ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urban

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urban*, -urban-

urban ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urban (adj.) เกี่ยวกับเมือง See also: ในเมือง Syn. suburb Ops. rural
urban (adj.) เป็นลักษณะของเมือง See also: ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง Syn. suburb Ops. rural
urban area (n.) เขตเมือง See also: ชุมชนเมือง Syn. suburb Ops. rural
urban planning (n.) ผังเมือง
urban renewal (n.) การฟื้นฟูดินแดนท้องถิ่นที่เสียหายหรือเสื่อมสลายไปแล้ว Syn. modernization, gentrification, improvement
urbane (adj.) เป็นผู้ดี See also: สุภาพ, เป็นผู้เจริญ Syn. mannerly, courteous Ops. rude
urbanite (n.) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง Syn. suburbanite
urbanity (n.) คุณสมบัติของชาวเมือง Syn. civility, sophistication
urbanization (n.) การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท
urbanize (vt.) ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง See also: ทำให้เจริญ
urbanize (vt.) ทำให้มีลักษณะเป็นเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
urban(เออ'เบิน) adj. เกี่ยวกับเมือง,อาศัยอยู่ในเมือง
urbane(เออเบน') adj. มีลักษณะของชาวนคร,สุภาพ,มีมารยาท,เก๋,เป็นผู้ดี., See also: urbanely adv. urbaneness n. urbanity n.
urbanise(เออ'บะไนซ) n. =urbanize ดู., See also: urbanisation n.
urbanism(เออ'บะนิสซึม) n. วิถีชีวิตในนคร,วิถีชีวิตใมเมืองใหญ่,การทำให้มีลักษณะของนครหรือเมือง ใหญ่
urbanist(เออ'บะนิสท) ห n. ผู้เชี่ยวชาญในการวางผังเมือง
urbanite(เออ'บะไนท) n. ชาวนคร,ชาวเมืองใหญ่,ชาวเมือง
urbanity(เออแบน'นีที) n. ลักษณะของชาวนคร,ความมีมารยาท,ความสุภาพเรียบร้อย,ความเป็นผู้ดี
urbanize(เออ'บะไนซ) n. ทำให้เป็นนคร,ทำให้เป็นเมืองใหญ่,ทำให้มีลักษณะของนครหรือเมืองใหญ่., Syn. urbanise,, See also: urbanization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
urban(adj) เกี่ยวกับเมือง,ในเมือง
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urbanชุมชนในเมือง, แบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban areaพื้นที่เมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban renewalการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urbanismวิทยาการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urbanizationการทำให้เป็นเมือง, การมีลักษณะแบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urban conditionสภาพของเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urbanizationการทำให้เป็นเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุมชนเมือง (n.) urban area Ops. ชุมชนชนบท
เขตเมือง (n.) urban area See also: urban district
สังคมเมือง (n.) urban society
สังคมเมือง (n.) urban society Ops. สังคมชนบท
การกวน (n.) disturbance See also: annoyance, causing trouble, bother
ต้นบัวบก (n.) Centella asiatica Urban. See also: Agdrocotyle asiatica
บัวบก (n.) Centella asiatica Urban. See also: Agdrocotyle asiatica Syn. ต้นบัวบก
สิ่งรบกวน (n.) disturbance See also: troublesomeness, intrusion
เขตชานเมือง (n.) suburban zone
เสียงดังรบกวน (n.) disturbance sound See also: distortion, feedback, unwanted sound
เสียงรบกวน (n.) disturbance sound See also: distortion, feedback, unwanted sound Syn. เสียงดังรบกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Raccoon City, nearest urban center.แรคคูนซิตี้ ใกล้ใจกลางเมือง
Prepare my urban transport device.เตรียมอุปกรณ์เดินทางในเมืองให้ฉันด้วย
Come on, you knew a guy who knew a guy, that's an urban myth.ไม่เอาน่า,คุณรู้จักมัน ใครๆก็รู้จักมัน นั่นมันเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมา
I told him an urban legend about a homicidal phantom clown.ฉันก็แค่เล่าว่ามันเป็นตำนานเกี่ยวกับ ฆาตรกรตัวตลกเท่านั้นเอง
Notably, urban pacification and riot control.โดนเด่น,ดูแลความสงบและการก่อจลาจล
Conspiracy theories, urban legends and other myths that are true.ทฤษฏีการสมคบคิด ตำนานเมือง และเรื่องจริงที่ลึกลับ
Come on, Riley. That's... that's an urban legend.ไม่เอาน่า ไรลี่ นั่นมันตำนานเมือง.
Nanny Cam? I thought that was an urban myth.กล้องแอบดู ฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องโกหกของคนเมืองซะอีก
John Kramer owned a company called The Urban Renewal Group.จอหน์ เคร์เมอร์ เป็นเจ้าของบริษัท The Urban Renewal
There's an urban legend about a car Graiman built 25 years ago for Walton knight.มีตำนาน เกี่ยวกับรถยนต์ที่เกรแมนเคยสร้างเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ให้คนชื่อ วิลตั้น ไนท์
You hear urban legends about this stuff,คุณเคยได้ยินเรื่องเล่า เกี่ยวกับพวกนี้รึเปล่า
I thought you were an urban myth.แต่ผมคิดว่ามีแต่ในนิยาย

