ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ago

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ago*, -ago-

ago ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ago (adv.) ที่ผ่านมาแล้ว See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต
ago (adj.) ที่ผ่านมาแล้ว See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต Syn. past, gone, since
agog (adj.) ตื่นเต้นมาก
agog (adv.) ตื่นเต้นมาก Syn. excited
agonic (adj.) ที่ไม่ทำมุม
agonize (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว Syn. feel anguish
agonize (vi.) ดิ้นรน Syn. struggle
agonize (vt.) ทำให้ทรมาน See also: ทำให้เจ็บปวด Syn. torture
agonize (vi.) เป็นกังวล
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
agonizing (adj.) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก Syn. excruciating, tormenting, torturous
agony (n.) การดิ้นรน
agony (n.) การระเบิดอารมณ์
agony (n.) ความทรมาน See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม Syn. suffering, torture, distress
agora (n.) เวที
English-Thai: HOPE Dictionary
ago(อะโก') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
agonic(เอกอน' นิค) adj. ซึ่งไม่เป็นมุม
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agonistตัวทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonadism, Congenitalอโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Agoutiแบบอะกัวติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปวดร้าว (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
ความรวดร้าว (n.) agony See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
goldenrod (n.) พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง
ptarmigan (n.) ต้นไม้จำพวก Lagopus
กำแพงแก้ว (n.) low wall surrounding a pagoda See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument
คอระฆัง (n.) neck of pagoda
ตัวเอก (n.) protagonist See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ Ops. ตัวรอง, ตัวประกอบ
ตัวเอก (n.) protagonist See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ Ops. ตัวรอง, ตัวประกอบ
ถะ (n.) Chinese pagoda
ทรงลังกา (adj.) spherical pagoda shape with glass lotus base Syn. เจดีย์ทรงลังกา
ทรงหกเหลี่ยม (n.) hexagon
ทรงเก้าเหลี่ยม (n.) nonagon See also: enneagon Syn. รูปเก้าเหลี่ยม
ทรงแปดเหลี่ยม (n.) octagon Syn. รูปแปดเหลี่ยม
ทองสักโก (n.) brass leaf used for covering a pagoda
ทุกข์ระทม (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร
ทแยงมุม (adj.) diagonal
ธรรมสรีระ (n.) pagoda See also: sacred-stupa Syn. เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์
ธาตุสตูป (n.) pagoda for remains See also: stupa containing relies, receptacle for relics Syn. ธาตุสถูป
ธาตุสถูป (n.) relies pagoda See also: stupa or chedi containing relics, reliquary stupa, receptacle for relies, phochadee Syn. ธาตุเจดีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I graduated three years agoฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว
I moved in a month agoฉันย้ายเข้ามาหนึ่งเดือนแล้ว
I warned you long agoฉันเตือนคุณมานานแล้ว
I got back two days agoฉันกลับมาสองวันแล้ว
I returned two days agoฉันกลับมาสองวันแล้ว
It was a long time agoมันนานมาแล้ว
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
He left ten minutes agoเขาออกไปเมื่อ 10 นาทีมาแล้ว
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
I lost my job almost 6 months agoฉันตกงานมากว่า 6 เดือนแล้ว
I only bought it two weeks agoฉันเพิ่งซื้อมันมาได้สองสัปดาห์นี่เอง
She told me a short time agoเธอเพิ่งบอกฉันเมื่อครู่นี้
She told me ages and ages agoเธอบอกฉันมาเป็นชาติแล้ว
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย
Seven years ago in Hong Kong.{\cHFFFFFF}เจ็ดปีที่แล้วในฮ่องกง
He packed his things ten days ago and went away with his unit.เขาเก็บข้าวของไปเมื่อสิบวันก่อน ไปกับหน่วยของเขา
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น
Two months ago he took her for a drive with another boyfriend.สองเดือนที่ผ่านมาเขาพาเธอสำหรับไดรฟ์กับแฟนอีก
A month ago he bought the movie rights to this book, a best-seller.เดือนที่ผ่านมาเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไปกับหนังสือเล่มนี้ผู้ขายที่ดีที่สุด
Maybe a couple of years ago I could have shown you something, but today Look at that.2-3 ปีก่อน ฉันอาจทำได้ แต่วันนี้ ...ดูนี่สิ
I knew a woman called Bannion years ago in New York.ฉันรู้จักผู้หญิงชื่อ บานเนี่ยน หลายปีมาแล้ว ที่นิวยอร์ก.
