ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decide*, -decide-

decide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decide (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด Syn. make a decision
decide against (phrv.) ตัดสินใจไม่ยอมรับ Syn. decide on
decide between (phrv.) เลือกระหว่าง See also: ตัดสินใจระหว่าง
decide for (phrv.) ตัดสินสนับสนุน (ทางกฎหมาย) See also: สนับสนุน Syn. find for Ops. decide against, find against
decide on (phrv.) ตัดสินให้ See also: ยินยอมให้ Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decide upon (phrv.) ตัดสินให้ See also: ยินยอมให้ Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decided (adj.) เห็นชัด See also: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด Syn. clear
decidedly (adv.) อย่างไม่ต้องสงสัย See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. unhesitating, determined
English-Thai: HOPE Dictionary
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนด (v.) decide See also: determine, assign, fix, set, settle Syn. หมายไว้, ตราไว้, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา
ตราไว้ (v.) decide See also: determine, assign, fix, set, settle Syn. หมายไว้, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา
หมายไว้ (v.) decide See also: determine, assign, fix, set, settle Syn. ตราไว้, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา
ฟันธง (v.) decide for sure See also: decide absolutely
ฟันธง (v.) decide for sure See also: decide absolutely
คดีแดง (n.) decided case Ops. คดีดำ
คดีดำ (n.) undecided case Ops. คดีแดง
หันรีหันขวาง (v.) turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
หันรีหันขวาง (v.) to turn around undecidedly Syn. เก้ๆ กังๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
I haven't decided yetฉันยังไม่ตกลงใจเลย
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
I decided not to tell anyoneฉันตัดสินใจที่จะไม่บอกใคร
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
He has decided what he going to doเขาได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไร
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
I decided I would find an answerฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is somebody's life. We can't decide in five minutes.นี่คือชีวิตของคน เราไม่สามารถตัดสินใจได้ในห้านาที
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
You will be punished and deflowered when we decide the time is ripeคุณจะถูกลงโทษและ flower when ที่เราตัดสินใจเวลาสุก
People have to decide what's to be done with the world.คนเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับโลก
Some may decide I'm too crazy to live with.บางคนตัดสินใจว่า ผมบ้าเกินกว่าจะอยู่ด้วยได้
He wants us all to decide for ourselves whether or not we saw him and heard him.ท่านต้องการให้เราตัดสินใจเอง ว่าเราเห็นหรือได้ยินเสียงท่านมั้ย
Get out of here before I decide to come with you.ออกจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะ ตัดสินใจที่จะมา กับคุณ.
We will take what we wish, then decide whether to blow up your ship.เราจะเอาสิ่งที่เราต้องการ, แล้วตัดสินใจ ว่าจะระเบิดเรือแกหรือไม่
I didn't decide to come to South Africa.ผมไม่ได้ตั้งใจไปแอฟริกาใต้
Because in our country it is the British who decide how an Indian lives what he may buy, what he may sell.เพราะในประเทศเรา คนอังกฤษเป็นคนตัดสินใจ ในความเป็นอยู่ของคนอินเดีย สิ่งที่เขาจะซื้อ สิ่งที่เขาจะขาย
He must be allowed to decide for himself.เขาจะต้องได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง

decide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表决[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, 表决 / 表決] decide by vote; vote
[yàn, ㄧㄢˋ, 谳 / 讞] decide judicially
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, 模棱 / 模稜] ambiguous; undecided and unclear
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 决 / 決] breach (a dike); to decide; to determine
[chú, ㄔㄨˊ, 蹰 / 躕] irresolute; undecided
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 判定] judge; decide; judgment; determination
判断[pàn duàn, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 判断 / 判斷] to decide; to determine
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, 公民表决 / 公民表決] referendum; decided by public vote
去取之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, 去取之间 / 去取之間] undecided between taking and leaving
[ān, ㄢ, 媕] undecided
摇摆不定的[yáo bǎi bù dìng de, ㄧㄠˊ ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄜ˙, 摇摆不定的 / 摇擺不定的] undecided
未定[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 未定] undecided; indeterminate; still in doubt
[chí, ㄔˊ, 踟] hesitating; undecided; hesitant

decide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to
取り決める(P);取り極める;取決める;取極める[とりきめる, torikimeru] (v1,vt) to agree; to decide upon; to enter into (a contract); (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
決め付ける(P);決めつける[きめつける, kimetsukeru] (v1,vt) (1) to fix upon (one-sidedly); to (ignore somebody's position and) arbitrarily decide something is the case; (2) to scold; to take (a person) to task; (P)
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1,vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不決定[ふけってい, fukettei] (n) pending; unsettled; undecided
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
事になる[ことになる, kotoninaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
思い迷う[おもいまよう, omoimayou] (v5u) to be unable to make up one's mind; to be undecided
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P)
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P)
決して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P)
決す[けっす, kessu] (v5s) (See 決する) to decide; to determine
決する[けっする, kessuru] (vs-s) to decide; to determine; (P)
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P)
決め手(P);極め手[きめて, kimete] (n) (1) (See 決める・きめる・1) decider; person who decides; (2) (See 決める・きめる・2) deciding factor; clincher; trump card; winning move; (P)
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P)

decide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชา[v.] (chā) EN: decide FR: décider
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ชี้ชะตา[v. exp.] (chī chatā) EN: decide the fate (of) FR:
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely ; make a decision FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
มีมติว่า[v. exp.] (mī mati wā) EN: decide that ; resolve that FR: décider que
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā h) EN: decide in favour of the defendant FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide FR: envisager ; avoir l'intention de ; former le projet de
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
ตัดสินใจไม่ถูก[v. exp.] (tatsinjai m) EN: I can't make up my mind ; I don't know how to decide ; it's hard to decide ; cannot decide FR:
ตกลงใจ[v.] (toklongjai) EN: decide to ; make up one's mind ; have decided (to) FR: décider de ; se décider à
ตกลงปลงใจ[v. exp.] (toklong plo) EN: be voluntary ; decide ; make up one's mind FR:
ไตรตรา[v.] (traitrā) EN: inspect and decide ; consider careffully FR:
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite ; influence FR: persuader ; décider ; inviter
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
กำหนดเลือกตั้ง[v. exp.] (kamnot leūa) EN: call an election ; set an election FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
คดีแดง[n. exp.] (khadīdaēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case FR:
คดีดำ[n.] (khadīdam) EN: pending case ; undecided case ; pending action ; cases pending FR:
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū ka) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on FR: dépendre de ; reposer sur
คนตัดสินใจ[n. exp.] (khon tatsin) EN: decision-maker ; person who decides ; decider (Am.) FR: décideur [m] ; décisionnaire [m]
ลังเล[adj.] (langlē) EN: hesitant ; undecided ; reluctant FR: hésitant ; indécis
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[adj.] (langlē jai) EN: hesitant ; undecided ; unable to make up one's mind FR:
ผู้ตัดสินใจ[n.] (phū tatsinj) EN: decision-maker ; person who decides ; decider (Am.) FR: décideur [m]
ตกลงใจที่จะไป[v. exp.] (toklongjai ) EN: be decided on going FR:
ยังไม่ตัดสินใจ[adj.] (yang mai ta) EN: undecided FR:

decide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungsbefugnis {f}authority to decide
Unentschlossenheit {f}undecidedness
unentschieden {adv}undecidedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decide
Back to top