ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glue*, -glue-

glue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glue (n.) กาว See also: กาวน้ำ Syn. cement, paste
glue (vt.) ติดด้วยกาว See also: ทากาว Syn. fix Ops. detach
glue down (phrv.) ติดด้วยสารเหนียว (เช่น กาว) Syn. gum down, stick down
glue on (phrv.) ต่อหรือติดด้วยสารเหนียว (เช่น กาว)
glue on (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: มุ่งมั่นอยู่กับ, สนใจ
glue to (phrv.) ต่อหรือติดด้วยสารเหนียวกับ
glue together (phrv.) ติดไว้ด้วยกันด้วยสารเหนียว
glue with (phrv.) มีสำรองไว้ Syn. saturate with
glued (sl.) ถูกจับ See also: โดนจับกุม
gluer (sl.) คนดมกาว
gluey (adj.) เหนียว See also: เหมือนกาว Syn. sticky, viscid
gluey (sl.) คนดมกาว
English-Thai: HOPE Dictionary
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.
gluey(กลู'อี) adj. คล้ายกาว,ข้นเหนียว,เต็มไปด้วยกาว,ทาด้วยกาว., See also: glueyness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
glue(n) กาว,แป้งเปียก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glueกาว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาว (n.) glue See also: gum, mucilage
กาวใจ (n.) glue See also: gum, cement, adhesive, mucilage
ข้าวเปียก (n.) rice glue See also: glue made from rice
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure we can fix it with some glueฉันแน่ใจว่าเราสามารถซ่อมมันด้วยกาวได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turn-of-the-century hackjob with some horse glue and a patch... so I had to reset the neck.ช่างสมัยก่อนน่ะครับ ใช้กาวหนังม้ากับชิ้นไม้ปะเอาไว้ ผมเลยต้องซ่อมคอใหม่ทั้งหมด งานใหญ่เลยครับ
So is a peanut butter and glue sandwich.ก็เหมือนแซนด์วิซเนยถั่วกับกาวแหละ
You know, before she started eating glue and whatnot.คุณรู้ไม่ก่อนที่เธอจะเริ่มกินกาวและอะไรก็ตาม
But some glue on the paper beside it.ทากาวที่กระดาษด้านข้างๆ
Oh, uh, you think you could... glue Mr. Bones' arms on or something?คุณน่าจะเอากาวมาติดแขนโครงกระดูกนะ
"I am going to stick to the back bumper of the 61 like glue until the white flag. ""I am going to stick to the back bumper of the 61 like glue... ... until the white flag. "
D.J., You Put The Glue On My Seat. Ha Ha! Very Funny!ดี.เจ. เธอติดกาวที่นั่งฉันหรอ ฮา ๆ สนุกมาก!
Did the super glue heal you up Tokio-kun?เราไม่มีวิธีมาขอความช่วยเหลือ!
If you could glue it back together for me,ถ้าคุณช่วยปะกาวให้ฉันได้
I just that glue really held, huh?- กาวนั่นแน่นดีมากเลย
Smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse,ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่
Emmett is trying to fire the entire store, and I am the glue that holds it all together.เอ็มเหม็ดพยายามจะ ทำให้ร้านแตกแยก และฉันเป็นกาว ที่จะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

glue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿胶[ē jiāo, ㄜ ㄐㄧㄠ, 阿胶 / 阿膠] donkey hide glue (used in traditional Chinese medicine)
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, 如胶似漆 / 如膠似漆] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 胶 / 膠] glue; gum
胶水[jiāo shuǐ, ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ, 胶水 / 膠水] glue
鳔胶[biào jiāo, ㄅㄧㄠˋ ㄐㄧㄠ, 鳔胶 / 鰾膠] isinglass; fish glue
拼板胶[pīn bǎn jiāo, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄐㄧㄠ, 拼板胶 / 拼板膠] laminating glue
糊剂[hú jì, ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ, 糊剂 / 糊劑] paste; glue
[nián, ㄋㄧㄢˊ, 黏] to stick; sticky; glutinous; glue

glue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing)
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch
接着剤[せっちゃくざい, secchakuzai] (n) adhesive; glue
瞬間接着剤[しゅんかんせっちゃくざい, shunkansecchakuzai] (n) (tube of) instant glue
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P)
セメダイン[, semedain] (n) Cemedine (glue, adhesive)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
卵に目鼻;玉子に目鼻[たまごにめはな, tamagonimehana] (exp) (obsc) cute, white, oval face (appearing as if someone glued eyes and a nose on an egg)
密着[みっちゃく, micchaku] (n,vs) (1) glued to; closely related to; (2) giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary; (P)
接着[せっちゃく, secchaku] (n,vs) fastening with glue; (P)
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume
[のり, nori] (n) paste; glue; starch; (P)
膠質[こうしつ, koushitsu] (n,adj-no) gluey; colloidal

glue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กาวใจ[n.] (kāojai) EN: glue ; gum ; cement ; adhesive ; mucilage FR:
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice glue ; glue made from rice FR: colle de riz [f]
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly FR: appliquer ; apposer ; coller
ปิด[v.] (pit) EN: paste ; stick ; affix ; glue ; pin up FR: coller ; fixer ; punaiser
ตัง[n.] (tang) EN: birdlime ; glue FR: glu [m]
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ติดกาว[I] (tit kāo) EN: paste ; glue ; stick FR: coller ; gommer (techn.)
วัสดุประสาน[n. exp.] (watsadu pra) EN: glue FR: colle [f]
จมปลัก[v.] (jomplak) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place FR:
กาวตราช้าง[n. exp.] (kāo trā Chā) EN: Superglue [TM] FR: Superglue [TM] ; colle extra-forte [f]
ไม้ประสาน[n. exp.] (māi prasān) EN: glued laminated wood FR:
หนึบ[adj.] (neup) EN: gummy ; chewy ; gluey ; sticky FR:
หนืด[adj.] (neūt) EN: sticky ; viscous ; gluey ; gummy FR: visqueux ; gluant
ทากาว[v. exp.] (thā kāo) EN: FR: encoller ; engluer ; poisser

glue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischleim {m}fish glue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glue
Back to top