ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notable*, -notable-

notable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notable (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น See also: ซึ่งมีความสามารถ Syn. remarkable Ops. ordinary
notable (n.) คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น See also: คนสำคัญ Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notable (adj.) ขยันขันแข็ง See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ Syn. industrious
notable (adj.) น่าจดจำ See also: ที่ควรระลึก
notable (n.) บุคคลที่มีชื่อเสียง See also: บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จัก, บุคคลสำคัญ
English-Thai: HOPE Dictionary
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
English-Thai: Nontri Dictionary
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก
As a result of our debate at the Olympus Assembly... we will resume normal trade with Poseidon... with one notable exception.ตามผลการประชุมร่วมกันที่โอลิมปัส... ...เราจะดำเนินการค้ากับโพเซดอนต่อไป... ...โดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า
I'm, like, the least notable person in this car.ฉัน ก็เหมือนกับ จะเป็นคนที่น่าจดจำน้อยสุด ในรถเนี่ย
Ok,I found something notable on Lancaster.โอเค ฉันเจอเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะดุดตา
As well as having a notable heritage, he has spoken to audiences across the world.เช่นเดียวกับการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เขาได้บรรยายให้กับผู้ฟังมาแล้วทั่วโลก
WELL, YOU HAVE, FOR THE MOST PART, WITH A FEW NOTABLE EXCEPTIONS.แต่ก้อมีข้อยกเว้นที่เด่นชัดบ้าง
The head of our software design team, a man whose father's own notable history with ENCOM helped make this company what it is today.หัวหน้าทีมออกแบบซอฟต์แวร์ ที่พ่อของเขา... ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเอ็นคอม
With the notable exception, we really won't have any money.จะต่างก็แค่ปีนี้เราคงไม่มีเงิน
Seamus McClaren, builder of the McClaren house, grew up right next to Edinburgh Castle, notable for its laird's lug.เชมัส แมคคาเลน ผู้สร้างบ้านแมคคาเลน เติบโตมาข้างปราสาทเอดิเบิร์ก ที่ที่โด่งดังเรื่องช่องลับ
I've co-authored two papers in notable peer-reviewed journals, and I'm close to figuring out why the Large Hadron Collider has yet to isolate the Higgs boson particle.ฉันได้ร่วมแต่งในผลงาน ตีพิมพ์ 2 ฉบับ ในหนังสิอพิมพ์ที่มีคนอ่านอยู่บ้าง และฉันใกล้จะค้นพบแล้วว่าทำไม
Another notable success by your loyal order.อีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าจดจำภายใต้การนำของท่าน

notable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
[chóu, ㄔㄡˊ, 燽] salience; prominent; notable

notable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴顕紳士[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries

notable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
เจ้าขุนมูลนาย ; เจ้าขุนมุลนาย[n.] (jaokhunmūnn) EN: rulers ; ruling class ; biggies [vulg.] FR: notables [mpl] ; richard [m] (péj., fam)
น่าสังเกต[adj.] (nā sangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful FR: marquant ; remarquable ; notable
พอดู[adj.] (phødū) EN: reasonable FR: appréciable ; notable

notable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
namhaft {adj} | namhafter | am namhaftestennotable | more notable | most notable
bemerkenswert; bedeutend; beachtenswert (wegen) {adj}notable (for)
Prominenz {f}notables

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notable
Back to top