ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gently*, -gently-

gently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gently (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. benevolently, tenderly
English-Thai: Nontri Dictionary
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
ระชวย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย, โชย
โชย (v.) blow gently but steadily See also: blow softly, blow gently Syn. ชวย
ชดช้อย (adv.) gently See also: lovely, gracefully Syn. อ่อนช้อย
นิ่มนวล (adv.) gently See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly Syn. ละม่อม, สุภาพ, อ่อนโยน Ops. แข็งกร้าว
บางเบา (adv.) gently See also: softly
รวยริน (adv.) gently See also: mildly, lightly, nice and cool
ระรวย (adv.) gently See also: lightly, slightly Syn. แผ่วๆ, เบาๆ, รื่นๆ
ริน (adv.) gently See also: slowly
รื่นๆ (adv.) gently See also: lightly, slightly Syn. แผ่วๆ, เบาๆ
ละม่อม (adv.) gently See also: tenderly, softly, kindly Syn. ละมุนละม่อม, เรียบร้อย Ops. แข็งกร้าว
ละมุนละม่อม (adv.) gently See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน Ops. แข็งกร้าว
ละเมียด (adv.) gently See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ
ละเมียดละไม (adv.) gently See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly Syn. ละเมียด
เบาๆ (adv.) gently See also: lightly, slightly Syn. แผ่วๆ, รื่นๆ
เบามือ (adv.) gently See also: lightly, softly, slightly, delicately Syn. เบาไม้เบามือ Ops. มือหนัก
เบาไม้เบามือ (adv.) gently Syn. เบามือ
แผ่วเบา (adv.) gently See also: softly, slightly Ops. ดัง
ขยัน (adv.) diligently Syn. เอาการ, เอางานเอาการ Ops. ขี้เกียจ
ขยัน (adv.) diligently Syn. เอาการ, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา
You look at that river gently flowing by.มองไปในแม่น้ำ ที่รินไหลผ่านไป
I'm gonna lay my head gently on your shoulder.ฉันจะได้ค่อยๆ ซบไหล่นาย
"I'm moving gently forward, over the wild and beautiful, unexplored world below me.เชือกมันเก่าแล้ว ชั้นไม่กล้าโหนหรอก. เอาน่าโหนกันเถอะ.
Because to clone anything... takes science stroked gently with artistic hands.เพราะว่า การที่จะโคลนนิ่งอะไรซักอย่าง ต้องใช้วิทยาศาสตร์
I'm like a guru-- they come to me for help, and I gently guide them along the path to truth and wisdom.ผมเหมือนกูรูอะ พวกเขาจะเข้ามาขอให้ช่วย แล้วผมก็ค่อยๆ พาไปสู่ทางแห่งความจริงและความรู้
Shouldn't I be blowing gently if I want the volume to be smaller.ฉันต้องเป่าเบาๆ ไม่ใช่เหรอคะ ถ้าฉันต้องการให้เสียงเบาลงอ่ะ
Now, sit him down straight, and gently pat him on his back.ตอนนี้ ให้เค้านอนตรงๆ และค่อยๆตบหลังเค้าเบาๆ
If you think I'm going gently to that good night, then go fuck yourself!ถ้าเธอยังคิดว่าฉันยังมีความ อ่อนโยนในคืนนั้นอยู่ล่ะก็ ไปตายซะ!
"immediately and gently push the white over the yolk with a wooden spoonตักไข่ข่าวขึ้นมาทับไข่แดง ด้วยช้อนเบาๆไม้ทันที
IT'S USUALLY THE CASE. WE WANT TO HANDLE THIS INVESTIGATION AS GENTLY AS POSSIBLE,เราจะไม่พุ่งเป้าไปที่ใครค่ะ
He was gently placed on the ground,neatly laid to rest with his hands by his sides.เขาวางศพลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล แล้ววางแขนทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัว

gently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙, 悄悄地] gently; softly; stealthily
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, 耕耘] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, 徐徐] slowly; gently
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 摇曳多姿 / 搖曳多姿] swaying gently; moving elegantly
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, 急着 / 急著] urgently

gently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime)
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently
さっくり[, sakkuri] (adv) lightly; gently
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P)
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling
はらり[, harari] (adv-to,adv) gently (falling)
ぴよぴよ;ピヨピヨ;ひよひよ[, piyopiyo ; piyopiyo ; hiyohiyo] (adv,adv-to) (1) (on-mim) cheep cheep; tweet tweet; (2) (ひよひよ only) gently (moving)
やんわりと;やんわり[, yanwarito ; yanwari] (adv,vs) softly; mildly; gently
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly
しっとりと[, shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P)
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P)
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell)
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly
ふわり[, fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P)
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P)
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
傾らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently
刻苦勉励[こっくべんれい, kokkubenrei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships
刻苦精励[こっくせいれい, kokkuseirei] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n,vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort
勤め働く[つとめはたらく, tsutomehataraku] (v5k) to work diligently
孜々;孜孜[しし, shishi] (adj-t,adv-to) assiduously; diligently
孜々として;孜孜として[ししとして, shishitoshite] (exp) assiduously; diligently
撫でる[なでる, naderu] (v1,vt) to brush gently; to stroke; to caress; (P)
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet!

gently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[adv.] (bāngbao) EN: rarely ; thinly ; gently FR:
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ = เบาๆ[adv.] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly FR: doucement ; légèrement
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck FR: caresser ; cajoler
โชย[v.] (chōi) EN: blow gently ; waft FR: souffler avec douceur
โชยชาย[v.] (chōichāi) EN: blow gently ; waft FR: souffler avec fouceur
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ชวย[v.] (chūay) EN: blow gently FR:
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
ครวญเพลง[v. exp.] (khrūan phlē) EN: croon ; sing quietly and gently FR: fredonner
กล่อมท้อง[v.] (klǿmthøng) EN: soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly FR:
โกรก[v.] (krōk) EN: blow ; blow gently FR: souffler
ละม่อม[adv.] (lamǿm) EN: gently ; tenderly ; softly ; kindly FR:
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft FR: flotter ; surnager
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze FR: souffler avec douceur
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently FR: souffler modérément
ไม้นวม[X] (māinūam) EN: soft approach ; gently FR:
มือเบา[v.] (meūbao) EN: have a light touch ; handle gently FR:
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: doucement ; délicatement ; légèrement
แผ่ว ๆ = แผ่วๆ[adv.] (phaeo-phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully FR: soutenir avec les mains
ระชวย[v.] (rachūay) EN: blow gently FR:
ระรวย[adv.] (rarūay) EN: gently FR:
รวยริน[adv.] (rūayrin) EN: gently ; mildly ; lightly ; nice and cool FR:
ตะล่อม[v.] (talǿm) EN: pile up ; gather into a pile ; amass gently FR: amasser ; ramasser
อย่างนุ่มนวล[adv.] (yāng numnūa) EN: gently FR:
เอาการ[adv.] (aokān) EN: remarkably ; diligently ; fairly FR:
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently ; carelessly FR: négligemment ; par négligence

gently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
divergierend {adv}divergently
eventuell; möglicherweise {adv}contingently
intelligent; vernünfig; verständnisvoll {adv}intelligently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gently
Back to top