ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farmyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farmyard*, -farmyard-

farmyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farmyard (n.) ลานนา See also: ลานที่ล้อมรอบด้วยโรงนา Syn. barnyard, farmstead, ranchyard
English-Thai: HOPE Dictionary
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,

farmyard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农家庭院[nóng jiā tíng yuàn, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 农家庭院 / 農家庭院] farmyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farmyard
Back to top