ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lightly*, -lightly-

lightly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lightly (adv.) อย่างเบาๆ See also: อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน Syn. gently
lightly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ Syn. indifferently
lightly (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างเบิกบานใจ Syn. cheerfully
lightly (adv.) อย่างเล็กน้อย See also: นิดหน่อย Syn. slightly
English-Thai: HOPE Dictionary
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรอยๆ (adv.) lightly See also: in a drizzle Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย Ops. หาย, หยุด
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำๆ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ
เบามาก (adv.) lightly See also: weightlessly, buoyantly Syn. โหวงเหวง
เบามาก (adv.) lightly See also: weightlessly, buoyantly Syn. โหวง
โหวง (adv.) lightly See also: weightlessly, buoyantly Syn. โหวงเหวง, เบามาก
โหวงเหวง (adv.) lightly See also: weightlessly, buoyantly Syn. โหวง, เบามาก
กระเถิบ (v.) move slightly See also: move, budge, make way, move around Syn. เขยิบ
ขะแยะ (v.) bump lightly See also: strike lightly
ขะแยะ (v.) pound lightly See also: pulverize gently
ตงิดๆ (v.) slightly Syn. เล็กน้อย, ทีละน้อยๆ
นิดๆ (adv.) slightly See also: trivially, triflingly Ops. เหลือเกิน, มาก
ผิดแปลก (v.) slightly distort Syn. แปลก
มึนซึม (v.) be slightly dizzy or giddy See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy Syn. เซื่องซึม, ซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
หน่อย (adv.) slightly See also: a little Syn. นิดหน่อย
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork
หยักศก (adj.) slightly curly Syn. หยักโศก Ops. เหยียดตรง
หยักโศก (adj.) slightly curly Ops. เหยียดตรง
เซื่องซึม (v.) be slightly dizzy or giddy See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy Syn. ซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
A friendship with Saruman is not lightly thrown aside.มีใครบ้างที่กล้าปฎิเสธไมตรีของซารูเเมน
I don't want to take it lightly it's not a light situation.ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก มันไม่ใช่เหตุการณ์เล็กน้อย
It has another purpose, but it'll be lightly guarded.ไม่ มันเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่มันจะมียามน้อยมาก
Hold your fingers lightly between the thumb and the forefinger.กุมนิ้ว เบาๆ ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้
Murder is not something that we take lightly here on Panamanian soil.Murder is not something that we take lightly here on Panamanian soil.
[ chuckles lightly ] come on,guys,get him!เฮ้อ เร็วเข้า จับมันให้ได้
Charred, semi-charred, and lightly charred.เกรียมมากๆ เกรียม และเกรียมนิดหน่อย
I was only lightly wounded, thank Glaux. But the others....ข้าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย กล็อกซ์คุ้มครอง แต่คนอื่นๆ...
[ scoffs lightly ] that's definitely not true.มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริง
I'm going to make sure none of you ever use words like 'I want to die' so lightly again.เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอจะไม่ใช้คำว่า "อยากตาย" กันพล่อยๆ อีก
Oh, only lightly and not for very long.โอ้ แค่งีบและนอนไม่นานนักหรอก

lightly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, 轻伤 / 輕傷] lightly wounded; minor injuries
点水[diǎn shuǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 点水 / 點水] to skim; lightly touching the water (as the dragonfly in the 成语 saw 蜻蜓點水|蜻蜓点水); skin deep
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
[qì, ㄑㄧˋ, 謦] cough slightly
轻易[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, 轻易 / 輕易] easily; lightly; rashly
轻轻[qīng qīng, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ, 轻轻 / 輕輕] lightly; softly
飘飘[piāo piāo, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, 飘飘 / 飄飄] lightly
扒拉[bā lā, ㄅㄚ ㄌㄚ, 扒拉] push lightly
微溶[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, 微溶] slightly soluble
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, 有点儿 / 有點兒] slightly; a little; somewhat
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, 略胜一筹 / 略勝一籌] slightly better; a cut above
略为[lu:è wéi, ㄜˋ ㄨㄟˊ, 略为 / 略為] slightly
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally
咸丝丝[xián sī sī, ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄙ, 咸丝丝 / 鹹絲絲] slightly salty
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive

