ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affect*, -affect-

affect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affect (vt.) กระทบ See also: ส่งผล, มีผลต่อ Syn. influence, sway, work on
affect (vt.) ทำให้กระทบจิตใจ See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ
affect (vt.) ทำให้เป็นโรค
affect (vt.) ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)
affect (vt.) แสร้งทำ Syn. assume, feign, pretend
affectability (n.) ความรู้สึกไว See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว Syn. responsiveness Ops. insensitivity
affected (adj.) ได้รับผล Syn. influenced
affected (adj.) เสแสร้ง See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ Syn. feigned, faked
affectibility (n.) ความรู้สึกไว See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย Syn. sensitivity, impressibility
affecting (adj.) ที่กระทบกระเทือนใจ Syn. moving, touching, pathetic
affecting everyone (adj.) ทั่วทั้งหมด Syn. universal, general
affection (n.) ความรัก See also: ความรักใคร่ Syn. love, fondness, liking
affection (n.) โรค
affection (n.) อารมณ์
affectionate (adj.) ซึ่งรักใคร่ See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก Syn. loving, tender, fond
affectionately (adv.) อย่างใกล้ชิด See also: อย่างสนิทสนม Syn. familiarly
affectionately (adv.) อย่างอบอุ่น See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่ Syn. fondly Ops. coldly, unaffectionately
affective (adj.) เกี่ยวกับอารมณ์ See also: ทางด้านอารมณ์ Syn. emotional
English-Thai: HOPE Dictionary
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectationความไม่ผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งผลกระทบ (v.) have an affect on See also: impact Syn. มีผลกระทบ
กระทบ (v.) affect See also: touch, influence, sway, modify, impress Syn. มีผลกระทบ
กระทบกระเทือน (v.) affect See also: impact, influence, effect, have an impact on, have a repercussion Syn. กระเทือน, กระทบ
มีผล (v.) affect See also: influence, impact, have an effect/impact on Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล
มีผลกระทบ (v.) affect See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on Syn. มีผลต่อ
มีผลต่อ (v.) affect See also: have an effect on
ส่งผล (v.) affect See also: influence Syn. มีผล
ส่งผล (v.) affect See also: influence, impact Syn. ทำให้, เป็นผล, ส่งผลให้ Ops. เหตุเพราะ, สาเหตุเพราะ
ส่งผลให้ (v.) affect See also: influence, impact Syn. ทำให้, เป็นผล Ops. เหตุเพราะ, สาเหตุเพราะ
เกี่ยวโยง (v.) affect See also: connect, involve, link, relate to Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง
เชื่อม (v.) affect See also: connect, involve, link, relate to Syn. เกี่ยว, เชื่อมโยง
เชื่อมโยง (v.) affect See also: connect, involve, link, relate to Syn. เกี่ยว, เชื่อม
แกล้งทำ (v.) affect See also: dissemble Syn. เสแสร้ง, แสร้ง Ops. ตั้งใจทำ
แสร้งทำ (v.) affect See also: dissemble Syn. เสแสร้ง, แสร้ง, แกล้งทำ Ops. ตั้งใจทำ
กินลึก (v.) affect deeply See also: be insidious
สะบัดสะบิ้ง (adv.) affectedly See also: insincerely, unnaturally
ช้อยชด (adj.) affectedly graceful See also: graceful in manner
ความรักใคร่ (n.) affection See also: love Syn. ความรัก Ops. ความเกลียด
ความเสน่หา (n.) affection See also: love Syn. ความรัก
จู๋จี๋ (v.) affectionate chat or whisper See also: billing and cooing, talk in a low voice Syn. กระจู๋กระจี๋
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Living in Bangkok affects my healthการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมีผลต่อสุขภาพของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I would advise you, in your present state... not to make any decision that could affect your... future.แต่ฉันจะแนะนำให้คุณอยู่ ในสภาพปัจจุบันของคุณ ... ที่จะไม่ทำให้การตัดสินใจที่อาจ ส่งผลกระทบใด ๆ ของคุณ ... อนาคต
Anything you tell me can be quoted verbatim in testimony and can affect your case.สิ่งที่คุณพูดสามารถเป็นคำให้การ... ...และมีผลกระทบต่อคดีของคุณ
It might affect him in later life.มันส่งผลถึงเขาในอนาคตนะ
I do assure you, this news does not affect me, truly, Lizzy.ฉันทำให้เธอมั่นใจได้เลยว่า ข่าวนี้ไม่มีผลต่อฉัน จริงๆ นะลิซซี่
Director, how will this affect the mission?- แล้วแผนการบินต้องเลื่อนมั้ยค่ะ
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน
I'm prepared for any answer, and-and it won't affect me.ฉันทำใจไว้แล้ว และฉันไม่เสียใจแน่
The answer won't affect me.ฉันไม่เสียใจกับคำตอบหรอก
I mean, it won't affect me either way.ยังไงฉันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอก
(Man on radio) For those who are making decisions that affect our life we must call out to God to give them His wisdom...(เสียงในวิทยุ)สำหรับผู้ที่การตัดสินใจของเขากระทบกับชีวิตพวกเรา เราต้องเชื่อในพระเจ้า สวดอ้อนวอนต่อพระองค์
I guess it means it will affect Fiona too.ฉันคาดว่า มันต้อง เห็นผลกับ ฟิโอนา ด้วย.
Professor, why do the dementors affect me so? -l mean, more than everyone else?อาจารย์ครับ ทำไมผู้คุมวิญญาณจึงมีผลต่อผม..

