ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behold*, -behold-

behold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behold (vt.) เห็น See also: แลดู, สังเกตเห็น Syn. notice, see
behold (vi.) ฟังหรือดู
beholden (adj.) เป็นหนี้บุญคุณ
beholder (n.) ผู้มองเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
behold(บิโฮลดฺ') {beheld,beheld,beholding,beholds} vt. เห็น,ดู,ดูที่ -interj. ดูซิ!, See also: beholder n., Syn. notice
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
English-Thai: Nontri Dictionary
behold(vt) เห็น,ดู,มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beheld (vi.) มอง (กริยาช่องที่ 2 ของ behold) See also: เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are acting on behold of the oppressed people of our region.เราดำเนินการในนามของผู้คนที่โดนกดขี่
Morgan... behold the dawn of a new age here at the buy more.มอร์แกน จับตาดูให้ดีแสงแรกของสิ่งใหม่ๆของที่นี่ ที่Buy More
Television viewers, behold our hero, Mrของหมูๆ ท่านผู้ชมคะ ฮีโร่ของพวกเรา มิสเตอร์ซาตานค่ะ
I hear, behold God in every object that understand God not in the least.ที่พ่อรู้ ทุกประสงค์ของพระเจ้า อย่างน้อยก็เพื่อเข้าใจพระองค์
Fat man, behold the beauty of a traditional Julianuary carol honoring... me.เจ้าอ้วน เราจะแสดงให้เห็นความงดงาม ของเพลงสรรเสริญจูเลี่ยน เพื่อแสดงเกียรติยศต่อชั้น
We have a wonderful treat as you get to witness a sea of babbling men behold their fates.เราจะมีการแสดงที่ยอดเยี่ยม พวกเจ้าจะได้เป็นพยานให้แก่เหล่าชายที่ถูกจับได้ ได้เห็นการตายของพวกมัน
And behold this silver lining, Fred!เน€เธ„เธฅเธŸเน€เธงเธญเธฃเนŒเน€เธˆเธ™เธ—เนŒ
Open your ears, McKinley High, and behold the awful price of alcoholism.ฟังให้ดี แมคคินลีย์ ไฮ และจงตระหนักถึง ผลร้าย
And now behold the tradition of our 2011.ต่อจากนี้ ตามธรรมเนียม พวกเราชาว2011
Speak, boy wonder. Behold my might.เดือนนี้ไม่ใช่ฮาโลวีนสักหน่อย
"and behold the upright, for the end of that man is peace."และตั้งใจฟังเขา เพื่อปลายทางแห่งความสงบ"
That's it. Behold --เจอแล้ว สำเนากุญแจของสูท

behold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爽目[shuǎng mù, ㄕㄨㄤˇ ㄇㄨˋ, 爽目] pleasant to behold; attractive
景象[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, 景象] scene; sight (to behold)

behold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal
御用学者;ご用学者[ごようがくしゃ, goyougakusha] (n) a scholar beholden to the government

behold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แลเห็น[v.] (laēhen) EN: catch sight of ; see ; sight ; look ; behold ; notice ; observe ; spot FR: apercevoir ; aviser
มองเห็น[v. exp.] (møng hen) EN: see ; catch sight of ; sight ; be in sight ; behold ; notice ; perceive ; witness FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner ; observer
เป็นบุญตา[n. exp.] (pen bun tā) EN: something to behold ; sight for sore eyes FR:
ดูก่อน[v. exp.] (dūkøn) EN: Look here! ; hear me ; listen to me ; Behold! FR:
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behold
Back to top