ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

physical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *physical*, -physical-

physical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
physical (adj.) เกี่ยวกับร่างกาย Syn. bodily, corporal, corporeal Ops. mental, spiritual
physical (adj.) เกี่ยวกับรูปธรรม See also: เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้ Syn. material, real
physical (adj.) เกี่ยวกับธรรมชาติ See also: เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก
physical (adj.) ทางวัตถุ See also: ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ
physical (adj.) เกี่ยวกับฟิสิกส์ See also: เชิงฟิสิกส์
physical (adj.) เกี่ยวกับตัณหาราคะ See also: เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา
physical (n.) การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)
physical chemistry (n.) เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร See also: วิชาเคมีกายภาพ
physical education (n.) พลศึกษา See also: พละ, วิชาพละ
physical examination (n.) การตรวจร่างกาย Syn. examination
physical force (n.) พละกำลัง
physical geography (n.) ภูมิศาสตร์กายภาค See also: ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติและปรากฏการณ์ของพื้นผิวโลก
physical makeup (n.) สุขภาพร่างกาย Syn. physique, health
physical nature (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, bodily character
physical state (n.) สุขภาพ Syn. fitness
physical strength (n.) กำลังกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย
physical therapy (n.) กายภาพบำบัด
physically (adv.) อย่างที่เกี่ยวกับร่างกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
physical(ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย., See also: physicalness n., Syn. somatic,carnal
physical therapyn. กายภาพบำบัด
English-Thai: Nontri Dictionary
physical(adj) ทางร่างกาย,กายภาพ,ทางวัตถุ,เกี่ยวกับธรรมชาติ,แท้จริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
physical๑. -ธรรมชาติ๒. กายภาพ๓. -ร่างกาย, -กาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical therapy; physicotherapeutics; physicotherapy; physiotherapyกายภาพบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical Analysis การวิเคราะห์ทางกายภาพ การตรวจสอบน้ำและน้ำเสียเพื่อกำหนดลักษณะทาง กายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น สี กลิ่น รส [สิ่งแวดล้อม]
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Physical education and trainingพลศึกษา [TU Subject Heading]
Physical geographyภูมิศาสตร์กายภาพ [TU Subject Heading]
Physical therapy (Specialty)กายภาพบำบัด (วิชาชีพ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมพลศึกษา (n.) Department of Physical Education
กระบี่กระบอง (n.) swordplay (for self-defence and physical training) See also: contest with swords, clubs or other weapons
เบญจพล (n.) five physical forces
กายภาพ (adj.) physical
ทางกาย (adj.) physical Syn. ทางร่างกาย
ทางกายภาพ (adj.) physical
ทางร่างกาย (adj.) physical
เชิงกายภาพ (adj.) physical Syn. ในทางกาย
ในทางกาย (adj.) physical
โรคทางกาย (n.) physical ailment
สภาพร่างกาย (n.) physical condition (of one´s body) See also: physical state
สภาพร่างกาย (n.) physical condition (of one´s body) See also: physical state
พลศึกษา (n.) physical education Syn. วิชาพลศึกษา
พละ (n.) physical education Syn. พลศึกษา, วิชาพละ, วิชาพละศึกษา
วิชาพลศึกษา (n.) physical education
วิชาพละ (n.) physical education Syn. พลศึกษา, วิชาพละศึกษา
วิชาพละศึกษา (n.) physical education Syn. พลศึกษา, วิชาพละ
พยานวัตถุ (n.) physical evidence
สมรรถภาพทางกาย (n.) physical fitness See also: physical ability/capability/efficiency Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย
สมรรถภาพทางร่างกาย (n.) physical fitness See also: physical ability/capability/efficiency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is my physical existence any more improbable than your own?การมีตัวตนของผม ไม่ควรเหมือนกับคุณหรือยังไง
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา
But we haven't gotten physical or anything yet, understand?แต่เราไม่ได้มีอะไรกัน สักอย่าง เข้าใจไหม?
