ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ascertain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ascertain*, -ascertain-

ascertain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascertain (vt.) สืบให้แน่ใจ See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน Syn. learn
English-Thai: HOPE Dictionary
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascertainmentวิธีการค้นหา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป
That's where this group, the Coalition of Evil... tried to ascertain the weakness of every superhero... because they all have one, just like you.พยายามค้นหาจุดอ่อน ของซูเปอร์ฮีโร่ทุกคน เพราะทุกคนต้องมีจุดอ่อน เหมือนคุณ ไง
Then we request a ship be dispatched to ascertain the fate of the One.ถ้างั้นเราขอยานสักลำเพื่อตามหาความเป็นไปของเดอะวัน
Maybe there's a clue only he can see to ascertain whitney's true cause of death.เขาอาจเห็นเบาะแสการตายของวิทนี่ย์ก็ได้
I'm trying to ascertain if she joined the SS freely, hmm?ศาลพยายามจะสอบถาม ว่าเธอเข้าร่วม SS โดยสมัครใจรึเปล่า
As I'm sure you've ascertain this isn't going to be a run-of-the-mill pregnancy.ฉันเข้าใจว่าเราจะต้องทำคลอดคุณ
Chuck was able to ascertain the hidden location of terrorist,ชัคสามารถสืบจนรู้ที่ตั้ง ของผู้ก่อการร้าย
Your mission is to ascertain the identity of the mole.ภารกิจของคุณคือไประบุตัวหนอนบ่อนไส้
And I think it's fair to say that one of the great goals of the next decade or two is to build a terrestrial planet-finder that can actually take pictures of other Earths and ascertain whether there's any habitability possibleที่จริงสามารถถ่าย ภาพของดินอื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี ความเป็นไปได้ใด ๆ ที่อาศัยอยู่ บนโลกที่แท้จริงใน ชีวิตที่นั่นเช่นกัน
I am sure we can ascertain their various destinations.ก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าเขาไปที่ไหนมาบ้าง
We're just trying to ascertain the full nature of your relationship with Professor Gellar.เราแค่พยายามจะสืบให้แน่ใจถึงเรื่อง... ความสัมพันธ์ของคุณ กับศาสตราจารย์เกลล่าร์เท่านั้น

ascertain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)

ascertain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment
確かめる(P);慥かめる[たしかめる, tashikameru] (v1,vt) to ascertain; to check; to make sure; (P)
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P)
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P)
見極め[みきわめ, mikiwame] (n) ascertainment
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確かめる[たしかめる, tashikameru] Thai: ทำให้แน่ใจ English: to ascertain

ascertain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สืบให้แน่[v. exp.] (seūp hai na) EN: ascertain FR:
มิได้กำหนดลงไว้แน่นอน[X] (midāi kamno) EN: unascertained FR:

ascertain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkretisierung {f}ascertainment of goods

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ascertain
Back to top