ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*see*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น see, -see-

*see* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
addressee (n.) ผู้รับ
alms-seeking (adj.) ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
aniseed (n.) เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส Syn. anise
beseech (vt.) ขอความกรุณา See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน Syn. beg, ask
beseeching (adj.) ซึ่งอ้อนวอน
birdseed (n.) เมล็ดพืชที่ให้นกกิน
birdseed (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
devisee (n.) ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
endorsee (n.) ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
farseeing (adj.) ซึ่งมองการณ์ไกล See also: เล็งเห็นการณ์ไกล, มีสายตายาว Syn. farsighted
foresee (vt.) รู้ล่วงหน้า See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน Syn. divine, envision, predict
foreseeable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. predictable
fusee (n.) แสงไฟสีส่องวาบเพื่อเตือนรถ
fusee (n.) สายชนวน
go to seed (idm.) (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)
go to seed (idm.) แก่เกินไป See also: ไร้ประโยชน์ Syn. run to
have seen better days (idm.) เก่า See also: ทรุดโทรม, ชำรุด
hide-and-go-seek (n.) การเล่นซ่อนหา
hide-and-seek (n.) การเล่นซ่อนหา Syn. hide-and-go-seek
lessee (n.) ผู้เช่า Syn. tenant
licensee (n.) ผู้ได้รับอนุญาต
Long time no see. (idm.) ไม่ได้พบกันมานาน
Long time no see. (sl.) ไม่ได้เจอกันนาน
look-see (n.) การสำรวจหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
not able to see the wood for the trees (idm.) เห็นหนทางแก้ปัญหา
oilseed rape (n.) ต้นไม้ซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์และทำน้ำมัน
oversee (vt.) ตรวจสอบ See also: ตรวจดู, มองเห็น, แอบเห็น Syn. superintend, supervise
oversee (vt.) ตรวจตรา See also: สำรวจ Syn. supervise
oversee (vt.) เฝ้าสังเกตอย่างไม่เปิดเผย
overseen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
overseer (n.) ผู้ตรวจสอบ
Pharisee (n.) คนหลอกลวง See also: คนปากกับใจไม่ตรงกัน
promisee (n.) ผู้รับสัญญา
run to seed (idm.) ปล่อยปะละเลยให้ผุพัง See also: ไม่ได้รับการดูแล
run to seed (phrv.) (ต้นไม้) โตเร็ว See also: แก่เร็วเกิน
run to seed (phrv.) แย่กว่า See also: ต่ำกว่ามาตราฐาน Syn. go to
scatter the seed (vt.) หว่านเมล็ด See also: เพาะเมล็ด, โปรยเมล็ด, ปลูกด้วยเมล็ด, เพาะพันธุ์ Syn. sow
see (vt.) เห็น See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา Syn. visualize, behold, know, recognize
see (vi.) เห็น See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา
see (vt.) ดู See also: มอง, จ้องมอง, แล Syn. look at, view, gaze, pay attention to, stare
English-Thai: HOPE Dictionary
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
beseem(บิซีม') {beseemed,beseeming,beseems} vt. เหมาะกับ,สอดคล้องกับ
birdseedn. ข้าวสำหรับเลี้ยงนก
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
disseisee(ดิสซิซี') n. บุคคลที่ถูกยึดที่. -Syn. disseizee
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
fricassee(ฟริค'คะซี') n. เนื้อตุ๋น. vt. ทำเนื้อตุ๋น
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
hayseedn. เมล็ดหญ้า,เศษหญ้าแห้ง,ชาวบ้านนอก
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
indorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
lessee(ลีซี') n. ผู้เช่า, See also: lesseeship n. ดูlessee
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต
linseed(ลิน'ซีด) n. เมล็ดของต้นแฟลคซ์ (flax)
oversee(โอ'เวอะซี) vt. คุมงาน,ควบคุม,ตรวจตรา,สำรวจ,มองลงสู่เบื้อล่าง, Syn. direct
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
parsee(พาร์'ซี,พาร์ซี') n. ชื่อผู้นับถือศาสนาบูชาไฟ, See also: parseeism,Parsiism n.
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
releasee(รีลิส'ซี) n. ผู้รับโอนสิทธิ์,ผู้ได้รับการปลดหนี้
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
seeable(ซี'อะเบิล) adj. เห็นได้, See also: seeableness n.