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
You lost all your power over the physical world... once you transferred in here.แกสูญเสียอำนาจ ในโลกความเป็นจริง ตั้งแต่ที่แกย้าย จิตสำนึกทั้งหมดเข้ามาในนี้แล้ว
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน?
You have no physical evidence...ผ่านทางสิ่งที่ฝังอยู่ในจมูก
She was 17... and Nature's bride, fresh and fair, and unacquainted with the miracle of physical love.เธออายุ 17 บริสุทธิ์ สดใสและใสซื่อ
Today's the day Carol and I first consummated our physical relationship.วันนี้เป็นวัน ที่ฉันและคารอล มีความสัมพันธ์ทางร่างกาย เป็นครั้งแรก
My programmers regarded me as a bug and attempted to isolate me by confining me in a physical body.โปรแกรมเมอร์ที่สร้างผม มองว่าผมเป็นข้อผิดพลาด และพยายามกำจัดผมออกไป – โดยการกักผมไว้ในร่าง...
She's the same age, the same physical type.อายุก็ใกล้เคียง รูปร่างแบบเดียวกัน
You admit you have no physical evidence to back up your story?คุณยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐานทางกาย ภาพการสำรองเรื่องราวของคุณ?

physical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
身板[shēn bǎn, ㄕㄣ ㄅㄢˇ, 身板] bodily health; one's physical state
身板儿[shēn bǎn r, ㄕㄣ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 身板儿 / 身板兒] bodily health; one's physical state
体格[tǐ gé, ㄊㄧˇ ㄍㄜˊ, 体格 / 體格] bodily health; one's physical state
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
地势[dì shì, ㄉㄧˋ ㄕˋ, 地势 / 地勢] physical features of a place
劳动[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, 劳动 / 勞動] work; toil; physical labor
太极拳[tài jí quán, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 太极拳 / 太極拳] shadowboxing or Taiji, T'aichi or T'aichichuan; traditional form of physical exercise or relaxation; a martial art
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, 健身] physical exercise; gymnastics for fitness
共鸣[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 共鸣 / 共鳴] physical resonance; sympathetic response to sth
实体层[shí tǐ céng, ㄕˊ ㄊㄧˇ ㄘㄥˊ, 实体层 / 實體層] physical layer (OSI)
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
物理化学[wù lǐ huà xué, ˋ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 物理化学 / 物理化學] physical chemistry
物理层[wù lǐ céng, ˋ ㄌㄧˇ ㄘㄥˊ, 物理层 / 物理層] physical layer
物理性质[wù lǐ xìng zhì, ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 物理性质 / 物理性質] physical property
物理结构[wù lǐ jié gòu, ˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 物理结构 / 物理結構] physical composition
物理量[wù lǐ liàng, ˋ ㄌㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 物理量] physical quantity
体育系[tǐ yù xì, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄒㄧˋ, 体育系 / 體育系] Physical Education department
体力[tǐ lì, ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ, 体力 / 體力] physical strength; physical power
体校[tǐ xiào, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄠˋ, 体校 / 體校] sports college; school of physical training
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, 体育 / 體育] sports; physical education
肃立[sù lì, ㄙㄨˋ ㄌㄧˋ, 肃立 / 肅立] standing tall and majestic (of physical object such as trees)
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ˋ ㄌㄧˇ, 超物理] surpassing the physical world; metaphysical
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, 反映论 / 反映論] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality
容积[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, 容积 / 容積] volume; physical space taken up by an object
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
中国地球物理学会[Zhōng guó dì qiú wù lǐ xué huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国地球物理学会 / 中國地球物理學會] Chinese Geophysical Society
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 用力] exert oneself (physically); put forth one's strength
核爆炸地球物理效应[hé bào zhà dì qiú wù lǐ xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 核爆炸地球物理效应 / 核爆炸地球物理效應] geophysical effects of nuclear explosion
仰卧起坐[yǎng wò qǐ zuò, ㄧㄤˇ ㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, 仰卧起坐 / 仰臥起坐] sit-up (physical exercise)
