ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

technique

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *technique*, -technique-

technique ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
technique (n.) เทคนิค See also: กลวิธี (เฉพาะด้าน) Syn. procedure, system, way, method
technique (n.) หลักวิชา See also: วิชาการ
technique (n.) ความสามารถพิเศษ
English-Thai: HOPE Dictionary
technique(เทคนิค') n. เทคนิค,กลวิธี,ศิลปะ,ฝีมือ,หลักวิชา,ความสามารถทางเทคนิค,วิธีการดึงดูดความสนใจ, Syn. craft,style,formula
English-Thai: Nontri Dictionary
technique(n) ศิลปะ,วิธีการ,หลักวิชา,เทคนิค,ฝีมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
techniqueกลวิธี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Techniqueเทคนิค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวนท่า (n.) technique See also: trick, trickery, game, dirty trick
กระบวนท่า (n.) technique See also: trick, trickery, game, dirty trick
ลูกไม้ (n.) technique See also: trick, trickery, game, dirty trick Syn. กระบวนท่า
ลูกไม้ (n.) technique See also: trick, trickery, game, dirty trick Syn. กระบวนท่า
เคล็ด (n.) technique See also: knack, trick Syn. เทคนิค, เคล็ดลับ, กลยุทธ์
เทคนิค (n.) technique See also: knack, trick Syn. เคล็ดลับ, กลยุทธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค...
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ
You taught me using any technique that works never to limit myself to one style to keep an open mind.คุณสอนผมใช้เทคนิคที่ทำงานใด ๆ ... ... ไม่เคยที่จะ จำกัด ตัวเองให้รูปแบบหนึ่ง ... ... เพื่อให้เปิดใจ
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง
Got my technique down and everything. I don't be tickling' or nothin'.มีเทคนิคของฉันลงและทุกอย่าง ฉันไม่ได้รับการ ticklin 'หรือไม่มีอะไร
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty.เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน
I got my voice eating pussy, man. It's a vocal technique exercise.ฉันดื่มน้ำสังวาสเยอะ
It took years for them to recognize his actual technique to see the way his brush strokes seemed to make the night sky move.อีกหลายปีกว่าผู้คน จะได้รู้ถึงเทคนิคของเขา... ได้เห็นถึงลายพู่กัน ที่เหมือนทำให้ท้องฟ้าขยับได้
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing.บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ?
Sadly, I've used this technique many times.น่าเสียดาย เพราะผมก็ใช้วิธีนี้มาหลายครั้ง
Brother, my technique to transfer souls doesn't last very long.พี่ฮะ ผมตรึงวิญญาณได้แป้บเดียวเองนะ

technique ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
拔罐子[bá guàn zǐ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ, 拔罐子] cupping technique used in traditional Chinese medicine
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
笔法[bǐ fǎ, ㄅㄧˇ ㄈㄚˇ, 笔法 / 筆法] technique of writing; calligraphy; or drawing
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, 提法] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting
实时技术[shí shí jì shù, ㄕˊ ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 实时技术 / 實時技術] on-line technique
启动技术[qǐ dòng jì shù, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 启动技术 / 啟動技術] priming technique
技巧[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, 技巧] skill; technique
击弦贝斯[jī xián bèi sī, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, 击弦贝斯 / 擊弦貝斯] slap bass (bass guitar technique)
手法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, 手法] technique; trick; skill
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 技术 / 技術] technology; technique; skill

technique ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments)
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
ラマーズ法[ラマーズほう, rama-zu hou] (n) Lamaze technique
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers)
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
吊り出し[つりだし, tsuridashi] (n) sumo winning technique where the opponent is lifted out by his belt
投影法[とうえいほう, toueihou] (n) projective technique
押っ付け[おっつけ, ottsuke] (n) technique of holding one's opponent's arm to prevent him from getting a hold on one's belt (Sumo)
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] (n) cryptography; cryptographic technique
決まり手;決り手[きまりて, kimarite] (n) clincher; winning technique; official winning technique (sumo)
決り手係;決まり手係[きまりてがかり, kimaritegakari] (n) sumo coach announcing the winner and winning technique
科学技術[かがくぎじゅつ, kagakugijutsu] (n,adj-no) (1) science and technology; (2) scientific technique
突き出し;つき出し[つきだし, tsukidashi] (n) (1) protrusion; (2) (Japanese) hors d'oeuvre; snacks; (3) (sumo winning technique of) pushing out of the ring
術師[じゅつし, jutsushi] (n) technique user; magician
返し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique
関節技[かんせつわざ, kansetsuwaza] (n) locking technique in judo
陰道[いんどう, indou] (n) (1) vagina; (2) love-making technique
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita
フロッタージュ[, furotta-ju] (n) frottage (art technique) (fre
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] (n) {comp} look-ahead (technique)
上げ弓[あげゆみ, ageyumi] (n) up-bow (technique used when playing a string instrument)
下げ弓[さげゆみ, sageyumi] (n) down-bow (technique used when playing a string instrument)
丹田[たんでん, tanden] (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques)
九浅一深[きゅうせんいっしん, kyuusen'isshin] (exp) nine shallow, one deep (ancient Chinese sexual technique)
出し投げ[だしなげ, dashinage] (n) sumo winning techniques where the opponent is thrown without close bodily contact
小手返し[こてがえし, kotegaeshi] (n) {MA} Aikido technique, wherein the opponent is brought down by twisting his or her arm away from the body
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
技巧[ぎこう, gikou] (n) technique; finesse; (P)
押さえ込み;抑え込み[おさえこみ, osaekomi] (n) holding down (esp. in judo); holding technique; pinning down; immobilizing; bringing under control
書誌作成技術[しょしさくせいぎじゅつ, shoshisakuseigijutsu] (n) (technique of) bibliography
柔剣棒[じゅうけんぼう, juukenbou] (exp) {MA} juukenbou; "body, sword and staff" techniques in martial arts
締め[しめ, shime] (n) summing up; judo choking (strangling) techniques; (P)
色仕掛け[いろじかけ, irojikake] (n) use of seductive techniques to attain one's ends (usu. of women)
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P)
荒技[あらわざ, arawaza] (n) drastic move (e.g. hold or strike in martial arts); power technique; display of power
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique
手法[しゅほう, shuhou] technique
技法[ぎほう, gihou] technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique

technique ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīen) EN: draughtsman ; draftsman FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
การสนับสนุนด้านเทคนิค[n. exp.] (kān sanapsa) EN: technical support FR: support technique [m]
การตรวจสภาพรถ[n. exp.] (kān trūat s) EN: vehicle inpsection FR: contrôle technique [m]
คำศัพท์ช่าง[n. exp.] (khamsap chā) EN: technical vocabulary FR: vocabulaire technique [m]
คำศัพท์ทางด้านเทคนิค[n. exp.] (khamsap thā) EN: technical vocabulary FR: vocabulaire technique [m]
เคล็ด[n.] (khlet) EN: technique ; knack ; trick ; gimmick ; secret  FR: technique [f] ; secret [m] ; ficelles [fpl] (fig.)
เคล็ดลับ[n. exp.] (khlet lap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key ; trick ; tip FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé [f] = clef [f]
เคล็ดในการทำงาน[n. exp.] (khlet nai k) EN: technique used in one's work FR:
คู่มือวิชาการ[n. exp.] (khūmeū wich) EN: FR: manuel technique [m]
ความช่วยเหลือทางวิชาการ[n. exp.] (khwām chūay) EN: technical assistance (TA) FR: assistance technique [f]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet de) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique FR:
กลวิธี[n.] (konlawithī ) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics ; technique FR: tactique [f] ; technique [f]
กลวิธีขยายและจำกัดเขต[n. exp.] (konlawithī ) EN: branch-and-bound technique FR:
กลวิธี[n.] (konwithī = ) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics ; technique FR: tactique [f]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f] ; technique [f]
กระบวนท่า[n.] (krabūanthā) EN: technique FR:
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
หนังสือวิชาการ[n. exp.] (nangseū wic) EN: technical book FR: livre technique [m]
ปัญหาด้านเทคนิค[n. exp.] (panhā dān t) EN: technical problem FR: problème technique [m]
ปัญหาทางเทคนิค[n. exp.] (panhā thāng) EN: technical problem FR: problème technique [m]
เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ)[n. exp.] (Phoēt (thēk) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
พจนานุกรมศัพท์ช่าง[n. exp.] (photjanānuk) EN: technical dictionary FR: dictionnaire technique [m]
ประธานเทคนิค ; ประธานฝ่ายเทคนิค[n. exp.] (prathān thē) EN: technical director FR: directeur technique [m]
โรงเรียนวิชาการ[n. exp.] (rōngrīen wi) EN: technical school ; vocational school FR: école technique [f] ; école professionnelle [f]
ศัพท์ช่าง[n. exp.] (sap chāng =) EN: technical vocabulary FR: vocabulaire technique [m]
ศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (sap chaphǿ) EN: terminology ; technical term FR: terme technique [m] ; terminologie [f]
ศิลป์[n.] (sin) EN: art ; arts ; technique FR:
เทคนิค[n.] (theknik) EN: technique FR: technique [f] ; savoir-faire [m]
เทคนิคเดลฟาย[n. exp.] (theknik dēl) EN: Delphi technique FR:
เทคนิคการขาย[n. exp.] (theknik kān) EN: FR: technique de vente [f]
เทคนิคการเขียนโปรแกรม[n. exp.] (theknik kān) EN: programming techniques FR: technique de programmation [f]
เทคนิคการก่อสร้าง[n. exp.] (theknik kān) EN: building technique FR: technique de construction [f]
เทคนิคการผลิต[n. exp.] (theknik kān) EN: production technique FR: technique de production [f]
เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต)[n. exp.] (theknik kān) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ[n. exp.] (theknik kān) EN: programme evaluation and review technique (PERT) ; program evaluation and review technique (PERT) FR:
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (theknik kān) EN: audit technique FR:
เทคนิคการวาดภาพ[n. exp.] (theknik kān) EN: FR: technique de dessin [f]
เทคนิคปลอดเชื้อ[n. exp.] (theknik plø) EN: aseptic technique FR:
วิชาการ[n.] (wichākān) EN: technique ; technology ; expertise ; academic matter ; technical matter FR: technique [f] ; technologie [f]
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique ; process FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m] ; type [m]

technique ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechnungsverfahren {n}arithmetic technique
Barrierentechnik {f}barrier technique
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Wachsausschmelzverfahren {n}lost wax technique
Manipulationstechnik {f}manipulative technique
Netzplantechnik {f}network planning technique
Wegmesstechnik {f}distance measurement techniques

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า technique
Back to top