ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hushed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hushed*, -hushed-

hushed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hushed (adj.) เงียบ See also: สงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the end of the long, hushed hallwayเริ่มจากข้างนอก ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
Spoken in hushed whispers of fear and awe.เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น
Mr. Stilinksi, if that's your idea of a hushed whisper, you might want to pull the headphones out every once in a while.คุณสติลินสกี้ ถ้าคุณคิดจะกระซิบกระซาบกัน ก็น่าจะดึงหูฟังออกก่อนจะพล่ามนะ
No need to get hushed and solemn about it.ไม่จำเป็นต้องปิดบัง และเครียดกับมัน
How does that get hushed up?แล้วเขาปิดข่าวได้ยังไง
"We speak in hushed voices,"พวกเราพูดกันด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบา"
I did try to console her in a hushed aside, but all she could say was, "Oh, so sad, so sad."ผมไม่พยายามที่จะปลอบใจเธอ ในเงียบกัน แต่ทุกอย่างที่เธอสามารถกล่าวคือ "โอ้ดังนั้นเศร้าเศร้า."
(Hushed conversation)(Hushed conversation)
Thought that was supposed to be hushed.คิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดไว้ซะอีก
And then she stood on a couch and shushed the entire party and told them I have chlamydia.และเธอยืนบนโซฟา บอกให้คนในงานเงียบ และบอกทุกคนว่า ฉันติดเชื้อสำส่อน
Now the audience is hushed, expectant.ตอนนี้ผู้ชมกำลังรอดูอย่างใจจดใจจ่อ

hushed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P)
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low

hushed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hushed
Back to top