ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discuss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discuss*, -discuss-

discuss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discuss (vt.) สนทนา See also: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา Syn. consult, analyze, criticize, confabulate
discuss with (phrv.) อภิปรายกับ
discussant (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. participants
discussion (n.) การสนทนา See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย Syn. consulation, argument, conference, seminar
discussion group (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. conference, workshop
English-Thai: HOPE Dictionary
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate,argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
English-Thai: Nontri Dictionary
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถก (v.) discuss See also: debate, argue, dispute
ถกปัญหา (v.) discuss See also: debate, dispute, argue Syn. ถกเถียง
สนทนา (v.) discuss See also: talk, converse Syn. เจรจา, คุย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
He told me that he wanted to discuss something with meเขาบอกกับผมว่าเขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
You and I have much to discussคุณกับฉันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องสนทนากัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ...
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.
I'd like to discuss the riot...{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับการแข่งขัน ...
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา
We don't discuss business at the table.เราไม่ได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจที่โต๊ะ
No, I didn't come here to discuss it, I came to say it.ไม่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหารือ เกี่ยวกับมัน เรามาเพื่อจะบอกว่ามัน ฉันผ่าน
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
I came because I have something rather important to discuss with you.ฉันมาเพราะฉันมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ค่อนข้างสำคัญที่จะพูดคุยกับคุณ
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน

discuss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 评论 / 評論] comment; to comment on; to discuss; commentary
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, 密谈 / 密談] commune; private discussion
商谈[shāng tán, ㄕㄤ ㄊㄢˊ, 商谈 / 商談] confer; discuss; engage in talks
[yì, ㄧˋ, 议 / 議] criticize; discuss
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, 商讨 / 商討] discuss; deliberate
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, 研讨 / 研討] discussion
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, 研讨会 / 研討會] discussion forum; seminar
说道[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, 说道 / 說道] discuss
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辩 / 辯] dispute; debate; argue; discuss
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, 论坛 / 論壇] forum (for discussion)
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, 坦率] frank (discussion); blunt; open
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, 概论 / 概論] outline; introduction; survey; general discussion
合议[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合议 / 合議] panel discussion
和平会谈[hé píng huì tán, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, 和平会谈 / 和平會談] peace talks; peace discussions
讨论会[tǎo lùn huì, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 讨论会 / 討論會] symposium; discussion forum
会谈[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, 会谈 / 會談] talks; discussions
语锋[yǔ fēng, ㄩˇ ㄈㄥ, 语锋 / 語鋒] thread of discussion; topic
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, 讨论的议题 / 討論的議題] topic of discussion
话锋[huà fēng, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄥ, 话锋 / 話鋒] topic under discussion; thread of discussion
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 不论 / 不論] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss

discuss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
廬山会議[ろざんかいぎ, rozankaigi] (n) Lushan Conference (1959 meeting of the Communist Party of China to discuss the Great Leap Forward)
膝を突き合わせる;膝をつき合わせる[ひざをつきあわせる, hizawotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face-to-face; to discuss unreservedly
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting)
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
ディスカッション[, deisukasshon] (n,vs) discussion; (P)
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion
フォーラムディスカッション[, fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
先出[せんしゅつ, senshutsu] (n,adj-no) (See 前出) aforementioned; discussed above; former; previous
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above
前出[ぜんしゅつ, zenshutsu] (n,adj-no) (See 先出,前掲) aforementioned; discussed above; former; previous
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P)
口角泡を飛ばす;口角あわを飛ばす[こうかくあわをとばす, koukakuawawotobasu] (exp,v5s) to engage in a heated discussion
土俵[どひょう, dohyou] (n) (1) arena, esp. in sumo; (2) forum (e.g. for discussion); (3) sandbag; gabion; (P)
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed)
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P)
法案審議[ほうあんしんぎ, houanshingi] (n) discussion; debate (on a piece of legislation)
法論[ほうろん, houron] (n) doctrinal discussion; jurisprudence
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P)
物議[ぶつぎ, butsugi] (n) public discussion; public criticism; controversy; (P)
画談[がだん, gadan] (n) discussions on art and painting
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P)
話題作[わだいさく, wadaisaku] (n) much-discussed work (book, film, etc.)
談合[だんごう, dangou] (n,vs) (1) consultation; discussion; conference; (2) collusion; bid-rigging; (P)
談義[だんぎ, dangi] (n) (1) discussion; discourse; (2) lecture; sermon
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
論う[あげつらう, agetsurau] (v5u,vt) (1) (uk) to discuss; (2) to find fault with; to criticize; to criticise
諮る[はかる, hakaru] (v5r,vt) to consult with; to discuss; to confer; to deliberate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion

discuss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge FR: critiquer ; commenter ; juger
ค่อยพูดค่อยจา[v. exp.] (khǿi phūt k) EN: discuss something FR: discuter le coup
คุยกัน[v. exp.] (khui kan) EN: chat together ; discuss ; talk FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
พูดคุย[v. exp.] (phūt khui) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss FR: bavarder ; converser ; chatter ; discuter
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
ถก[v.] (thok) EN: discuss ; debate FR: discuter
ถกปัญหา[v. exp.] (thok panhā) EN: discuss FR: discuter
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ต่อปาก[v.] (tøpāk) EN: plead a case ; argue ; relate ; tell ; discuss FR:
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion FR: débat [m] ; discussion [f]
หัวข้อการสนทนา[n. exp.] (hūakhø kān ) EN: point of discussion ; issue FR: sujet de discussion [m]
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การอภิปรายแบบคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprā) EN: in-depth discussion FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprā) EN: parallel discussion FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายกลุ่ม[n. exp.] (kān aphiprā) EN: group discussion FR:
การอภิปรายกลุ่มย่อย[n. exp.] (kān aphiprā) EN: focus group discussion (FGD) FR:
การอภิปรายเป็นคณะ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: panel discussion FR:
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhu) EN: discussion FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
การถกเถียง[n.] (kān thokthī) EN: controversy ; debate FR: discussion [f] ; débat [m]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīen) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange FR: discussion [f] ; polémique [f] ; dispute [f] ; débat [m]
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
กลุ่มอภิปราย[n. exp.] (klum aphipr) EN: discussion group FR: groupe de discussion [m]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
พูดกันได้[adj.] (phūt kan dā) EN: discussible ; not serious FR:
รายการอภิปราย[n. exp.] (rāikān aphi) EN: item for discussion FR: sujet de discussion [m]
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver

discuss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion
Diskussionsanlage {f}discussion equipment
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief
Gruppendiskussion {f}group discussion
Vorbesprechung {f}preliminary discussion
Rundgespräch {n}; Runder-Tisch-Gesprächround-table discussion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discuss
Back to top