ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inaudible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inaudible*, -inaudible-

inaudible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inaudible (adj.) ซึ่งไม่ได้ยิน See also: ที่ไม่ดังพอจะได้ยิน Syn. unheard Ops. audible, heard
English-Thai: HOPE Dictionary
inaudible(อินออ' ดะเบิล) adj. ไม่ได้ยิน., See also: inaudibility, inaudibleness n. inaudibly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
inaudible(adj) ฟังไม่ได้,ไม่ได้ยิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก
It's inaudible to human ears but there are some faint infrasonic frequencies in the background.เราระบุได้จากคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ หูคนเราไม่สามารถได้ยินได้
And "a." ( inaudible ) Noel led us to that tree for a reason.แล้วก็ "A" โนแอลต้องมีเหตุผลที่พาพวกเราไปที่ต้นไม้
[inaudible dialogue][LNAUDlBLE DlALOGUE]
[PHOEBE JANICE SPEAKING INAUDIBLEY][PHOEBE JANICE SPEAKING INAUDIBLEY]
I must have left them where I was having a cup of coffee. (Beeping) (Inaudible through glass)ผมคงลืมไว้ที่ร้านกาแฟน่ะครับ โจแอนนา รู้สึกว่าเขาจะไปฆ่าออเรเลียนะ
The weather report (inaudible) be a little bid (inaudible) clearing up by tonight (inaudible) again be extreamly cautious (inaudible)...รายงานสภาพอากาศ... ...เพียงเล็กน้อย... ...ท้องฟ้าจะโปร่งขึ้นในคืนนี้...
I can not emphasize enough (inaudible)...โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง... ฉันไม่สามารถเน้นย้ำมากไปกว่านี้...
Will be extreamly dangerous (inaudible)...อาจจะเกิดอันตรายได้...
Search and rescue effort (inaudible)...ค้นหาและให้ความช่วยเหลือ...
(inaudible) 2000 kilometers- 5 ไมล์.. อีกสักประมาณสองพันกิโลบิท
You think it was better that time? Laughter. (Inaudible)พวกคุณว่า ดีกว่าครั้งก่อนมั้ย เอาละ พวกคุณจำที่เราคุยกัน เรื่อง จอห์น ฟิลลิป ซูซา

inaudible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)

inaudible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ng) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed FR: silencieux ; tranquille
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inaudible
Back to top