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
seed coatn. เปลือกเมล็ด,เปลือกนอกของเมล็ด
seed cornn. เมล็ดข้าว,เมล็ดพันธุ์
seed cottonเมล็ดฝ้าย
seed leaf = cotyledon(ดู) ,ใบยาสูบที่กว้างชนิดหนึ่งที่ใช้ทำบุหรี่ซิการ์
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain
seed plantn. พืชให้เมล็ด,พืชเมล็ด,=spermatophyte (ดู)
seedbedn. แปลงสำหรับหว่านเมล็ด,แปลงเพาะ,แหล่งกำเนิด
seedcasen. เปลือกเมล็ด,ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ,= pericarp (ดู)
seeded(ซีด'ดิด) adj. หว่านเมล็ดไว้แล้ว, (ผลไม้) มีเมล็ด, (ผลไม้) สุก,ซึ่งเอาเมล็ดออกแล้ว, (นักกีฬา) ถูกจัดให้เป็นผู้แข่งขันชั้นนำ
seeder(ซีด'เดอะ) n. ผู้หว่านเมล็ด,ผู้หว่านพืช,เครื่องหว่านเมล็ด,พืชที่ให้เมล็ดมาก,เครื่องมือคว้านเมล็ดออก (เช่นจากผลองุ่น)
seedling(ซีด'ลิง) n. พืชที่ปลูกด้วยเมล็ด,พืชที่ยังสูงไม่เกิน3ฟุต,ต้นอ่อน, Syn. young plant
English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
beseem(vt) เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
seedling(n) ต้นอ่อน
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
lessee(n) ผู้เช่า
linseed(n) เมล็ดฝ้าย
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
see(n) ที่ทำการของสังฆราชา
seed(n) เชื้อ,เมล็ด,พันธุ์,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ลูกหลาน
seedsman(n) คนหว่านเมล็ด,คนขายเมล็ดพันธุ์
seedy(adj) ที่ให้เมล็ด,มีเมล็ดมาก
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seeming(adj) ตามที่เห็น,ตามที่ปรากฏ
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
seemly(adj) สมควร,เหมาะสม,บังควร,น่าชม,น่ารัก
seen(vt) pp ของ see
seep(vi) รั่ว,ซึม,ไหลออก,เยิ้มออก,แพร่ออก
seepage(n) การรั่ว,การซึม,การไหลออก
seer(n) โหร,ผู้ทำนาย,คนพยากรณ์
seesaw(n) ไม้กระดานหก
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
unseemly(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สมควร
unseen(adj) ไม่มีใครเห็น,ไม่สังเกต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breeder seedเมล็ดพันธุ์คัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviseeผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flaxseed oreสินแร่เนื้อเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู endorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesseeผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overseerผู้ดูแลทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seedเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seed coat; spermodermเปลือกเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seedlingกล้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seepage๑. การซึมไหล๒. การหยดน้ำเข้าทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
what you see is what you get (WYSIWYG)ได้อย่างที่เห็น (วิซิวิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
WYSIWYG (what you see is what you get)วิซิวิก (ได้อย่างที่เห็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
Linseed Oilน้ำมันลินซีด [การแพทย์]
See "reference"ดูที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
Seed เมล็ดพันธุ์ เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Oilseed plantพืชน้ำมัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seeding การเติมหัวเชื้อ หมวดคุณภาพน้ำ seed หมายถึง จุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบบำบัด เพื่อให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Seedlingกล้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seep Water น้ำซึม น้ำที่ไหลซึมผ่านหรือลอดใต้เขื่อน [สิ่งแวดล้อม]
Seepage การรั่วซึม การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Sunflower seed industryอุตสาหกรรมเมล็ดทานตะวัน [TU Subject Heading]
what-you-see-is-what-you-getเห็นอะไรได้อย่างนั้นWYSIWIG อ่านว่า วิสสิวิก วิธีการแสดงผลทางจอภาพให้เหมือนกับงานที่จะพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระยาสารท (n.) Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds and sugar See also: u
กำถั่ว (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands Syn. โปกำ
ดอกจันทน์ (n.) placenta-like cover of the seed of Myristica fragrant
ตาถั่ว (n.) be unable to see or find things See also: turn a blind eye to
ตามที่เห็นสมควร (adv.) as one see / think fit
ตายฝอย (v.) die from drought (as seeding rice)
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
นาดำ (n.) field where seeding rice is transplanted Syn. นาปัก Ops. นาหว่าน
นาปัก (n.) field where seeding rice is transplanted Ops. นาหว่าน
ฤกษ์บน (n.) period that we can see the moon