物理[wù lǐ, ˋ ㄌㄧˇ, 物理] physics; physical
俯卧撑[fǔ wò chēng, ㄈㄨˇ ㄨㄛˋ ㄔㄥ, 俯卧撑 / 俯臥撐] press-up (physical exercise); push-up

physical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship)
フィジカル;フイジカル[, fijikaru ; fuijikaru] (adj-na,n) physical
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness
フィジカルプロテクション[, fijikarupurotekushon] (n) physical protection
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P)
ミシミシ;みしみし[, mishimishi ; mishimishi] (adv,adv-to,vs) creaking; groaning (e.g. of something under physical stress)
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me)
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb
体力[たいりょく, tairyoku] (n) physical strength; (P)
体操[たいそう, taisou] (n,vs,adj-no) gymnastics; physical exercises; calisthenics; (P)
体格検査[たいかくけんさ, taikakukensa] (n) physical examination; medical examination; physical checkup
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P)
体育家[たいいくか, taiikuka] (n) physical culturist; athlete
体造り;体作り;体づくり[からだづくり, karadadukuri] (n) physical culture; bodybuilding
保体[ほたい, hotai] (n) (abbr) (See 保健体育) health and physical education
保健体育[ほけんたいいく, hokentaiiku] (n) health and physical education
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling
健康診査[けんこうしんさ, kenkoushinsa] (n) physical examination; health checkup
出社拒否症[しゅっしゃきょひしょう, shusshakyohishou] (n) physical reaction caused by a phobia about going to work
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
力量[りきりょう, rikiryou] (n) ability; physical strength; capacity; tact; (P)
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry)
収着[しゅうちゃく, shuuchaku] (n) sorption (in physical chemistry)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
地文学[ちもんがく, chimongaku] (n) physical geography
外界[がいかい, gaikai] (n,adj-no) (See 内界,外部) outside world; physical world; the externals; (P)
大力[だいりき, dairiki] (n,adj-no) immense physical strength
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription)
怪力無双[かいりきむそう, kairikimusou] (n,adj-no) (a person of) unrivaled physical strength
持久走[じきゅうそう, jikyuusou] (n) marathon training in physical education classes in Japanese schools
擬娩[ぎべん, giben] (n) (obsc) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born)
検診(P);健診(P)[けんしん, kenshin] (n,vs) (abbr) (See 健康診査,健康診断) physical examination; medical examination; health checkup; health screening; (P)
物理入力装置[ぶつりにゅうりょくそうち, butsurinyuuryokusouchi] (n) {comp} physical input device
物理化学[ぶつりかがく, butsurikagaku] (n,adj-no) physical chemistry
物理療法[ぶつりりょうほう, butsuriryouhou] (n,adj-no) physiotherapy; physical therapy
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] (n) {comp} physical forwarding allowed; PD PR
物理的配達システム[ぶつりてきはいたつシステム, butsuritekihaitatsu shisutemu] (n) {comp} Physical Delivery System; PDS
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR
基本物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] basic physical rendition, PD PR
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no)
物理アドレス[ぶつりアドレス, butsuri adoresu] physical address
物理インタフェース[ぶつりインタフェース, butsuri intafe-su] physical interface
物理エラー[ぶつりエラー, butsuri era-] physical error
物理コネクション[ぶつりこねくしょん, butsurikonekushon] physical connection
物理伝送路[ぶつりでんそうろ, butsuridensouro] physical link
物理入力装置[ぶつりにゅうりょくそうち, butsurinyuuryokusouchi] physical input device
物理層媒体依存部[ぶつりそうばいたいいぞんぶ, butsurisoubaitaiizonbu] physical medium dependent
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR
物理的配達システム[ぶつりてきはいたつシステム, butsuritekihaitatsu shisutemu] Physical Delivery System, PDS
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
物理表現[ぶつりひょうげん, butsurihyougen] physical rendition
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
理学[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science

physical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรายทางกายภาพ[n. exp.] (antarāi thā) EN: physical hazard FR:
ด้านร่างกาย[adj.] (dān rāngkāi) EN: physical FR: physique
