ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enactment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enactment*, -enactment-

enactment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enactment (n.) กฎหมาย See also: พ.ร.บ., พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง Syn. law, legislation, regulation
enactment (n.) การประกาศใช้เป็นกฎหมาย See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enactmentการตรากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำหนด (n.) enactment See also: legislation, constitution, establishment Syn. การตรา
การตรา (n.) enactment See also: legislation, constitution, establishment Syn. การกำหนด
การตรากฎหมาย (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด
การบัญญัติ (n.) enactment See also: legislation, constitution, establishment Syn. การกำหนด, การตรา
การบัญญัติกฎหมาย (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด
การออกพระราชกฤษฎีกา (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกำหนด
การออกพระราชกำหนด (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา
การออกพระราชบัญญัติ (n.) enactment See also: legislation, promulgation, edict Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We think that the doomsday tableaus are an enactment of these keys.เราคิดว่าฉากการฆาตกรรม ของฆาตกรวันสิ้นโลก... ต่างก็รวมอยู่ในกุญแจที่ว่านี้
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
The part of you in this reenactment will be played by my good friend, Ula.ส่วนของคุณในการแสดงเล่าย้อนหลังนี้ จะถูกถ่ายถอดด้วยเพื่อนที่ดีของผม อูลา
Wait. Then how did the unsub find out about the reenactment?ใกล้แล้ว ใกล้สำเร็จแล้ว
Then it got sanitized over the years turned into Disney flicks and bedtime stories. So you think the murders are, uh, what, a reenactment?แล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นนิทานก่อนนอนของดิสนีย์
And when she popped in for an unexpected visit it sort of turned into a reenactment of the Inquisition.แล้วเธอก็โผล่เข้ามา เป็นการทำเซอร์ไพรส์เขา มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับการสอบสวนอีกรอบไปเลย
I've asked Angela to create a reenactment of the victim's death.ฉันขอให้แองเจิลลาสร้าง แบบจำลองการกระทำซ้ำ ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ในการตายของผู้เคราะห์ร้าย
I'm toying with the notion of either going to the Edgar Allan Poe Shadow Puppet T or the reenactment of the 19th century Phantasmagoria.ผมกำลังชั่งความคิดอยู่ ว่าจะไปดู Edgar Allan Poe Shadow Puppet T หรือไปงานแสดง Phantasmagoria ในศตวรรษที่ 19 ดี
Okay, this is Claire's haunted re-enactment. Take one.โอเค นี่คือประสบการณ์สยองขวัญของแคลร์ เทคหนึ่ง
Uh, we're part of a civil war reenactment group.เรากำลังจำลองการสู้รบสงครามกลางเมืองน่ะ
I didn't know you were, uh... involved in these reenactments.คุณเกี่ยวข้องกับ อ่า... .. การจำลองเหตุการณ์นี้ด้วยหรือครับ
At the last reenactment, a month ago.ตอนจำลองเหตุการณ์ครั้งที่แล้ว

enactment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制定[せいてい, seitei] (n,vs) enactment; establishment; creation; (P)
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P)

enactment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment ; setting FR: attribution [f] ; affectation [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f] ; réglementation [f]
กระบวนการตรากฎหมาย[n. exp.] (krabūankān ) EN: enactment FR:
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchak) EN: Royal Act ; Royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree FR:
แผนประทุษกรรม[n. exp.] (phaēn prath) EN: reenactment of the crime ; modus operandi FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enactment
Back to top