lightly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
甘く見る[あまくみる, amakumiru] (v1) to not take seriously; to take lightly
節食[せっしょく, sesshoku] (n,vs) eating lightly (to save money, food, calories, etc.)
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
さっくり[, sakkuri] (adv) lightly; gently
すい;すいっ[, sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care
ビンバー[, binba-] (n) (1) (See ビンベスト,貧乏) someone whose state is slightly poorer than regular poverty; (2) 2nd degree poverty
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
ふわり[, fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P)
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced
ぽっちり[, pocchiri] (adv,adv-to) very slightly; a little
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
ほんのり[, honnori] (adv,n) slightly; faintly
一足早い[ひとあしはやい, hitoashihayai] (exp,adj-i) slightly early; just before
小い[ちっこい, chikkoi] (adj-i) very small (slightly pejorative)
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
掠り;擦り[かすり, kasuri] (n) (1) grazing; touching lightly; (2) squeezing (someone for money); percentage; kickback
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
浅酌低唱[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune

lightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ = เบาๆ[adv.] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly FR: doucement ; légèrement
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
ดูเบา[v.] (dūbao) EN: regard lightly FR:
ค้อย[adv.] (khøi) EN: lightly ; softly FR:
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
กระดาก[v.] (kradāk) EN: bat lightly FR:
กระเดาะ[v.] (kradǿ) EN: click ; bat lightly FR:
ไม่ใช่ขี้ไก่[X] (mai chai kh) EN: not to be sneezed at ; not to be treated lightly ; not something to turn your nose up at FR: ce n'est pas de la merde (fam.)
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly FR: appliquer ; apposer ; coller
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: doucement ; délicatement ; légèrement
แผ่ว ๆ = แผ่วๆ[adv.] (phaeo-phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes
โปรยปราย[v.] (prōiprāi) EN: rain lightly FR: pleuvoir légèrement
รวยริน[adv.] (rūayrin) EN: gently ; mildly ; lightly ; nice and cool FR:
โหวง[adv.] (wōng) EN: lightly ; weightlessly ; buoyantly FR:
อย่างเบา ๆ [adv.] (yāng bao-ba) EN: lightly FR: légèrement
หย่อย[v.] (yǿi) EN: a little at a time ; sparingly ; lightly FR:
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยด[v.] (khayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
กินเล็กกินน้อย[v.] (kinlekkinnø) EN: be slightly dishonest ; take small amounts of money wrongfully FR:
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
กระเถิบ[v.] (krathoēp) EN: move slightly ; move up ; move over FR:
กระหยด[v.] (krayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
กรอบเค็ม[n. exp.] (krøpkhem) EN: small pieces of pastry slightly salted FR:
กุ้ง[adj.] (kung) EN: slightly bent FR: légèrement courbé
เมาเบา ๆ = เมาเบาๆ[adj.] (mao bao-bao) EN: slightly drunk FR: légèrement éméché ; un peu ivre
เมาสุรา[adj.] (mao surā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR: ivre ; bourré (fam.) ; sous l'influence de la boisson
เมายา[adj.] (mao yā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR:
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated FR: faire ribote
มึนซึม[v.] (meunseum) EN: be slightly dizzy ; be slightly giddy FR:
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; open a little ; be half-closed FR: entrouvrir ; entrebâiller
หน่อย[adv.] (nǿi) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly FR: un peu ; pas très
ออดแอด[v.] (øt-aēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part ; tilt FR: entrouvrir ; écarter
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth FR: différer
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent

lightly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
naturfern; naturfremd {adj}only slightly pristine; not natural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lightly
Back to top