ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuber*, -tuber-

tuber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tuber (n.) หัวใต้ดินของพืช
tubercle (n.) ตุ่มเล็กๆ
tubercular (adj.) เกี่ยวกับวัณโรค
tuberculate (adj.) ที่มีตุ่มเล็กๆ
tubercule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ
tuberculin (n.) สารสกัดจากเชื้อวัณโรค
tuberculosis (n.) วัณโรค See also: โรคฝีในท้อง
tuberculous (n.) เกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ
tuberosity (n.) ปุ่มกระดูก
tuberous (adj.) เกี่ยวกับหัวใต้ดินของพืช
tuberous (adj.) คล้ายหน่อ
tuberous (adj.) ที่มีหัวใต้ดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
tuber(ทู'เบอะ) n. หัวใต้ดินของพืช,หน่อไม้,หน่อใต้ดินของพืชบางชนิด,ส่วนที่ยื่นออกเป็นปุ่มมผู้สร้างท่อหรือหลอด,สิ่งที่ป็นท่อหรือหลอด, See also: tuberoid adj.
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
tubercular(ทิวเบอ'คิวละ) adj. เกี่ยวกับวัณโรค,เป็นปุ่มเล็ก ๆ ,เป็นตุ่มเล็ก ๆ n. ผู้ที่เป็นวัณโรค.
tuberculosis(ทูเบอ'คิวโลซิส) n. วัณโรค, Syn. TB,pulmonary phthisis
English-Thai: Nontri Dictionary
tubercle(n) ตุ่มหูด
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tuberculosis(n) วัณโรค,ฝีในท้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tuberหัว [แบบมันฝรั่ง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tubercle๑. หัวย่อย๒. ปุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tuberculateมีปุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tuberculosisวัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ consumption ๑ และ phthisis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculous peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberosityปุ่ม(กระดูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuberous; knobby-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tuberculinทุเบอร์คุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tuberculosisวัณโรค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝีในท้อง (n.) tuberculosis Syn. วัณโรค, โรคฝีในท้อง
วัณโรค (n.) tuberculosis See also: T.B. Syn. ฝีในท้อง
โรคฝีในท้อง (n.) tuberculosis Syn. วัณโรค
T.B. (abbr.) วัณโรค (หรือใช้ว่า TB เป็นคำย่อของ Tuberculosis)
TB (abbr.) โรควัณโรค (คำย่อของ Tuberculosis)
กระเปาะ (n.) protuberance See also: bulge, flower calyx, bezel of a ring
คลุ้ง (n.) Dipterocarpus tuberculatus Syn. พลวง, ตึง, ต้นคลุ้ง
ต้นคลุ้ง (n.) Dipterocarpus tuberculatus Syn. พลวง, ตึง
ต่อม (n.) protuberance See also: bulge, blister, swelling, bump Syn. ตุ่ม
ต่อม (n.) protuberance See also: bulge, blister, swelling, bump Syn. ตุ่ม
มหานิล (n.) kind of tuberous plant See also: name of a species of herb Syn. ว่านมหานิล
ว่านมหานิล (n.) kind of tuberous plant See also: name of a species of herb
โหนก (adj.) protuberant See also: bulging, protruding, projecting Syn. นูน, ยื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've seen you. I saw you at melanoma, I saw you at tuberculosis.ไม่ใช่เรื่องของฉัน เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน
You take tuberculosis.--อยากได้กลุ่มมะเร็งกระดูก
Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismจะให้ผมแบกระเบิดวิ่งเข้าไปในค่ายมันก็ได้.
Another with heart disease And one with pulmonary tuberculosisมีคนนึง เป็นโรค ลมบ้าหมู นอกนั้นยังมีเป็น วัณโรค และ มี ตุ่มในปอด
The resistant forms of tuberculosis. There are others.วัณโรคชนิดที่ดื้อยา และ อื่นๆ
You either have lung cancer or tuberous sclerosis.คุณอาจจะเป็นมะเร็งที่ปอด หรือมีเนื้องอกก็ได้
He got tuberculosis when he was 2.เขาติดเชื้อวัณโรค ตอนอายุ 2 ขวบ
People say that all of Sylvia's children died up there of tuberculosis.เค้าว่ากันว่าลูกๆของเธอ ก็ตายบนนั้นด้วยโรคในช่องท้อง
I know during the tuberculosis epidemic, the institute took in regular patients.ฉันรู้มาตลอดว่าวัณโรค คือโรคที่คนไข้ที่นนี่ส่วนใหญ่เป็นกัน
Well, I told him that I lost two brothers to tuberculosis.ผมเลยตอบเขาว่า ผมเสียพี่ชายไปสองคน\ เพราะวัณโรค
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน
Hello. I'm Tommy Tuberville.สวัสดีครับ ผมTommy Tuberville.