An hour ago I ordered a few things and nobody's come to deliver.ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉัน สั่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ และ ไม่มีใคร มาเพื่อจะช่วย
Two days ago I saw a vehicle that could haul that tanker.2 วันก่อนผมเห็นรถใหญ่ พอที่จะลากน้ำมันได้
Thousands of years ago it crashes and this thing... gets thrown out or crawls out and it ends up freezing in the ice.They're fallin' outta the skies like flies. Government knows Right, Mac? Do you believe any of this voodoo bullshit, Blair?
Nine years ago the monolith was detected here.เก้าปีที่ผ่านมา หินใหญ่ก้อนเดียวที่ตรวจพบ ที่นี่

ago ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
恐旷症[kǒng kuàng zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄎㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, 恐旷症 / 恐曠症] agoraphobia
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
爱知[Ài zhī, ㄞˋ ㄓ, 爱知 / 愛知] Aichi (Japanese prefecture around Nagoya)
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, 八角] anise; star anise; aniseed; octagonal
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 对抗性 / 對抗性] antagonistic
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
敌手[dí shǒu, ㄉㄧˊ ㄕㄡˇ, 敌手 / 敵手] antagonist
列岛[liè dǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, 列岛 / 列島] archipelago; chain of islands
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
瑞兽[ruì shòu, ㄖㄨㄟˋ ㄕㄡˋ, 瑞兽 / 瑞獸] auspicious animal (such as the dragon)
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 青龙 / 青龍] Azure Dragon (Chinese constellation)
之前[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 之前] before; prior to; ago
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, 以前] before; formerly; previous; ago
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 前] before; in front; ago; former; previous; earlier; front
乙种促效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, 乙种促效剂 / 乙種促效劑] beta-2 agonist
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, 苦涩 / 苦澀] bitter and astringent; pained; agonized
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, 砖石塔 / 磚石塔] brick pagoda
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, 寒武纪 / 寒武紀] Cambrian (geological period 545-495m years ago)
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, 雷鸟 / 雷鳥] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology)
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, 石炭纪 / 石炭紀] Carboniferous (geological period 354-292m years ago)
运货马车[yùn huò mǎ chē, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, 运货马车 / 運貨馬車] cargo wagon
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 斜对 / 斜對] catty-corner; to be diagonally opposite to
芝加哥[Zhī jiā gē, ㄓ ㄐㄧㄚ ㄍㄜ, 芝加哥] Chicago, Illinois
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, 吉大港] Chittagong (Bangladesh port city)
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
白垩纪[Bái è jì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄐㄧˋ, 白垩纪 / 白堊紀] Cretaceous (geological period 140-65m years ago)
卧虎藏龙[Wò hǔ cáng lóng, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, 卧虎藏龙 / 臥虎藏龍] Crouching Tiger, Hidden Dragon, movie by Ang Lee 李安
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong
十角形[shí jiǎo xíng, ㄕˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 十角形] decagon
十边形[shí biān xíng, ㄕˊ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 十边形 / 十邊形] decagon
对角线[duì jiǎo xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 对角线 / 對角線] diagonal
十二角形[shí èr jiǎo xíng, ㄕˊ ㄦˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 十二角形] dodecagon
