ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unobstrusive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unobstrusive*, -unobstrusive-

unobstrusive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unobstrusive (adj.) สงบเสงี่ยม See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา Syn. unostentatious, subdued, unpretentious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unobstrusive
Back to top