ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devotion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devotion*, -devotion-

devotion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devotion (n.) การอุทิศตัว See also: การฝักใฝ่, การยึดมั่น, การศรัทธา Syn. enthusiasm, fondness Ops. hate, dislike
devotional (adj.) เกี่ยวกับการสักการะบูชาศาสนา Syn. devout, pious, holy
devotions (n.) บทสวดมนต์ Syn. supplication, rogation
English-Thai: HOPE Dictionary
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devotional(ดิโว'เชินนัล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการอุทิศตัว n. พิธีสั้น ๆ ในทางศาสนา, See also: devotionality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
devotion(n) การอุทิศ,ความจงรักภักดี,ความภักดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทุ่มเท (n.) devotion See also: lavishness, dedication
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We pledge our devotion to her with an offering of flesh...เรามุ่งมั่นทุ่มเทของเราเพื่อเธอ ที่มีการเสนอขายเนื้อ ...
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ
Your sentimentality, your... devotion to the past.อารมณ์อ่อนไหว, และ หมกมุ่นอยู่กับอดีต
Thomas Gates gave his last full measure of devotion to his country to stop the KGC.โทมัส เกตส์ อุทิศตนสุดความสามารถ เพื่อประเทศชาติ และหยุดยั้งพวก KGC
But the thing is that the women, whatever, the women-demon, who are supposed to protect her, are amazed, by her devotion to Ram.แต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงหรือปิศาจ อะไรก็ช่างเถอะ ที่ควรจะมามาปกป้องนาง ก็เกิดประหลาดใจ ในความเทิดทูนพระรามของนาง
Every family, White, Black, Latino, Asian, deserves the full measure of our devotion to their... dignity.ทุกครอบครัว จะขาว, ดำ, ลาติน, เอเชีย สมควรจะได้ รับการทุ่มเทเทียบเท่ากัน สำหรับ
I mean, what about your devotion to Blair?ฉันหมายถึงแล้วเรื่องแบลร์หละ
What I can see inside those eyes of hers... is her burning devotion to Muhyul.ข้าเห็นอะไรในดวงตาของนาง... ความภักดีต่อมูฮุลกำลังเผาเธออยู่
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า
And I got to tell you, Sam, that kind of devotion -- watching someone kill for you... is the best feeling in the world.มันเปนความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลก นี่เหรอ ที่ทำให้แกไปร่านไปทั่วเมือง แหม
He has a way of turning that kind of devotion against you.เขามีวิธีที่จะใช้ความอุทิศตนแบบนั้น กลับมาซ้อนกลคุณ

devotion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, 大义凛然 / 大義凜然] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw)
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
慈爱[cí ài, ㄘˊ ㄞˋ, 慈爱 / 慈愛] love; devotion (to children); affection, esp. towards children
效忠[xiào zhōng, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ, 效忠] vow loyalty and devotion to
热诚[rè chéng, ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ, 热诚 / 熱誠] devotion; fervor
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 一意] focus; with complete devotion; stubbornly
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, 笃志 / 篤志] steadfast; with single-minded devotion

devotion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一辺倒[いっぺんとう, ippentou] (n) complete devotion to one side; (P)
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion
則天去私[そくてんきょし, sokutenkyoshi] (n) selfless devotion to justice
孝心[こうしん, koushin] (n) filial devotion
孝養[こうよう, kouyou] (n,vs) filial duties; devotion to one's parents
忘己利他[もうこりた, moukorita] (n) selflessness; selfless devotion to the service of others
忠信[ちゅうしん, chuushin] (n) faithfulness; devotion
忠義一徹[ちゅうぎいってつ, chuugiittetsu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord)
忠義一途[ちゅうぎいちず, chuugiichizu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord)
愛社[あいしゃ, aisha] (n) devotion to one's company
滅私奉公[めっしほうこう, messhihoukou] (n) selfless devotion
熱愛[ねつあい, netsuai] (n,vs,adj-no) love passionately; ardent love; devotion
献身[けんしん, kenshin] (n,vs) dedication; devotion
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
篤信[とくしん, tokushin] (adj-na,n) devoutness; devotion
至誠[しせい, shisei] (n) sincerity; devotion
信心[しんじん, shinjin] (n,vs,adj-no) faith; belief; devotion; godliness
傾注[けいちゅう, keichuu] (n,vs) devotion; concentration; (P)
帰依[きえ, kie] (n,vs) devotion; (religious) conversion; (P)
後生大事[ごしょうだいじ, goshoudaiji] (n) with religious zeal; with utmost devotion; take great care of
心服[しんぷく, shinpuku] (n,vs) admiration and devotion; hearty submission
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness
時祷書[じとうしょ, jitousho] (n) book of hours (devotional book popular in the Middle Ages)
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)

devotion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
คำอุทิศ[n.] (kham uthit) EN: dedication ; devotion ; consecration FR: dédicace [f] ; consécration [f]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: admiration ; devotion FR:
ความรักยิ่งใหญ่[n. exp.] (khwām rak y) EN: devotion FR: dévotion [f]
ความทุ่มเท[n.] (khwām thumt) EN: devotion ; application FR: dévouement [m]
แสดงความกตัญญู[v. exp.] (sadaēng khw) EN: show filial devotion and obedience FR:

devotion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andachtsbildchen {n}devotional picture
Postille {f}devotional book

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devotion
Back to top