tuber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木薯[mù shǔ, ㄇㄨˋ ㄕㄨˇ, 木薯] cassava, a tropical tuber plant
块根[kuài gēn, ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ, 块根 / 塊根] starchy tuber on roots of plants
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, 块茎 / 塊莖] starchy tuber on stem of plants
韭菜花[jiǔ cài huā, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 韭菜花] chives (Allium tuberosum)
[zhài, ㄓㄞˋ, 瘵] foci of tubercular infection
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 苓] fungus; tuber
结节[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, 结节 / 結節] nodule; tubercle
[hàn, ㄏㄢˋ, 睅] protuberant eyes
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, 瘰] scrofula; tuberculosis of glands
种块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, 种块 / 種塊] seed tuber
夜来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, 夜来香 / 夜來香] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 夜香木
[láo, ㄌㄠˊ, 痨 / 癆] tuberculosis
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 结核 / 結核] tuberculosis; consumption; nodule
结核杆菌[jié hé gǎn jūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 结核杆菌 / 結核桿菌] tubercle bacillus
结核病[jié hé bìng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 结核病 / 結核病] tuberculosis
结核菌素[jié hé jùn sù, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, 结核菌素 / 結核菌素] tubercule bacillus
肺结核[fèi jié hé, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 肺结核 / 肺結核] tuberculosis; TB

tuber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P)
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product
トサカハギ[, tosakahagi] (n) humpnose unicornfish (Naso tuberosus, species of Indo-Pacific tang)
ヤーコン[, ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius)
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis)
二文字[ふたもじ, futamoji] (n) (1) two (written) characters; (2) (arch) (fem) (See 韮) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t,adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly
小韮[こみら, komira] (n) (arch) (See 韮) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
渡り蟹;渡蟹[わたりがに;わたりかに;ワタリガニ;ワタリカニ, watarigani ; watarikani ; watarigani ; watarikani] (n) (uk) (See がざみ) swimming crab (Portunus trituberculatus); Japanese blue crab
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P)
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P)
突起物[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo
芋(P);薯;藷[いも, imo] (n) (1) tuber; taro; potato; (2) (derog) yokel; bumpkin; (P)
菊芋[きくいも;キクイモ, kikuimo ; kikuimo] (n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus); topinambur; girasol; girasole
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus)
複十字[ふくじゅうじ, fukujuuji] (n) double-crosspiece cross (symbol for tuberculosis prevention)
角鰈[つのがれい;ツノガレイ, tsunogarei ; tsunogarei] (n) (uk) Alaska plaice (Pleuronectes quadrituberculatus)
隆起[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P)
韮;韭[にら;みら(ok);かみら(ok);ニラ, nira ; mira (ok); kamira (ok); nira] (n) (uk) Chinese chive; garlic chive (Allium tuberosum)
黄韮[きにら, kinira] (n) Chinese yellow chives (Allium tuberosum); Chinese leek sprouts; yellow garlic chives; gau wong
黒慈姑[くろぐわい;クログワイ, kuroguwai ; kuroguwai] (n) (1) (uk) Eleocharis kuroguwai (species of spikerush); (2) (uk) (See 大黒慈姑) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa)

