ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doughnut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doughnut*, -doughnut-

doughnut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doughnut (n.) ขนมโดนัท Syn. cruller, bismarck
doughnut (sl.) คนโง่
English-Thai: HOPE Dictionary
doughnut(โด'นัท) n. ขนมโดนัท,ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา, Syn. donut
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดนัท (n.) doughnut
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I stole a TV from a store next to a doughnut shop.ฉันขโมยที่วี จากร้ายขายของ/ที่อยู่ติดกับร้านขายโดนัท
[Where we chased those nameless birds] [while biting our doughnut biscuits, that forest where we took pictures...]] [ในขณะที่โดนัทบิสกิตไปด้วย ป่าที่เราถ่ายรูปด้วยกัน... ]
You really eat nothing but doughnut biscuits, huh?เธอไม่กินอะไรเลยนอกจากโดนัทบิสกิตเหรอ?
Nothing, it's just that I have never seen you eat anything other than doughnut biscuits.ไม่มีไร แค่ไม่เคยเห็นเธอกินอะไรอื่นนอกจากโดนัทบิสกิต.
It's just that I have never seen you eat anything other than doughnut biscuits.ก็แค่ ฉันไม่เคยเห็นเธอกินอะไรอย่างอื่นนอกจากโดนัทบิสกิต.
Health inspector shut down the doughnut store, they're giving out free doughnuts!ร้านโดนัทถูกผู้ตรวจสอบสั่งปิด\ ตอนนี้เขาแจกโดนัทฟรีอยู่
I mean, like this doughnut thing. What's up with that?แบบว่า ไอ้โดนัทอะไรเนี่ย มันอะไรของเค้า?
I'm thinking she should open up a doughnut chain.ชั้นคิดว่าหล่อนควรจะ เปิดร้านโดนัทแบบร้านลูกโซ่
She's honest. The doughnut idea I loved.เธอจริงใจ ไอเดียเรื่องโดนัท ผมชอบมันนะ
I saw you pull into the doughnut shack yesterday. Doughnut... that's a lap!ฉันเห็นเธอแวะไปกินโดนัทมาเมื่อวาน โดนัทเหรอ วิ่ง 1 รอบ
You go buy yourself a fresh doughnut or booze, crack, whatever eases the pain.เธอไปซื้อโดนัทนะ ไม่ก็เหล้า ยา อะไรก็ได้ที่ทำให้หายลำบาก
This party is not so hot. There's a killer doughnut place around the corner.ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ปู่จะปกป้องเธอเอง

doughnut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油炸圈饼[yóu zhá quān bǐng, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ ㄑㄩㄢ ㄅㄧㄥˇ, 油炸圈饼 / 油炸圈餅] doughnut

doughnut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut)
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
ドーナツ現象[ドーナツげんしょう, do-natsu genshou] (n) doughnut phenomenon
ドーナツ[, do-natsu] (n) doughnut; (P)

doughnut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut ; donut (Am.) FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
แก้วตาโบ๋[n.] (kaēotābō) EN: Chinese doughnut FR:
ขนมโดนัท[n. exp.] (khanom dōna) EN: doughnut ; donut (Am.) FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
ปาท่องโก๋[n.] (pāthǿngkō) EN: deep-fried dough stick ; Chinese doughnuts ; Thai-Chinese style deep fried dough FR: beignet chinois [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doughnut
Back to top