วงจรรวม (n.) I Seek You See also: ICQ Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ
วงจรเบ็ดเสร็จ (n.) I Seek You See also: ICQ Syn. วงจรรวม
เดือนค้างฟ้า (n.) moon that can be seen in the sky during the daytime
เห็นที (v.) it seems (that) See also: maybe
เห็นที (v.) it seems (that) See also: maybe
โปกำ (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands
ไอซีคิว (n.) I Seek You See also: ICQ Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ, วงจรรวม
ค้น (v.) seek See also: search for, look for Syn. แสวงหา, เสาะหา
besought (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ beseech
oversaw (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ oversee
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
Have you seen Kate lately?คุณได้เจอเคทเมื่อไม่นานมานี้ไหม
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
I feel like I've seen you somewhereฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
They should not have to see the things we doพวกเขาไม่ควรจะต้องเห็นสิ่งที่พวกเราทำ
I have not seen that in yearsฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานานหลายปี
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
I haven't seen you for more than 2 yearsฉันไม่ได้เจอคุณเลยกว่าสองปีมาแล้ว
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
It's good to see all of you againดีที่ได้พบคุณทุกคนอีกครั้ง
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
They are angrier than I've ever seen themพวกเขาโกรธมากกว่าที่ฉันเคยเห็น
How nice to see youดีจังที่ได้เจอคุณ
I'll see you at the feastแล้วเจอกันที่งานเลี้ยงนะ
I've never seen him like that beforeฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อน
I must see you immediatelyฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
I've never seen anything like thisฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
It seems I have no optionมันดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือก
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
I'll see what I can doฉันจะดูว่าฉันจะสามารถทำอะไรได้บ้าง
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
We never see you these daysพวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me see thy face.ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
You see, I washed 'em both today and I сan't do nothin' with 'emคุณเห็นฉันล้าง 'em ทั้งในวันนี้ และฉันก็ไม่สามารถทำอะไร กับ 'em
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา
Anyway, it's nice to see you back.แต่ก็ดีใจที่นายกลับมา

*see* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, 八角] anise; star anise; aniseed; octagonal
茴芹[huí qín, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄧㄣˊ, 茴芹] anise (Pimpinella anisum); aniseed; chervil (Anthriscus cerefolium)
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
好像[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, 好像] as if; to seem like
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, 烧饼 / 燒餅] baked seseme seed coated cake
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 颞 / 顳] bones of the temple (on the human head); see 顳顬|颞颥, temple
看见[kàn jiàn, ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 看见 / 看見] to see; to catch sight of
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 常见 / 常見] commonly seen; common; to see sth frequently
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
果播[guǒ bō, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄛ, 果播] dissemination as fruit (evolutionary strategy for seed dispersal)
[tù, ㄊㄨˋ, 菟] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子
菟丝子[tù sī zǐ, ㄊㄨˋ ㄙ ㄗˇ, 菟丝子 / 菟絲子] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds used in medicine)
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 不送] don't bother to see me out
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
头昏眼花[tóu hūn yǎn huā, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 头昏眼花 / 頭昏眼花] to faint with blurred vision; to see stars
小茴香[xiǎo huí xiāng, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, 小茴香] fennel; cumin (the seed of fennel)
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 银杏 / 銀杏] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif

*see* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
〇;○(iK)[かんすうじゼロ, kansuuji zero] (n) (See 漢数字) "kanji" zero
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P)
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955)
