ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consult*, -consult-

consult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consult (vt.) ค้นหาข้อมูล
consult (vi.) ทำงานให้คำปรึกษา
consult (vi.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult (vt.) ปรึกษา See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ Syn. ask the advice of
consult about (phrv.) ปรึกษาในเรื่อง See also: หารือเกี่ยวกับ
consult with (phrv.) ปรึกษา See also: หารือ
consult with (phrv.) พบอย่างเป็นทางการ Syn. advise with
consultant (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser, advisor
consultation (n.) การปรึกษาหารือ See also: การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. conference, deliberation
consultative (adj.) ที่เกี่ยวกับการปรึกษา Syn. davisory, consulting
consulting (n.) การให้คำปรึกษา
consulting (adj.) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา Syn. davisory, consultative
consulting (adj.) ซึ่งให้คำปรึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอความเห็น (v.) consult See also: counsel, confer Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอความเห็น (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ขอคำแนะนำ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, พิจารณาหารือ
ปรึกษา (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
ปรึกษาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ
พิจารณาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ
พิจารณาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ
หารือ (v.) consult See also: counsel, confer Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น
กุนซือ (n.) consultant See also: advisor, adviser Syn. ที่ปรึกษา
ผู้ให้คำปรึกษา (n.) consultant See also: adviser
การขอความเห็น (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การปรึกษา, การหารือ
การปรึกษา (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การหารือ, การขอความเห็น
การปรึกษาหารือ (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น
การหารือ (n.) consulting See also: taking counsel with, conferring with Syn. การปรึกษา, การขอความเห็น
คณะที่ปรึกษา (n.) board of consultant See also: advisory group
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bob, could I consult with you for one minute?บ๊อบ ขอฉันปรึกษาคุณได้มั้ย
I'll be in London tomorrow, and we will consult as to what is to be done.พี่จะไปลอนดอนพรุ่งนี้ตอนเช้า แล้วก็จะไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงได้บ้า
At this point, I must advise you to consult with an attorney.ณ จุดนี้ ผมต้องแนะให้คุณปรึกษากับทนาย
Students can also consult your school to studyStudents can also consult your school to study
No, absolutely not. We cannot and will not consult on that either.ไม่ ไม่เด็ดขาด เราไม่สามารถ...
I don't need to consult you!ผมไม่ได้ต้องการความเห็นของคุณ!
"You have the right to consult a lawyer If you're broke,"นายมีสิทธิจะจ้างทนาย ถ้าไม่มีปัญญา
Have you recently sought consult from a mental health care professional?นายได้ไปพบจิตแพทย์บ้างหรือเปล่า
He knows that if he wants presence, he must consult with nature.เขารู้ว่าถ้าต้องการให้มันสวย เขาต้องคิดถึงเรื่องธรรมชาติ
We must consult the oracle.ข้าปราถนาจะเชื่อ เหตุผลของท่าน
We will consult the oracle.กากเดนไร้ค่า แห่งยุคสมัย...
Is it true you worked on this on your own, didn't consult Wilhelmina or anyone else?ความจริงคุณคือพนักงานไม่ใช่เจ้าของ ไม่ต้องมาให้คำปรึกษาวีเฮลมีน่า รวมถึงคนอื่นด้วย

consult ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
[zōu, ㄗㄡ, 诹 / 諏] choose; consult
门诊室[mén zhěn shì, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 门诊室 / 門診室] clinic; outpatient department (or consulting room)
[shāng, ㄕㄤ, 商] commerce; to consult; quotient
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, 参考 / 參考] consultation; reference; to consult; to refer
[zī, ㄗ, 咨] consult
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, 咨询 / 咨詢] consultative; advisory
[què, ㄑㄩㄝˋ, 搉] consult; knock; beat
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, 请教 / 請教] consult
[shěn, ㄕㄣˇ, 谂 / 諗] consult
[zī, ㄗ, 谘 / 諮] consult
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, 谘询 / 諮詢] consultation; to consult; to inquire
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 政协 / 政協] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee)
两会[Liǎng huì, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 两会 / 兩會] National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Congress
迳自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, 迳自 / 逕自] on one's own; without consulting others
径自[jìng zì, ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ, 径自 / 徑自] without leave; without consulting anyone