十二边形[shí èr biān xíng, ㄕˊ ㄦˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 十二边形 / 十二邊形] dodecagon

ago ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago
亙古[こうこ, kouko] (n) (arch) (obsc) from long ago up until the present day
アーキペラゴ[, a-kiperago] (n) archipelago
アガナイズ[, aganaizu] (vs) agonize
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina)
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
アゴラ[, agora] (n) {comp} Agora
アゴラフォビア[, agorafobia] (n) agoraphobia
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
アジアーゴ・チーズ[, ajia-go . chi-zu] (n) Asiago cheese
アゾ化合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
アラビアゴム[, arabiagomu] (n) gum arabic
アラビアゴムの木[アラビアゴムのき, arabiagomu noki] (n) acacia
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist
アンタゴニズム[, antagonizumu] (n) antagonism
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
イナゴマメ[, inagomame] (n) carob; locust bean
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix)
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail)
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
エストラゴン[, esutoragon] (n) tarragon (fre
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
お孫さん;御孫さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling)
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword)
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat)
ガラゴ[, garago] (n) galago
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands)
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi)
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant
ガラパゴス象亀[ガラパゴスぞうがめ;ガラパゴスゾウガメ, garapagosu zougame ; garapagosuzougame] (n) (uk) Galápagos tortoise (Geochelone nigra)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アゴラ[あごら, agora] Agora
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs)
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix
検査合計[けんさごうけい, kensagoukei] checksum
等価語[とうかご, toukago] equivalent term
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya
細々[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

ago ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้านาน[adv.] (chānān) EN: long ago ; for a long time ; since the dim past FR:
ชั่วโมงก่อน (… ชั่วโมงก่อน) ; … ชม.ก่อน[X] (… chūamōng ) EN: … hours ago FR: il ya … heures
ห้าปีที่แล้ว[X] (hā pī thi l) EN: five years ago FR: il y a cinq ans
จำเนียร[adv.] (jamnīen) EN: long ago ; a long time ago ; in the days of yore FR:
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว[xp] (kān khrang ) EN: once upon a time, a long time ago FR: il était une fois, il y a très longtemps
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kran) EN: previously ; at that time ; in those times ; way back then ; before ; ago FR:
ก่อน[adv.] (køn) EN: before ; previous to ; in advance of ; ahead of ; first ; ago FR: avant ; d'abord ; d'avance
ก่อน (… ก่อน)[X] (… køn) EN: … ago FR: il y a …
กระโน้น[adv.] (kranōn) EN: over there ; way off there ; long ago FR:
หลายวันก่อน[adv.] (lāi wan køn) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
หลัด ๆ = หลัดๆ[adv.] (lat-lat) EN: very recently ; a short time ago FR:
ล่วงมาแล้ว[adj.] (lūang mā la) EN: ago FR: passé
ไม่กี่วัน[adv.] (mai kī wan) EN: not many days ; in a few days ; a few days ago ; a few days later FR: quelques jours ; peu de temps
ไม่นานมาแล้ว[adv.] (mai nān mā ) EN: not long ago FR:
มาแล้ว[X] (mā laēo) EN: in the past ; once upon a time ; ago ; before FR: passé ; révolu ; déjà
เมื่อกี้[adv.] (meūakī) EN: just now ; just ; a moment ago FR: il y a un instant
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago FR: à l'instant
เมื่อ...ก่อน[X] (meūa ... kø) EN: ,,, ago FR: il y a …
