ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move*, -move-

move ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move (vt.) กระตุ้น See also: ดลใจ, เร้าใจ Syn. cause, influence, induce, incite, instigate, lead
move (vi.) เคลื่อน See also: เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ Syn. shift, transfer, propel Ops. stop
move (vi.) ดำเนินการ See also: ลงมือทำ Syn. take action
move (vi.) ก้าวหน้า
move (vt.) ทำให้สะเทือนใจ See also: เร้าความรู้สึกของ Syn. affect, touch, influence, induce, incite, instigate, lead
move (n.) การดำเนินการ See also: การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า Syn. action
move (n.) การย้ายที่อยู่ See also: การย้ายบ้าน, การเปลี่ยนงาน, การอพยพ, การโยกย้าย
move (n.) การเคลื่อนไหว See also: การขยับ, การเคลื่อนย้าย Syn. movement, motion
move ahead (phrv.) นำหน้า See also: นำไปข้างหน้า Syn. be ahead, draw ahead
move along (phrv.) เดินไป See also: เดินต่อไป Syn. move on
move around (vi.) โคจรเป็นวงกลม Syn. get around, get about
move away (phrv.) ผละจากไป See also: ออกไป
move away (phrv.) ย้ายไปอยู่ที่อื่น Syn. move back
move away (phrv.) เปลี่ยนความคิด Syn. move towards
move back (phrv.) ถอยกลับ Syn. get back, go back
move back (phrv.) กลับไปอยู่ที่เดิม See also: ย้ายกลับ Syn. move away
move down (phrv.) ชิดใน See also: เดินเข้าไป (รถบัส, รถเมล์ ฯลฯ) Syn. move forward, move up, pass along
move down (phrv.) ย้ายไปอยู่ระดับต่ำกว่าที่เคยอยู่ Syn. move up
move down (phrv.) เดินไปตาม (ทาง)
move fast (vi.) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
move for (phrv.) เสนอขอ See also: ยื่นขอ
move forward (phrv.) เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. move down
move forward (phrv.) พัฒนาขึ้น See also: ก้าวหน้าขึ้น Syn. move forward
move heaven and earth to do (idm.) พยายามทำบางสิ่งอย่างมาก
move in (phrv.) ย้ายเข้าไปอยู่ Syn. move into, move out
move in (phrv.) ควบคุม See also: บังคับ, บัญชาการ, โจมตี
move in a crowd (vi.) เคลื่อนไปเป็นกลุ่ม See also: อพยพไปเป็นกลุ่ม
move in on (phrv.) เข้ามาใกล้
move into (phrv.) ย้ายเข้าด้านในของ See also: เข้าใน, เข้าข้างในของ
move into (phrv.) ย้ายเข้าไปอยู่ (อาคาร, บ้าน ฯลฯ) Syn. move in, move out
move noisily (vi.) เคลื่อนที่เสียงดัง
move oars (vi.) พายเรือ See also: ตีกรรเชียง Syn. row
move off (phrv.) ออกเดินทาง See also: ออกไป, เคลื่อนออกไป Syn. move out
move on (phrv.) เคลื่อนย้ายออกไป Syn. move along
move on (phrv.) เลื่อนไปข้างหน้า
move on (phrv.) ดำเนินการต่อไป Syn. pass on
move on (phrv.) ทำให้ก้าวหน้า (งาน, ชีวิต ฯลฯ)
move onward (vi.) เดินไปข้างหน้า See also: เดินหน้า Syn. proceed Ops. regress
move out (phrv.) ย้ายออก Syn. move in, move into
move out (phrv.) เริ่มออกเดินทาง Syn. move off
English-Thai: HOPE Dictionary
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล, Syn. motion ###A. rest
English-Thai: Nontri Dictionary
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนย้ายได้,ไม่อยู่กับที่
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moveการย้าย, การเคลื่อนย้าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาวาหมงคล (n.) marriage which the bride move into groom´s house Ops. วิวาหมงคล
กระดิกกระเดี้ย (v.) move See also: stir, budge Syn. ขยับ, เคลื่อน
กระดุกกระดิก (v.) move See also: stir, wag, wriggle, fidget Syn. กระดิก, เคลื่อนไหว Ops. หยุด, สงบ
ขนย้าย (v.) move See also: relocate, transport Syn. ขน, ย้าย, ยักย้าย
ขยับ (v.) move See also: budge Syn. เขยิบ, เคลื่อน, ย้าย, เลื่อน
ขยับ (v.) move See also: stir, budge Syn. เคลื่อน
ขยับที่ (v.) move See also: shift Syn. เคลื่อนที่, เปลี่ยนที่, เลื่อน