urban ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城区[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, 城区 / 城區] city district; urban district
市区[shì qū, ㄕˋ ㄑㄩ, 市区 / 市區] urban district; downtown; city center
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都市传奇 / 都市傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都会传奇 / 都會傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇
[hé, ㄏㄜˊ, 鞨] buskin; name of a tribe; turban
事端[shì duān, ㄕˋ ㄉㄨㄢ, 事端] disturbance; incident
[rǎo, ㄖㄠˇ, 娆 / 嬈] disturbance
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, 扰动 / 擾動] disturbance; agitation; turmoil
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, 风波 / 風波] disturbance; crisis; disputes; restlessness
骚乱[sāo luàn, ㄙㄠ ㄌㄨㄢˋ, 骚乱 / 騷亂] disturbance; riot; to create a disturbance
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, 骚动 / 騷動] disturbance; uproar
包巾[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, 包巾] headscarf; turban
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, 彬彬有礼 / 彬彬有禮] refined and courteous; urbane
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 郊区 / 郊區] suburban district; outskirts; suburbs
[jīn, ㄐㄧㄣ, 巾] towel; kerchief; turban
[sāo, ㄙㄠ, 骚 / 騷] trouble; a disturbance; a rumpus
包头[bāo tóu, ㄅㄠ ㄊㄡˊ, 包头 / 包頭] turban; headband
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
[zào, ㄗㄠˋ, 噪] the chirping of birds or insects; noise; clamor; buzzing; disturbance
[fú, ㄈㄨˊ, 幞] old form of turban; variant of 袱, cloth wrapper for bundles
张角[Zhāng Jué, ㄓㄤ ㄐㄩㄝˊ, 张角 / 張角] Zhang Jue (-184), leader of the Yellow turban rebels during the late Han
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
红巾军[hóng jīn jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 红巾军 / 紅巾軍] the Red Turbans, peasant rebellion at the end of the Yuan dynasty
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass
[pú, ㄆㄨˊ, 襆] hemless skirt; hood; turban
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance
头巾[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 头巾 / 頭巾] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban
[nào, ㄋㄠˋ, 闹 / 鬧] make noise or disturbance
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance
黄巾[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, 黄巾 / 黃巾] refers to the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾之乱[huáng jīn zhī luàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, 黄巾之乱 / 黃巾之亂] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾民变[huáng jīn mín biàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄢˋ, 黄巾民变 / 黃巾民變] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 黄巾起义 / 黃巾起義] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾军[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 黄巾军 / 黃巾軍] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184)
城市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, 城市化] urbanization
城市规划[chéng shì guī huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 城市规划 / 城市規劃] urbanism

urban ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex
アーバンスプロール[, a-bansupuro-ru] (n) urban sprawl
アーバンツイル[, a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric)
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline
アーバンデザイナー[, a-bandezaina-] (n) urban designer
アーバンデザイン[, a-bandezain] (n) urban design
アーバンビレッジ[, a-banbirejji] (n) urban village
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture
アーバンファミリー[, a-banfamiri-] (n) urban family
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner
アーバンブルース[, a-banburu-su] (n) urban blues
アーバンライフ[, a-banraifu] (n) urban life
アーバンリニューアル[, a-banrinyu-aru] (n) urban renewal
アーバンリニュアル[, a-banrinyuaru] (n) urban renewal
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
市街[しがい, shigai] (n,adj-no) urban areas; the streets; town; city; (P)
市街戦[しがいせん, shigaisen] (n) street fighting; urban warfare
市部[しぶ, shibu] (n) urban areas; (P)
田園都市開発[でんえんとしかいはつ, den'entoshikaihatsu] (n) garden-town development; rural city development; urban sprawl
被官;被管[ひかん, hikan] (n) (1) lower government office (ritsuryo period); (2) servant of a higher ranking person (during the middle ages); retainer; (3) servant of an urban family; (4) (See 被官百姓) serf
近郊農業[きんこうのうぎょう, kinkounougyou] (n) agriculture in urban areas
郷友会[きょうゆうかい, kyouyuukai] (n) social organisation for people originating from the same town, village, or island who live in an urban center far from home (predominantly used by people from Okinawa)
都市圏[としけん, toshiken] (n) urban area; metropolitan area; metropolitan region
都市計画[としけいかく, toshikeikaku] (n) city planning; urban planning; town planning; (P)
都市部[としぶ, toshibu] (n) urban areas
都心[としん, toshin] (n) city centre (center) (esp. capital city); urban centre; heart of city a metropolis; (P)
アーバニズム[, a-banizumu] (n) urbanism
アーバニティ[, a-banitei] (n) urbanity
アーバニティー[, a-banitei-] (n) urbanity
アーバン[, a-ban] (n) urban; (P)
アーベイン[, a-bein] (adj-no) urbane
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)
京風[きょうふう, kyoufuu] (n) Kyoto style; urbanity; refinement
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P)
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] Thai: ในเมือง English: urban