เมื่อหลายเดือนก่อน[adv.] (meūa lāi de) EN: a few months ago FR: il y a quelques mois
เมื่อหลายปีก่อน[adv.] (meūa lāi pī) EN: a few years ago FR: il y a plusieurs années ; il y a quelques années
เมื่อหลายวันก่อน[adv.] (meūa lāi wa) EN: a few days ago FR: il y a quelques jours
เมื่อนานมาแล้ว[adv.] (meūa nān mā) EN: a long ago FR: il y a longtemps
เมื่อ ... ปีก่อน[X] (meūa ... pī) EN: ... ( number) years ago FR: il y a ... (+ nombre) ans ; ... + (nombre) années auparavant
เมื่อสักครู่[adv.] (meūa sakkhr) EN: just now ; a moment ago FR: il y a peu ; il y a un instant
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa sut sa) EN: two weeks ago FR: fin de la semaine dernière
เมื่อตะกี้นี้[adv.] (meūatakī nī) EN: a moment ago ; just now FR:
นานมาแล้ว[xp] (nān mā laēo) EN: long ago ; long time ago FR: il y a longtemps ; une fois
นานนม[adv.] (nānnom) EN: for a long time ; long ago ; since long ago FR:
หน้าที่ก่อน (… หน้าที่ก่อน)[X] (… nāthī køn) EN: … minutes ago FR: il ya … minutes
เนิ่นนานมาแล้ว[adv.] (noēn nān mā) EN: a long time ago ; in early days FR:
นมนานกาเล[adv.] (nomnān kālē) EN: since long ago FR:
พึ่ง[adv.] (pheung) EN: just ; just now ; a moment ago FR: juste ; à peine
ปีก่อน[n. exp.] (... pī køn) EN: ... years ago FR: il y a ... ans ; ... années auparavant
ปีที่แล้ว[xp] (... pī thi ) EN: ... (+ number) years ago FR: il y a ... (+ nombre) ans
สามวันที่แล้ว = 3 วันที่แล้ว[X] (sām wan thī) EN: three days ago ; 3 days ago FR: il y a trois jours ; il y a trois jours
สามวันที่ผ่านมา = 3 วันที่ผ่านมา[X] (sām wan thī) EN: three days ago ; 3 days ago FR: il y a trois jours ; il y a trois jours
แต่กาลก่อน[X] (tāe kān køn) EN: a long time ago ; in ancient times ; since the days of old FR:
แต่ก่อน[adv.] (taē køn = t) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement ; autrefois
แต่ไหนแต่ไรมา[adv.] (taēnaitaēra) EN: always ; never ; since long ago ; heretofore FR:
ที่แล้ว[X] (thī laēo) EN: last ; previous ; ago FR: dernier ; passé

ago ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Agonist {m}; Muskel, der eine entgegengesetzte Bewegung ausführt [med.]agonist
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic
Aragonit {n} [min.]aragonite
Archipel {n}archipelago
Fagott {n} [mus.] | Fagotte
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply)
Gürtelreifen {m} mit Diagonalkarkassebias belted tyre
Bollerwagen {m}transport wagon
Zwischenbau {m} (Diagonal)breaker (diagonal)
Cabottragopan {m} [ornith.]Cabot's Tragopan
Bildschirmdiagonale {f}screen diagonal
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons
Diagonale {f}diagonal
Demagoge {m}; Demagogin
Demagogie {f}demagogy
demagogisch {adj}demagogic
demagogisch {adv}demagogically
Diagonale {f} [math.] | Diagonalen
Diagonalmatrix {f} [math.]diagonal matrix
Diagonalschelle {f}diagonal clamp
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter
Diagonalverband {m}diagonal brace
Dreiecksverband {m}diagonal bracing
Seitenschneider {m}diagonal cutting pliers
diagonal {adj} [math.]diagonal
diagonal {adv}diagonally
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant
Drachenmuräne {f} (Enchelycore pardalis) [zool.]dragon eel
Kombiwagen {m}estate car; utility wagon; station wagon [Am.]
Galapagospinguin {m} [ornith.]Galapagos Penguin
Galapagoswellenläufer {m} [ornith.]Galapagos Storm Petrel
Galapagosbussard {m} [ornith.]Galapagos Hawk
Innensechskant {m}hexagon socket
Sechskantmutter {f}hexagon nut; hex nut
Sechskantschraube {f} [techn.]hexagon bolt; hex bolt; spanner bolt
Sechskantcrimp {m} [techn.]hexagonal crimp
Elfenbeinmöwe {f} [ornith.]Ivory Gull (Pagophila eburnea)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ago
Back to top