ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redistribute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redistribute*, -redistribute-

redistribute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redistribute (vt.) จัดสรรใหม่ Syn. rearrange
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure she's a lovely girl but I wonder if you could, erm... redistribute her?ผมว่าเธอเป็นคนดีนะแต่คุณช่วย เอ่อ... ย้ายเธอไปที่อื่นได้มั้ย?
We can redistribute power where we see fit.เราสร้างเสริมอำนาจใหม่ตามที่เราเห็นเหมาะ
'Cause my understanding is these hearings are gonna redistribute a lot of funding.เพราะว่าตาม ความเข้าใจของผมคือ การไต่สวนพวกนี้จะมีอำนาจ โยกย้ายงบประมาณได้มหาศาล
In order to prevent the problem of widening income gap, we will concentrate on policies to redistribute wealth.เพื่อป้องกันปัญหาของการแยกออกเป็นสองขั้ว ในเรื่องความมั่งคั่ง ฝ่ายการเมืองจึงสมควรที่จะจัดให้มีศูนย์กลาง ของการกระจายความมั่งคั่ง
The hoods attacks have strictly been limited to people in the financial sector trying to redistribute wealth in the Glades at gunpoint.การโจมตีของเดอะฮู้ดถูกจำกัด แค่คนในฝ่ายการเงิน ที่พยายามจะจัดสรรความมั่งคั่งในเดอะ เกลด โดยเอาปืนจ่อยิง
The weight redistributes. Give in to it! I did.น้ำหนักรูปร่างก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว ฉันยังเป็นเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redistribute
Back to top