ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graze*, -graze-

graze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
graze (vi.) กินหญ้า See also: เล็มหญ้า Syn. feed, eat
graze (vt.) กินหญ้า See also: เล็มหญ้า Syn. feed, eat
graze (vt.) ครูด See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
graze (n.) การขูด See also: การเสียดสี
graze (n.) รอยขูด See also: รอยถลอก
graze on (phrv.) พาสัตว์มากินหญ้า See also: ให้สัตว์กินหญ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
English-Thai: Nontri Dictionary
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถาก (v.) graze See also: hit obliquely
กรูด (adv.) graze along See also: retreat, move back Syn. ถอยกรูด Ops. เดินหน้าเข้าหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a graze wound. minor tissue abrasion.แค่แผลถลอก เนื้อเยื่อถลอกเล็กน้อย
I've joined that club. Now you nick me, graze me, but you wound me.ผมเข้าร่วมแก๊งไปแล้ว คุณยิงผม แต่โดนถากๆ
But the killer would have had to have been an incredibly bad shot to merely graze his or her victim three times in such tight quarters.แต่ฆาตกรมีฝีมือที่แย่มาก มีเพียงรอยเล็ก ๆ บนตัวเหยื่อ 3 แห่งในระยะประชิด
Hecknavar, you shoot Kolski, Captain Kisno and graze Corporal Hisk.Hecknavar, you shoot Kolski, Captain Kisno and graze Corporal Hisk.
He can be placed in a field and ridden by children, and graze peacefully.ตอนนี้ ก็ให้เด็กๆขี่มันไปก่อน แล้วก็ให้มันพักอย่างสงบบนทุ่ง
And I pretended to drop something on the ground so that I could bend over and graze his butt with my nose.แอนดรูว์ ในห้องซีร็อกซ์ เขากำลังปรับสีอยู่ ฉันแกล้งทำของตกพี้น
Four stitches. Barely grazed ya.ไม่เอาหน่า แค่สี่เข็มเอง ทนหน่อยหน่า
No health foods. The last one we didn't lunch, we grazed.คนสุดท้ายที่เราไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวันเรากินหญ้า
Look. The bullet grazed his ear.ดูสิ กระสุนถากหูของเขา
It was a grasshopper, and it grazed your foot.มันแค่ตั๊กแตน แล้วมันก็ข่วนเท้าคุณเบาๆ
It´s from the Latin ´"pastoraIis´", to graze.มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินที่แปลว่า "ทุ่งหญ้า"
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ

graze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放牧[fàng mù, ㄈㄤˋ ㄇㄨˋ, 放牧] graze
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape

graze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレーズ[, gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
擦り剥く;擦剥く(io);擦りむく[すりむく, surimuku] (v5k) to skin (one's knee); to graze
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P)
擦り傷(P);すり傷;擦傷;かすり傷;掠り傷[すりきず(擦り傷;すり傷;擦傷)(P);かすりきず(擦り傷;擦傷;かすり傷;掠り傷);こすりきず(擦り傷), surikizu ( surikizu ; suri kizu ; satsu kizu )(P); kasurikizu ( surikizu ; satsu ki] (n,vs) scratch; graze; abrasion; (P)
赤剥け;赤むけ[あかむけ, akamuke] (n) scraped skin; graze; grazed skin
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees

graze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
กินหญ้า[v. exp.] (kin yā) EN: graze FR: paître ; brouter ; pâturer
ระ[v.] (ra) EN: scrape ; grate ; graze ; brush against FR:
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze FR:
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze FR: frotter
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against FR: égratigner ; frotter contre
ถาก[v.] (thāk) EN: graze ; hit obliquely FR: érafler
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze FR: gratter ; érafler ; écorcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graze
Back to top