ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unostentatious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unostentatious*, -unostentatious-

unostentatious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unostentatious (adj.) สงบเสงี่ยม See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา Syn. subdued, unobstrusive, unpretentious

unostentatious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; easily satisfied ; unostentatious ; undemanding FR: humble ; modeste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unostentatious
Back to top