ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

designer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *designer*, -designer-

designer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designer (adj.) ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียง Syn. custom-made, tailor-made
designer (n.) นักออกแบบ See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน Syn. architect, deviser, planner, founder
English-Thai: HOPE Dictionary
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน
English-Thai: Nontri Dictionary
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designerดิไซเนอร์, ดิไซเนอร์ [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีไซน์เนอร์ (n.) designer
นักออกแบบ (n.) designer Syn. ดีไซน์เนอร์
ผู้ออกแบบ (n.) designer See also: creator, architect, planner, deviser
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's from our exclusive Junior Miss designer collection.นั่นมันชุดสุดเลิศ คอลเลคชั่นของจูเนียร์มิสนี่นา
There we'll find the world's greatest tele-visionary. The designer of the world within a world that's Sea haven:มาพบกับจอมยุทธ์โทรทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างโลกใหม่ในโลกเก่า ซีเฮฟเว่น
The world's greatest game designer is here in person, to lead you, our first test enclave through her newest creation, eXistenZ, by Antenna.นักออกแบบเกม ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้ อยู่ที่นี่ บุคคลที่จะนำคุณสู่วงล้อม ทดสอบครั้งแรกของเรา สู่การสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด เอ็กซิสเทนส์ โดยบ.เอนเนน่า
How can I possibly compete with the designer of the system?ทำไงผมถึงจะทำให้ สมบูรณ์กับนักออกแบบระบบ
No, got hooked on designer brands.ไม่ใช่ .. พวกนี้มีระดับนะ
All I have to do is slide on my designer jeans and just kind of wiggle in front of you.ผมก็แค่โฉบเข้าไปหาคุณ และก็เต้นดุ๊กดิ๊กให้คุณขำ
Sell those designer rags you're wearing and you can by new onesแค่ขายชุดที่เธอใสอยู่นี่ ก็ซื้อของใหม่ได้แล้ว
Hey, okay. Designer dress, bias cut, wedding chic.ชุดหรูแบบตัดเฉียง งานแต่งงานแบบเลิศ
Production Designer :Production Des gner :
Sure, I have a designer bag I want.ดี ฉันอยากได้กระเป๋าใบกิ๊บๆ ใบนึงพอดี
I am Shin Chaegyung, a senior who is majoring as a designer - a bright, young student!ชั้นชื่อ Shin ChaeGyung นักเรียนไฮสคูลปีสุดท้ายที่ฝันจะเป็นดีไซเนอร์-อายุน้อยและฉลาด
Production designer LEE Hyung-jooProduction designer LEE Hyung-joo

designer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 设计师 / 設計師] designer; architect
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 设计者 / 設計者] designer; architect (of a project)

designer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンデザイナー[, a-bandezaina-] (n) urban designer
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer
インテリアデザイナー[, interiadezaina-] (n) interior designer
ウェブデザイナ[, uebudezaina] (n) {comp} web designer
グラフィックデザイナー[, gurafikkudezaina-] (n) graphic designer
サイトデザイナ[, saitodezaina] (n) {comp} site designer
システムデザイナー[, shisutemudezaina-] (n) systems designer
デザイナードラッグ[, dezaina-doraggu] (n) designer drug
パイプラインデザイナ[, paipuraindezaina] (n) {comp} pipeline designer
デザイナー[, dezaina-] (n) designer; (P)
デザイナーニセン[, dezaina-nisen] (n) {comp} Designer2000
考案者[こうあんしゃ, kouansha] (n) inventor; designer; planner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デザイナーニセン[でざいなーにせん, dezaina-nisen] Designer2000
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner

designer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างตกแต่งภายใน[n. exp.] (chang tokta) EN: interior designer FR: décorateur d'intérieur [m]
ดีไซเนอร์[n.] (dīsainoē) EN: designer FR: designer [m] (anglic.)
ขนานชื่อ [v. exp.] (khanān cheū) EN: call ; name ; designate FR: appeler ; désigner ; nommer
กราฟิกดีไซเนอร์[n. exp.] (krāfik dīsa) EN: graphic designer FR:
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
หมายถึง[v.] (māitheung) EN: mean ; refer to FR: signifier ; désigner ; être
มัณฑนากร[n.] (manthanākøn) EN: interior designer FR: designer [m]
มอบตำแหน่ง[v. exp.] (møp tamnaen) EN: instate FR: nommer ; désigner ; offrir un poste
นายช่างศิลป์[n. exp.] (nāi chāng s) EN: graphic designer FR:
นักออกแบบ[n. exp.] (nak økbaēp) EN: designer FR:
นักออกแบบแฟชั่น[n. exp.] (nak økbaēp ) EN: fashion designer FR: créateur de mode [m]
นักออกแบบกราฟิก[n. exp.] (nak økbaēp ) EN: graphic designer FR:
นักออกแบบภูมิทัศน์[n. exp.] (nak økbaēp ) EN: landscape designer ; landscaper FR: paysagiste [m]
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (nakwichākān) EN: Industrial product designer FR:
พี่[n.] (phī) EN: friend (for s.o. older) ; [general term for s.o. older] ; you ( to s.o. older – inf.) FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; [terme général pourr désigner qqn de plus âgé] ; tu (pour s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
เรียกชื่อ[v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
เสนอชื่อ [v. exp.] (sanōe cheū) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection FR: désigner ; nommer
แต่งตั้ง[v.] (taengtang) EN: appoint ; name FR: nommer ; désigner ; charger ; préposer ; investir ; promouvoir
ตั้ง[v.] (tang) EN: appoint ; assign sb to ; fix FR: désigner ; commettre ; fixer

designer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Designer {m} | Designer
Modeschöpfer {m}fashion designer; couturier
Modeschöpferin {f}fashion designer; couturiere

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า designer
Back to top