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD
be動詞[ビーどうし, bi-doushi] (n) {ling} (See 一般動詞) the 'to be' verb
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time
シーユーシーミー[しーゆーしーみー, shi-yu-shi-mi-] CU-SeeMe
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek

*see* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการคลื่นไส้[n. exp.] (ākān khleūn) EN: nausea FR: nausée [f]
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people ; educated people FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
ใบเลี้ยง[n.] (bailīeng) EN: cotyledon ; seed leaf FR: cotylédon [m]
ใบประกอบ[n. exp.] (bai prakøp) EN: compound leaf ; compound leaves [pl] FR: feuille composée [f]
บัณฑิต อึ้งรังษี[n. prop.] (Bandit Eung) EN: Bundit Ungrangsee FR: Bundit Ungrangsee
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; rocket ; fireworks FR: fusée [f]
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket FR: fusée [f]
บอด[adj.] (bøt) EN: blind ; unseeing ; sightless FR: aveugle
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ชีวิตพัง[n. exp.] (chīwit phan) EN: FR: vie brisée [f] ; vie ruinée [f]
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khān) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime FR:
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī d) EN: glad to have met you ; so glad to see you FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
โดยไม่หวังผลกำไร[adv.] (dōi mai wan) EN: not-for-profit FR: sans visée lucrative
ดอกไม้ไฟ[n.] (døkmāifai) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้หมก[n. exp.] (døkmāi mok) EN: FR: [fleur odorante disposée dans les cheveux]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloē) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูจะ[X] (dūja) EN: seemingly FR:
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: see how someone feels ; understand someone else's reaction FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนจะ[v. exp.] (dūmeūoen ja) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูเหมือนเป็น[v. exp.] (dūmeūoen pe) EN: seem to be FR: sembler être
ดูเหมือนว่า[v. exp.] (dūmeūoen wā) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูนี่ซิ[v. exp.] (dū nī si) EN: look here! ; see this ; have a look FR: regardez ici !
ดูไปก่อน[v.] (dūpaikøn) EN: wait and see FR:
ดูภาพยนตร์[v. exp.] (dū phāpphay) EN: seeing a movie FR: regarder un film
ดูเพิ่ม[v. exp.] (dū phoēm) EN: see also FR: voir aussi
ดูท่า[v. exp.] (dū thā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like FR: avoir l'air ; sembler
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like FR:
ดูเถอะ[X] (dūthoe) EN: Take a look! ; See! FR:
ดูเถิด[X] (dūthoēt) EN: Take a look! ; See! FR:
อืมม[interj.] (eūm) EN: Hmm ; Mm ; I see FR:

*see* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater
Australien {n}; Neuseeland
Seepocke {f} [zool.] | Seepocken
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
Seeräuber {m} | Seeräuber
Kümmel {m}caraway seed
Zimtpfäffchen {n} [ornith.]Chestnut Seedeater
Karmesinastrild {m} [ornith.]Crimson Seedcracker
Seereise {f}; Kreuzfahrt | Seereisen
Dickschnabelpfäffchen {n} [ornith.]Drab Seedeater
Duboispfäffchen {n} [ornith.]Dubois' Seedeater
Ausfluss {m} (eines Sees)effluent (from a lake)
Einreiseerlaubnis {f} | Einreiseerlaubnisse
Abgas {n} | schädliche Abgaseexhaust gas; waste gas | noxious fumes
Fenchelsamen {m}fennel seed
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
durchgelattet {adj} (Seefaht)fully battened
Geist {m}; Seele
Senfgurke {f} [cook.]gherkin pickled with mustard seed
Grantastrild {m} [ornith.]Lesser Seedcracker
Versteckspiel {n}hide and seek
Indigopfäffchen {n} [ornith.]Blue Seedeater
Schwarzkopf-Reisknacker {m} [ornith.]Lesser Seed Finch
Schwarzschnabel-Reisknacker {m} [ornith.]Black-billed Seed Finch
Mohrenreisknacker {m} [ornith.]Large-billed Seed Finch
Dickschnabel-Reisknacker {m} [ornith.]Great-billed Seed Finch
Nicaraguareisknacker {m} [ornith.]Nicaraguan Seed Finch
See {m}; Binnensee
Balaton {m}; Plattensee
Zwerghöhenläufer {m} [ornith.]Least Seed Snipe
Sumpfpfäffchen {n} [ornith.]Marsh Seedeater
Museum {n} | Museen
Seegefecht {n} | Seegefechte
Seeherrschaft {f} | Seeherrschaften
Seekadett {m} | Seekadetten
Seemann {m} | Seeleute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *see*
Back to top