affect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 做作] affected; artificial
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 情种 / 情種] affectionate; an affectionate person
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, 扭扭捏捏] affectedly shy
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, 扭捏] affectedly shy
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, 深爱 / 深愛] affectionate
装佯[zhuāng yáng, ㄓㄨㄤ ㄧㄤˊ, 装佯 / 裝佯] affectation
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
手足之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ, 手足之情] brotherly affection
受潮[shòu cháo, ㄕㄡˋ ㄔㄠˊ, 受潮] damp; affected by damp and cold
恩情[ēn qíng, ㄣ ㄑㄧㄥˊ, 恩情] deep affection
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
拔毒[bá dú, ㄅㄚˊ ㄉㄨˊ, 拔毒] draw out pus by applying a plaster to the affected area
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, 友爱 / 友愛] friendly affection; fraternal love
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, 鸳鸯 / 鴛鴦] mandarin ducks; affectionate couple
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, 情分] mutual affection; friendship
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 矫揉造作 / 矯揉造作] pretension; affectation; putting on artificial airs
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 关系 / 關係] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi
情操[qíng cāo, ㄑㄧㄥˊ ㄘㄠ, 情操] sentiment towards sb; platonic affection
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, 爱怜 / 愛憐] show tender affection for
银燕[yín yàn, ˊ ㄧㄢˋ, 银燕 / 銀燕] silver swallow; airplane (affectionate)
[jiā, ㄐㄧㄚ, 浃 / 浹] soaked; to wetten; see 淪浹|沦浃, deeply affected
波及[bō jí, ㄅㄛ ㄐㄧˊ, 波及] spread to; involve; affect
慈爱[cí ài, ㄘˊ ㄞˋ, 慈爱 / 慈愛] love; devotion (to children); affection, esp. towards children
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)
无做作[wú zuò zuo, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 无做作 / 無做作] unaffected (i.e. behaving naturally)
无恙[wú yàng, ˊ ㄧㄤˋ, 无恙 / 無恙] unaffected (by a disease)

