ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pseudonym

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pseudonym*, -pseudonym-

pseudonym ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pseudonym (n.) นามปากกา See also: นามแฝง, ชื่อปลอม Syn. pen name
pseudonymous (adj.) ซึ่งใช้นามปากกา Syn. anonymous
English-Thai: HOPE Dictionary
pseudonym(ซู'ดะนิม) n. ชื่อปลอม,นามแฝง,นามปากกา, Syn. pen name,alias
English-Thai: Nontri Dictionary
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่อปลอม (n.) pseudonym See also: pen name, alias, assumed name, another name Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ Ops. นามจริง, ชื่อจริง
นามปากกา (n.) pseudonym See also: pen name, alias, assumed name, another name Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
สมัญญานาม (n.) pseudonym See also: pen name, alias, assumed name, another name Syn. นามแฝง, นามสมมุติ, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forget it, it's a pseudonym anywayไม่เป็นไรมั้ง, นี่ก็แค่นามแฝง
I had a pseudonym once, but I had it legally changed.ตัวกิ้งก่าที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละ. -มั่วหรือป่าวเจ้.
"Vivian Darkbloom" is a pseudonym for Vladimir Nabokov.วิเวียน ดาร์คบลูม เป็นนามปากกา ของวลาดีเมีย นาโบโคฟ
"Vivian Darkbloom" is a pseudonym for Vladimir Nabokov.วิเวียน ดาร์คบลูมเป็นนามแฝง สำหรับวลาดิเมียร์ นาโบคอฟ
Her family kept the pseudonym for her medical admission to protect their privacy.ครอบครัวเธอให้เธอใช้นามแฝง ในการทำการรักษาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว
Because I write under a pseudonym and I loathe what I write.เพราะฉันเขียนโดยใช้ชื่อปลอม และฉันเกลียดงานที่ฉันเขียน
She used a pseudonym for her books.เธอใช้นามแฝงเขียนหนังสือ
Of course, since you've each been addressed by a pseudonym, you'll have realized that nobody here is being addressed by their real name.แน่นอนว่าตั้งแต่พวกคุณมาถึงที่นี่ พวกคุณทราบดีว่าไม่มีใคร ใช้ชื่อจริงของพวกคุณเอง
And I prevented you from telling me your real name because I didn't want any of you to use any name other than your pseudonym.และฉันไม่ให้คุณบอกชื่อจริงของคุณ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชื่ออื่น ที่ไม่ใช่นามแฝงของคุณ
He may have borrowed my pseudonym, but this guy doesn't know the first thing about my techniques.เขาอาจยืมชื่อผมไปใช้ แต่หมอนี่ไม่รู้ อะไรเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้เลย
No, Sidney Shaw is a pseudonym, you idiot.ไม่ช่าย ซิดนีย์ ชอว์น่ะ นามแฝงเว้ย ไอ้เบื๊อก
Where did he learn a word like pseudonym?เค้ารู้จักคำว่า นามแฝง ได้ยังไง

pseudonym ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, 黄克强 / 黃克強] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, 假名] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名
笔名[bǐ míng, ㄅㄧˇ ㄇㄧㄥˊ, 笔名 / 筆名] pen name; pseudonym

pseudonym ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俳号[はいごう, haigou] (n) pseudonym of a haiku poet
唐名[とうみょう;とうめい;からな, toumyou ; toumei ; karana] (n) (1) Chinese name for a high government office (ritsuryo period); (2) (からな only) (arch) alias; pseudonym
道号[どうごう, dougou] (n) (obsc) monk's self-chosen pseudonym
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
別名[べつめい(P);べつみょう, betsumei (P); betsumyou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
別称[べっしょう, besshou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
匿名[とくめい, tokumei] (n) anonymity; pseudonym; (P)
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume
筆名[ひつめい, hitsumei] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P)
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume

pseudonym ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

pseudonym ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallelbezeichnung {f}; Pseudonym
Pseudonym {n} | Pseudonyme
Pseudonymität {f} | Pseudonymitäten
pseudonym {adv}pseudonymously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pseudonym
Back to top