urban ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชานเมือง[n. exp.] (chān meūang) EN: suburb ; outskirts ; urban fringe FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
การป่าไม้ในเมือง[n. exp.] (kān pāmāi n) EN: urban forestry FR:
การพัฒนาเมือง[n. exp.] (kān phattha) EN: urban development FR:
เขตเมือง[n. exp.] (khēt meūang) EN: urban area ; municipal area FR: zone urbaine [f]
เกี่ยวกับเมือง[adj.] (kīo kap meū) EN: urban FR: urbain ; citadin
กรุง[adj.] (krung) EN: urban FR: urbain
ลูกกรุง[n. exp.] (lūk krung) EN: urban vocal music ; urban ballad FR:
มาตรฐานการวางผังเมือง[n. exp.] (māttrathān ) EN: guidelines for preparing urban plans FR:
ในเมือง[adj.] (nai meūang) EN: urban FR: urbain
นักผังเมือง[n. exp.] (nak phangme) EN: urban planner ; town planner ; city planner FR:
นิเวศวิทยาชุมชนเมือง[n. exp.] (niwētwittha) EN: urban ecology FR:
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน[n. exp.] (prākotkān k) EN: urban heat island effect ; urban heat island (UHI) FR:
รถเมล์[n.] (rotmē) EN: city bus ; bus ; urban bus ; regular bus FR: autobus [m] ; bus [m]
สังคมเมือง[n. exp.] (sangkhom me) EN: urban society FR:
สังคมวิทยาเมือง[n. exp.] (sangkhomwit) EN: urban sociology FR: sociologie urbaine [f]
ตัวเมือง[n.] (tūameūang) EN: city ; downtown ; heart of the city ; urban area FR: ville [f]
อยู่ในเมือง[adj.] (yū nai meūa) EN: urban FR:
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
เดอร์บัน[n. prop.] (Doēban) EN: Durban FR: Durban
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การกลายเป็นเมือง[n. exp.] (kān klāi pe) EN: urbanization FR: urbanisation [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ro) EN: upheaval ; disturbance FR:
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānme) EN: suburban zone ; outskirts FR: zone suburbaine [f]
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witok) EN: anxiety ; distress ; worry ; emotional disturbance FR: anxiété [f]
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wu) EN: cause a disturbance FR:
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
งานโยธา[n. exp.] (ngān yōthā) EN: construction work FR: travaux publics [mpl] ; travaux d'urbanisme [mpl]
นอกเมือง[adj.] (nøk meūang) EN: suburban ; out of town FR: suburbain ; de banlieue ; hors agglomération
ผ้าพันหัว[n.] (phāphanhūa) EN: FR: turban [m]
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wear a turban ; wear as a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth FR: porter un turban ; porter en guise de turban
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:
เวฐน์[n.] (wēt) EN: FR: turban [m] ; foulard [m]

urban ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
Störgröße {f}disturbance variable
Störgrößenbeobachtung {f}disturbance observation
Störverhalten {n}disturbance reaction
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence
Fahrstörung {f}ride disturbance
Laufunruhe {f}ride disturbance
Turban {m}turban
turbantragend {adj}turbaned
Anspruchslose {m,f}; Anspruchsloser; Kulturbanause
Ionosphärenstörung {f}ionospheric disturbance
Kreislaufstörung {f}circulatory disturbance
Störgröße {f}disturbance
Störung {f} (Regelungstechnik)disturbance
Unruhen {pl} [pol.]unrest; disturbances
Störung {f} der ersten Harmonischenfirst harmonic disturbance
Urbanität {f}urbanity
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan
Bauleitplanung {f}urban land-use planning
städtebauliche Entwicklung {f}urban development
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme {f}urban development measure
Stadtarchäologie {f}urban archaeology
Stadtbevölkerung {f}urban population
Städtebaurecht {n}urban planning legislation
Städtesystem {n}urban system
urban {adj}urbane
Verstädterung {f}; Urbanisierung
Verstädterungszonen {pl}zones of urbanization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urban
Back to top