ดาวคู่จริง[n. exp.] (dāo khū jin) EN: binary double star ; physical double souble FR:
หะ[X] (ha) EN: [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group] FR:
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique FR: corps [m] ; physique [m]
กายบริหาร[n.] (kāibørihān) EN: exercise ; physical exercise FR: exercice physique [m]
กายภาพ[adj.] (kāiyaphāp) EN: physical ; physio- FR: physique ; physio-
กายภาพบำบัด[n.] (kāiyaphāpba) EN: physical therapy ; physiotherapy FR: physiothérapie [f]
กำลังกาย[n.] (kamlangkāi) EN: physical strength ; energy FR: force physique [f]
การฝึกซ้อมร่างกาย[n. exp.] (kān feuksøm) EN: physical training FR:
การผุพังทางกายภาพ[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering ; physical weathering FR:
การทำร้ายร่างกาย[n. exp.] (kān thamrāi) EN: assault ; physical assault FR: agression [f] ; agression physique [f]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
กายิกสุข[n.] (kāyikasuk) EN: physical happiness ; bodily happiness FR:
กายิกทุกข์[n.] (kāyikathuk) EN: physical pain ; bodily pain ; physical suffering FR:
เคมีเชิงฟิสิกส์[n. exp.] (khēmī choēn) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
เคมีกายภาพ[n. exp.] (khēmī kāiya) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
ข้อมูลทางด้านกายภาพ[n. exp.] (khømūn thān) EN: physical data FR: données physiques [fpl]
คุณสมบัติทางฟิสิกส์[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
คุณสมบัติทางกายภาพ[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
ความเมื่อยล้าทางกาย[n. exp.] (khwām meūay) EN: physical fatigue FR:
ความสามารถทางกาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: physical ability FR: capacité physique [f]
ความต้องการทางกาย[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: physical needs ; physiological needs FR:
เกี่ยวกับร่างกาย[adj.] (kīo kap rān) EN: physical FR: physique
กิจกรรมทางกาย[n. exp.] (kitjakam th) EN: physical activity FR: activité physique [f]
กระบวนการทางฟิสิกส์[n. exp.] (krabūankān ) EN: physical process FR:
ลักษณะทางกายภาพ[n. exp.] (laksana thā) EN: physical trait FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
มานุษยวิทยากายภาพ[n. exp.] (mānutsayawi) EN: physical anthropology FR: anthropologie physique [f] ; anthropobiologie [f] ; anthropologie biologique [f]
ในทางกาย[adj.] (nai thāng k) EN: physical FR:
นักกายภาพบำบัด[n. exp.] (nak kāiyaph) EN: physiotherapist ; physical therapist FR: physiothérapiste [m]
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
หน่วยความจำทางกายภาพ[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: physical memory FR:
ออกกำลังกาย[v. exp.] (økkamlang k) EN: exercise ; keep fit ; work out ; do physical exercice FR: faire de l'exercice ; entretenir sa forme
ปริมาณทางฟิสิกส์[n. exp.] (parimān thā) EN: physical quantity FR:
พล[n.] (phala) EN: force ; strength ; physical strength ; power FR: force [f] ; force physique [f] ; puissance [f]
พลศึกษา = พละศึกษา[n.] (phalaseuksā) EN: physical education FR: éducation physique [m]
พัฒนาการทางร่างกาย[n. exp.] (phatthanākā) EN: physical development FR: développement physique [m]
พยานวัตถุ[n.] (phayānwatth) EN: material evidence ; piece of evidence ; physical evidence ; exhibit FR: preuve matérielle [f]
พิกลพิการ[adj.] (phikon phik) EN: deformed ; crippled ; having a physical defect FR:
ภูมิศาสตร์กายภาพ[n. exp.] (phūmisāt kh) EN: physical geography ; geophysics FR: géographie physique [f] ; géophysique [f]

physical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Musterung {f} [mil.]medical examination; physical
Routineuntersuchung {f}routine examination; routine physical
Block {m} (Platte; Disk)physical record
Abgangskontrolle {f}physical exit control
körperliche Bewegung {f}physical exercise
Leibesübungen {pl}physical exercise
physikalisch {adj}physical
physikalisch {adv}physically
Zugangskontrolle {f}physical access control
direktleitende Verbindung {f}physical connection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า physical
Back to top