tuber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
กะแอน[n.] (ka-aēn) EN: lesser ginger ; lesser tuber ; Boesenbergia rotunda FR: Boesenbergia rotunda
มัน[n.] (man) EN: potato ; yam ; tuber FR: patate [f]
เหง้า[n.] (ngao) EN: tuber ; bulb ; root ; stump ; rhizome FR:
พืชหัว[n.] (pheūthūa) EN: tuber FR: tubercule [m]
อังกาบฝรั่ง[n.] (angkāpfaran) EN: Ruellia tuberosa FR: Ruellia tuberosa
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat ) EN: trigger FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
ฝีในท้อง[n.] (fīnaithøng) EN: tuberculosis ; abdominal tuberculosis FR: tuberculose [f]
ฝีประคำร้อย[n. exp.] (fī prakhamr) EN: tubercular cold abscess FR:
หัวผักกาด[n.] (hūa phak kā) EN: [classif.: bulbs, tubers] FR: [classif. : bulbes, tubercules]
หัวร้อยรูหนาม[n. exp.] (hūarøirū nā) EN: Myrmecodia tuberosa FR: Myrmecodia tuberosa
ก้ามกุ้งหัว[n. exp.] (kāmkung hūa) EN: Phyllagathis tuberosa FR: Phyllagathis tuberosa
กษัย[n.] (kasai) EN: pulmonary tuberculosis ; wasting disease FR:
คลุ้ง[n.] (khlung) EN: Dipterocarpus tuberculatus FR: Dipterocarpus tuberculatus
กระพอง[n.] (kraphøng) EN: two humps on the sides of an elephant's head ; frontal protuberances of an elephant's head FR:
กระเปาะ[n.] (krapǿ ) EN: bulb ; protuberance ; bulge FR: bulbe [m]
กระศัย[n.] (krasai) EN: pulmonary tuberculosis ; wasting disease FR:
กระษัย[n.] (krasai) EN: pulmonary tuberculosis ; wasting disease FR:
กระถินภูวัว[n. exp.] (krathin phū) EN: Xyris bituberosa FR: Xyris bituberosa
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive ; Allium tuberosum FR: Allium tuberosum
ลงหัว[v. exp.] (long hūa) EN: form a tuber/bulb FR:
มันฝรั่ง[n.] (manfarang) EN: potato ; Solanum tuberosum FR: pomme de terre [f] ; patate [f] ; Solanum tuberosum
มดก้นห้อยหลังง่าม[n. exp.] (mot kon høi) EN: Dolichoderus tuberifer FR:
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting FR:
หนอนตายหยาก[n.] (nøntāiyāk) EN: Stemona tuberosa FR: Stemona tuberosa
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
พลวง[n.] (phlūang) EN: Dipterocarpus tuberculatus FR: Dipterocarpus tuberculatus
ปีฬกะ[n.] (pīlaka) EN: protuberance FR:
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out FR: protubérant
ปงช้าง[n.] (pongchāng) EN: Stemona tuberosa FR: Stemona tuberosa
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter FR: tituber ; chanceler
ซ่อนกลิ่น[n.] (sønklin) EN: Tuberose FR:
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter FR: chanceler ; tituber
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter FR: tituber ; chanceler
ตะโหงก[n.] (ta-ngōk) EN: hump; protuberance FR: bosse [f]

tuber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne
Uneinigkeit {f}; Nichtübereinstimmung
Nasenstüber {m} | Nasenstüber
Nichtübereinstimmung {f} | Nichtübereinstimmungen
knollig {adj}tuberous
Tb, Tbc : Tuberkulose {f}TB : tuberculosis
Tuberkulosekranke {m,f}; Tuberkulosekranker; Schwindsüchtige
Tuberkulostatikum {n}; Mittel gegen Tuberkulose [med.]tuberculostatic
Tuberkelbazilus {m}; Tuberkel
tuberkulös; mit Tuberkeln behaftet {adj} [med.]tuberculous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuber
Back to top