ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impressible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impressible*, -impressible-

impressible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impressible (adj.) ที่ซาบซึ้งใจ See also: ที่ประทับใจ Syn. moved, susceptible, touched
English-Thai: HOPE Dictionary
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impressible
Back to top