ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conform

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conform*, -conform-

conform ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conform (vt.) ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน See also: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน Syn. adapt
conform (vi.) เหมือนหรือคล้ายกัน Syn. adapt
conform to (phrv.) สอดคล้องกับ See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ Syn. comply with
conform with (phrv.) สอดคล้องกับ See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ Syn. comply with
conformable (adj.) เชื่อฟัง Syn. obedient, compliant
conformable (adj.) ที่ปรับให้เหมือนกัน
conformance (n.) การสอดคล้องกัน Syn. conformity, agreement
conformation (n.) โครงสร้าง Syn. structure, form, formation
conformity (n.) การสอดคล้องกัน Syn. conformance, agreement
English-Thai: HOPE Dictionary
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย,สอดคล้อง,เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited,similar ###A. different,defiant
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern
conformism(คันฟอร์'มิสซึม) n. นโยบายการปฎิบัติหรือทัศนคติของการปรับให้ลงรอยกัน
conformist(คันฟอร์'มิสทฺ) n. ผู้ปรับให้ลงรอยกัน adj. เกี่ยวกับผู้ยอมปฎิบัติหรือปรับตาม, Syn. follower
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement,compliance
English-Thai: Nontri Dictionary
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conformแบบเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conform with the lawเป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conformable matricesเมทริกซ์คูณกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformal mappingการส่งคงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conformationคอนฟอร์เมชัน,ลักษณะของโครงสร้าง,การจัดรูปร่าง,การลงรอยกันได้,โครงสร้าง,คอนฟอร์เมชั่น,อณู [การแพทย์]
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตกแถว (v.) not conform to See also: not follow, not obey, be a nonconformist
สอดคล้องกัน (v.) conform See also: harmonize Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน Ops. ขัดแย้งกัน
เข้ากัน (v.) conform See also: correspond, match Syn. เหมาะ, ถูกกัน, สัมพันธ์กัน Ops. ขัดกัน
เข้าหลัก (v.) conform in the principle Syn. เข้าหลักเข้าเกณฑ์, เข้าเกณฑ์
เข้าหลักเข้าเกณฑ์ (v.) conform in the principle Syn. เข้าเกณฑ์
สอดคล้อง (v.) conform to See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with Syn. พ้อง, ประสาน Ops. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง
เข้าแบบ (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention Syn. เข้าแบบเข้าแผน
เข้าแบบเข้าแผน (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention
นอกรีต (n.) nonconformist See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter Syn. นอกรีตนอกรอย, พวกนอกรีต
พวกนอกรีต (n.) nonconformist See also: rebel, eccentric, maverick, iconoclast, loner, malcontent, dissenter Syn. นอกรีตนอกรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at what we have done to the man who refused to conform his ideals to popular taste.ไม่ยอมลดอุดมการณ์ ให้เข้ากับรสนิยมคนทั่วไป
You can conform to what other people expect or you can--เธอจะทำตามที่คนทั่วไปคาดหวัง หรือเธอจะ...
You know, in the Soviet Union, ordering scientists to change their studies to conform with the ideology... I've seen scientists who were persecuted,คุณรู้ไหม ในสหภาพโซเวียต การสั่งนักวิทยาศาสตร์ ให้เปลี่ยนผลการศึกษาให้สอดคล้องกับลัทธิ... ผมได้เห็นนักวิทยาศาสตร์
I just didn't think you would conform so fast but...ฉันไม่คิดว่า คุณจะตกลงได้เร็วแต่...
I'm attempting to conform to the predicted future as closely as I can while still allowing for the possibility that we both might live.ผมต้องปรับให้สอดคล้องกับอนาคต ที่ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้ว ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมทำได้ ในขณะที่ปล่อยให้เกิดความเป็นไปได้ ที่เราทั้งคู่ จะรอดชีวิต
And to them, you are the heretic loathe to conform to our ways.สำหรับพวกเขา นายคือคนนอกรีต ที่ไม่ชอบทำตามวิถีของเรา
I appreciate your position, Detective Williams, but I'm afraid I can neither conform nor denyผมซาบซึ้งเรื่องการทำงานของคุณ สายสืบวิลเลี่ยม แต่ผมคงยืนยันหรือปฏิเสธไม่ได้ว่า
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ
Expressing an idea that didn't conform to traditional belief could land you in deep trouble.ของบุคคลทุก การแสดงความคิดที่ว่าไม่ สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิม สามารถที่ดินคุณในปัญหาลึก
Subtitles conformed by SOGTITLERบรรยายไทยโดย royrover
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ
They'll be conforming not to the wishes of demanding parents but to the wishes of an image conscious corporation...พวกเขาจะปฏิบัติตาม ความปรารถนาของบรรษัทที่มุ่งสร้างภาพ ไม่ใช่ทำตามความปรารถนาของพ่อแม่...