consult ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医者に掛かる;医者にかかる[いしゃにかかる, ishanikakaru] (exp,v5r) to consult a doctor
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
諮る[はかる, hakaru] (v5r,vt) to consult with; to discuss; to confer; to deliberate; (P)
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
コンサル;コンシル[, konsaru ; konshiru] (n) (1) (コンサル only) (abbr) (See コンサルテイション) consultation; consulting; (2) consul
コンサルタンツ[, konsarutantsu] (n) consultants
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P)
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer
コンサルテーション;コンサルテイション[, konsarute-shon ; konsaruteishon] (n) consultation
コンサルティング[, konsaruteingu] (n) consulting; (P)
コンサルティングセールス[, konsaruteinguse-rusu] (n) consulting sales
ビジネスコンサルタント[, bijinesukonsarutanto] (n) business consultant
マネージメントコンサルタント[, mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
休診日[きゅうしんび, kyuushinbi] (n) doctor's no-consultation day
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P)
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
参照[さんしょう, sanshou] (n,vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P)
参禅[さんぜん, sanzen] (n,vs) Zen meditation; meditative consultation with the head abbot
参酌[さんしゃく, sanshaku] (n,vs) comparison and choosing the good; consultation; referring to
回議[かいぎ, kaigi] (n,vs) consultation via a circular
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] (n) International Telegraph and Telephone Consultative Committee; CCITT
広報広聴[こうほうこうちょう, kouhoukouchou] (n) (See 広報広聴課) information dispersal (e.g. PR); information gathering (e.g. consultation)
広聴;公聴[こうちょう, kouchou] (n,vs) public consultation; public information
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
技術士[ぎじゅつし, gijutsushi] (n) consulting engineer
独断専行[どくだんせんこう, dokudansenkou] (n,vs) acting arbitrarily on one's own authority; acting arbitrarily without consultation
相談窓口[そうだんまどぐち, soudanmadoguchi] (n) inquiry counter; consulting service; assistance service
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
私的懇談会[してきこんだんかい, shitekikondankai] (n) private consulting group; private panel
経伺[けいし, keishi] (n,vs) asking for instructions; consulting and obtaining approval
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
談合[だんごう, dangou] (n,vs) (1) consultation; discussion; conference; (2) collusion; bid-rigging; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)

consult ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege FR: citer ; se référer (à)
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer FR: consulter ; discuter
คุย[v.] (khui) EN: consult FR:
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:
ปรึกษากับ[v. exp.] (preuksā kap) EN: consult FR: consulter ; s'entretenir avec
เสี่ยงทาย[v. exp.] (sīeng thāi) EN: tell one's fortune by lots ; consult the oracles FR:
ทรง[v.] (song) EN: be in communication with ; consult FR: entrer en communication avec ; consulter
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged FR:
บริษัทที่ปรึกษา[n. exp.] (børisat thī) EN: consultancy firm FR: société de conseil [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (børisat thī) EN: environmental consulting firm FR: société de conseil en environnement [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม[n. exp.] (børisat thī) EN: engineering consulting firm FR: société de conseil en ingénierie [f]
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
การหารือ[n.] (kān hāreū) EN: consulting FR:
การลงประชามติ[n. exp.] (kān long pr) EN: referendum FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[n.] (kānøksīengp) EN: referendum FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การปรึกษา[n.] (kān preuksā) EN: consultation ; consulting FR:
การปรึกษาหารือ[n.] (kān preuksā) EN: consultation ; consulting FR:
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
หนังสือตัวอย่าง[n. exp.] (nangseū tūa) EN: sample book FR: livre échantillon ; livre de consultation
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
เรียกดู[v. exp.] (rīek dū) EN: go FR: consulter
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาด้านการตลาด[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: marketing advisor ; marketing consultant FR:
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: tax consultant FR: conseiller fiscal [m]

consult ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berater {m}consulter
Beratungsfirma {f}business consultancy
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Sprechzimmer {n}consulting room
Unternehmensberatung {f}management consultancy
Fachberater {m}technical adviser; consultant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consult
Back to top