ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grassland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grassland*, -grassland-

grassland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grassland (n.) ทุ่งหญ้า See also: ท้องทุ่ง, บริเวณที่มีหญ้าขึ้นมาก Syn. meadow, prairie
English-Thai: HOPE Dictionary
grassland(กราส'แลนดฺ) n. ทุ่งหญ้า,ดินแดนที่มีทุ่งหญ้ามาก, Syn. pasture land
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grasslandทุ่งหญ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุ่งหญ้า (n.) grassland See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range Syn. ท้องทุ่ง
ทุ่งเลี้ยงสัตว์ (n.) grassland See also: plains, meadow, prairie, pampas, pasturage, range
พื้นหญ้า (n.) grassland See also: green
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also... a village in beautiful grasslands.แล้วก็... หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยทุ่งหญ้า
Evening wind is breezing over grasslandสายลมยามเย็นพัดเบา ๆ ผ่านทุ่งหญ้า
Evening wind is breezing over grasslandสายลมยามเย็นพัดโชยเหนือทุ่งหญ้า
If they were found in the grasslands, where'd they pick up all this mud?ถ้าพวกมันถูกพบอยู่บนทุ่งหญ้า ทำไมถึงมีโคลนติดอยู่เต็มเลยล่ะ?
But then it got colder, and the trees thinned out, broad grasslands sprang up, and our ancestors were forced to traverse them in search of food.และต้นไม้บางตาออก ทุ่งหญ้ากว้างผุดขึ้นและ บรรพบุรุษของเรา ถูกบังคับให้สำรวจพวกเขาใน การค้นหาของอาหาร

grassland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴里坤草原 / 巴裡坤草原] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang
巴音布克草原[Bā yīn bù kè cǎo yuán, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 巴音布克草原] Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains
中亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 中亚草原 / 中亞草原] Central asian grasslands
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, 草原] grassland; prairie
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, 草木] grasslands and forests; vegetation; flora

grassland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
草地[くさち;そうち, kusachi ; souchi] (n) meadow; grassland
湿原[しつげん, shitsugen] (n) marshy grassland; wetlands; (P)
牧草地[ぼくそうち, bokusouchi] (n) pasture; grassland; meadow
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P)

grassland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมทุ่งหญ้า[n. exp.] (bai-ōm thun) EN: grassland biome FR:
ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm thun) EN: temperate grassland biome FR:
ดงหญ้า[n. exp.] (dong yā) EN: patch of grass ; grassland FR:
ทุ่งหญ้า[n. exp.] (thung yā) EN: grassland ; grassy field FR: prairie [f] ; pré [m]
ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น[n. exp.] (thung yā kh) EN: temperate grassland FR:

grassland ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wachtelammer {f} [ornith.]Grassland Sparrow
Kurzschnabel-Gilbammer {f} [ornith.]Grassland Yellow Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grassland
Back to top