conform ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不合[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不合] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 顺适 / 順適] agreeable; to conform
本着[běn zhe, ㄅㄣˇ ㄓㄜ˙, 本着 / 本著] based on...; in conformance with..; taking as one's main principle
共形[gòng xíng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, 共形] conformal
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
保角[bǎo jiǎo, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, 保角] (math.) angle-preserving; conformal
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 枪打出头鸟 / 槍打出頭鳥] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished

conform ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフォーム[, konfo-mu] (n) conform
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P)
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
法に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P)
諾う[うべなう, ubenau] (v5u,vt) to agree; to assent; to consent; to obey; to conform
コンフォーミズム[, konfo-mizumu] (n) conformism
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR
ノンコンデザイン[, nonkondezain] (n) (abbr) non-conforming design
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS
プロトコル適合性試験報告書[プロトコルてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokoru tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} protocol conformance test report; PCTR
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] (n) {comp} general conformance
不整合人[ふせいごうじん, fuseigoujin] (n) nonconformist; free-thinker
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible
依存適合性[いぞんてきごうせい, izontekigousei] (n) {comp} dependent conformance
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
共形[きょうけい, kyoukei] (adj-f) {math;physics} conformal
共形場理論[きょうけいばりろん, kyoukeibariron] (n) conformal field theory (physics)
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity)
合致[がっち, gacchi] (n,vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P)
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P)
大勢順応[たいせいじゅんのう, taiseijunnou] (n) conformism; following the crowd; swimming with the tide; me-tooism
形状適合[けいじょうてきごう, keijoutekigou] (n) {comp} conformable
整合[せいごう, seigou] (n,vs,adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P)
整合性[せいごうせい, seigousei] (n) integrity; consistency; conformity
準じる[じゅんじる, junjiru] (v1,vi) to follow; to conform; to apply to; (P)
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n,vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P)
準拠セル[じゅんきょセル, junkyo seru] (n) {comp} conforming cell
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible
立体配座[りったいはいざ, rittaihaiza] (n) {chem} conformation
適合[てきごう, tekigou] (n,vs) conform; compatible; adaptable; (P)
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P)
遵奉者[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) conformist
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] (n) {comp} static conformance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements
合致[がっち, gacchi] conformance
形状適合[けいじょうてきごう, keijoutekigou] conformable
準拠セル[じゅんきょセル, junkyo seru] conforming cell
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application
適合性ログ[てきごうせいろぐ, tekigouseirogu] conformance log
適合性解決試験[てきごうせいかいけつしけん, tekigouseikaiketsushiken] conformance resolution tests
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process
適合検査[てきごうけんさ, tekigoukensa] conformance
適合検査試験[てきごうけんさしけん, tekigoukensashiken] conformance test
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform

conform ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้าเกณฑ์[v.] (khaokēn) EN: be up to standard ; conform ; fit FR:
เข้ามาตรฐาน[v.] (khao māttra) EN: conform to the standard ; appropriate FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
คอนฟอร์ม[v.] (khønføm) EN: conform FR:
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng k) EN: conform ; harmonize ; be identical FR:
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:
ยอมตาม[v. exp.] (yøm tām) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord ; consent FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre ; consentir
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
อวิโรธนะ[n.] (awirōthana) EN: non-deviation from righteousness ; conformity to the law FR:
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
การส่งคงรูป [n. exp.] (kān song kh) EN: conformal mapping ; conformal map ; conformal transformation ; angle-preserving transformation ; biholomorphic map FR:
คนขวางโลก[n. exp.] (khon khwāng) EN: nonconformist ; person at odds with society ; contrary person ; perverse person ; awkward customer FR: non-conformiste [m]
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūa) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others ; contra-mainstream ; counter-movement FR:
เมทริกซ์คูณกันได้[n. exp.] (methrik khū) EN: conformable matrix ; conformable matrices FR:
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามคำสั่ง[v. exp.] (patibat tām) EN: obey an order ; follow an order FR: se conformer aux ordres
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by law ; obey the law FR: respecter la loi ; agir dans le respect des lois ; se conformer à la loi
เป็นไปตาม[v. exp.] (pen pai tām) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as FR: être conforme à
ตาม[prep.] (tām) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in conformity with ; in the light of FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; en fonction de ; à la lumière de
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ[n.] (thammānutha) EN: righteousness ; practice in perfect conformity to the Dhamma FR:
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: follow ; act according ; obey ; adhere to FR: suivre ; se conformer à ; adhérer à
ทำตามประเพณี[v. exp.] (tham tām pr) EN: follow the tradition FR: se conformer à la tradition
ต้นฉบับ[n.] (tonchabap) EN: original ; manuscript ; master copy FR: original [m] ; manuscrit [m] ; script [m] (anglic.) ; copie conforme [f]
ต้องตาม[X] (tǿng tām) EN: FR: conforme à ; en accord avec
ตัวแปรเสริมคงแบบ[n. exp.] (tūapraē soē) EN: conformal parameter FR:

conform ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterwürfigkeit {f} (gegenüber)conformation (to)
Anpassung {f} (an)conformity (with)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conform
Back to top