affect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
公共性[こうきょうせい, koukyousei] (n) publicness (degree to which a particular action will affect society as large); public nature; commonality
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp,v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on)
時艱[じかん, jikan] (n) problems that affect a period of time; hardships peculiar to an age; hard problems of the times
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off
アフェクション[, afekushon] (n) affection
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action
付け焼き刃;付焼き刃[つけやきば, tsukeyakiba] (n) pretension; affectation
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P)
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile
作り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
匠気[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
可愛がる[かわいがる, kawaigaru] (v5r) to love; to be affectionate; (P)
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection
季節性情動障害[きせつせいじょうどうしょうがい, kisetsuseijoudoushougai] (n) Seasonal Affective Disorder; SAD
局部[きょくぶ, kyokubu] (n,adj-no) (1) part; section; (2) affected region; (3) genitals; private parts
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P)
恋愛[れんあい, ren'ai] (n,vs,adj-no) love; love-making; passion; emotion; affections; (P)
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love
患部[かんぶ, kanbu] (n) affected part; (P)
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] Thai: กระทบ English: affect

affect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire ; affect FR:
กินใจ[v.] (kinjai) EN: affect deeply FR:
กินลึก[v.] (kinleuk) EN: affect deeply FR:
เกี่ยวพันถึง[v. exp.] (kīophan the) EN: affect FR: affecter
เกี่ยวโยง[v.] (kīoyōng) EN: affect ; have implications FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
กระเทื้อม[v.] (kratheūam) EN: shake ; affect FR:
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
กระทบใจ[v. exp.] (krathop jai) EN: have a deep effect (on) ; affect FR:
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkrat) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion FR: affecter ; toucher
ไม่เดือดร้อน[v. exp.] (mai deūatrø) EN: not to affect ; not to worry ; not to bother FR:
มีผลกระทบ[v. exp.] (mī phon kra) EN: affect FR: affecter
มีผลกระทบต่อ[v. exp.] (mī phon kra) EN: have an impact on ; affect FR: affecter
มีผลต่อ[v. exp.] (mī phon tø) EN: affect ; act on ; bear on FR: affecter ; influencer ; favoriser
แสร้ง[v.] (saēng) EN: pretend ; feign ; sham; affect FR: feindre ; simuler ; affecter
แสร้งทำ [v.] (saēngtham) EN: affect ; dissemble FR: simuler ; jouer la comédie ; affecter
สรรแสร้ง[v.] (sansaēng) EN: affect ; pretend ; dissimulate FR:
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: touch ; influence ; affect ; impress FR:
เสียรูปคดี[v. exp.] (sīa rūp kha) EN: affect the case FR:
ส่งผล[v.] (songphon) EN: affect ; influence ; impact FR: affecter
ส่งผลกระทบ[v. exp.] (songphon kr) EN: have an affect on ; impact FR: avoir un impact
ส่งผลต่อ[v. exp.] (songphon tø) EN: affect ; have an effect on FR: affecter
ทำ[v.] (tham) EN: pretend ; affect ; feign FR:
ทำให้เสียใจ[v. exp.] (thamhai sīa) EN: affect FR:
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch FR: captiver ; charmer ; impressionner
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
ฉอเลาะกัน[v. exp.] (chølǿ kan) EN: bill and coo ; converse affectionately FR:
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
ได้รับผล[adj.] (dāi rap pho) EN: affected ; subject to FR: sujet à
ได้รับผลกระทบ[adj.] (dāi rap pho) EN: affected FR: affecté
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected FR: être maniéré ; affecter
โดยความรักใคร่[adv.] (dōi khwām r) EN: affectueusement FR:
โดนของ[v. exp.] (dōn khøng) EN: be affected by a spell/black magic FR:

affect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vortäuschung {f} (von)affectation (of)
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected
Zuneigung {f} (für; zu)affection (for; towards)
Befallenheit {f}affectedness
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection
Betroffene {m,f}; Betroffenerperson affected; person concerned
Kosewort {n}term of endearment; term of affection
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness
unberührt {adv}unaffectedly
ungekünstelt {adv}unaffectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affect
Back to top