ขยับเขยื้อน (v.) move See also: shift Syn. เคลื่อน Ops. หยุดนิ่ง
ขยุกขยิก (v.) move See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ยิกยัก Ops. นิ่ง, สงบ
คล้อย (v.) move See also: tend, veer Syn. เคลื่อนพ้น
ดุกดิก (v.) move See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก Ops. นิ่ง, สงบ
ย้าย (v.) move See also: change, shift, switch, transfer Syn. โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยนที่
ย้ายที่ (v.) move See also: shift, transfer, remove Syn. โยกย้าย Ops. อยู่กับที่
ยิกยัก (v.) move See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก Ops. นิ่ง, สงบ
อิงค์ (v.) move
เขยื้อน (v.) move See also: budge Syn. เขยิบ, ขยับ, เคลื่อน, ย้าย, เลื่อน
เคลื่อน (v.) move See also: displace, progress Syn. เขยื้อน Ops. หยุด, นิ่ง
เคลื่อนตัว (v.) move See also: be in movement Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน Ops. หยุด, จอด
เคลื่อนที่ (v.) move See also: shift, transfer, remove Syn. เคลื่อน, เขยื้อน Ops. อยู่กับที่
เคลื่อนพ้น (v.) move See also: tend, veer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I will move to the U.Sไม่ ฉันจะย้ายไปอเมริกาเดือนหน้า
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
When it gets dark, then we move in closerเมื่อมันเริ่มมืดเราจึงจะเคลื่อนเข้าไปใกล้
Don't move an inchอย่าขยับแม้แต่นิด
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Don't make a moveอย่าเคลื่อนไหวนะ
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
I moved in a month agoฉันย้ายเข้ามาหนึ่งเดือนแล้ว
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't move until you sign!ผมจะไม่ถอยทัพจนกว่าคุณจะลงนาม
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที
We were behind-seven to six. We'd just started to move the ball, made a tackle.เราอยู่หลัง 7-6 เราเพียงแค่ต้องการที่จะย้ายลูกทำแก้ไขปัญหา
And anyway... we're starting to move along real nice.และต่อไป ... เรากำลังเริ่มที่จะย้ายไปตามความสุขที่แท้จริง
I called Castro a Red in 1958 when people like you... were clapping hands over every move he made, and I say it about Deong.{\cHFFFFFF}ผมเรียกว่าคาสโตรสีแดงในปี 1958 เมื่อคนที่ชอบคุณ ... {\cHFFFFFF}ถูกตบมือกว่าทุกการเคลื่อนไหว เขาทำและผมก็บอกว่ามันเกี่ยวกับ Deong
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
Stay there. Don't move I'll get you water.อยู่นั่นแหละ ไม่ต้องขยับ ฉันจะไปเอาน้ำ
Clutch in, move gear, pedal down, clutch out, now all together.คลัทช์ในเกียร์ย้ายเหยียบลง คลัทช์ออกมาตอนนี้ทั้งหมดเข้า ด้วยกัน
(all) Clutch in, move gear, pedal down, clutch out.คลัทช์ในการย้ายเกียร์ เหยียบลง, คลัชออก
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน
No one move from this spot.ไม่มีใครย้ายจากจุดนี้

move ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dā, ㄉㄚ, 咑] da! (sound used to move animals along)
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, 上坡] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)
乱动[luàn dòng, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, 乱动 / 亂動] to fiddle with; to tamper with; to meddle with; to move randomly; to flail about
搬弄[bān nòng, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ, 搬弄] move sth; about; fiddle with; show off; display
拨弄[bō nòng, ㄅㄛ ㄋㄨㄥˋ, 拨弄 / 撥弄] to move to and fro (with hand, foot, stick etc); to fiddle with; to stir up
摆弄[bǎi nòng, ㄅㄞˇ ㄋㄨㄥˋ, 摆弄 / 擺弄] move back and forth; fiddle with
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 佪] irresolute; move back and forth
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 徊] irresolute; move back and forth
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋
[tūn, ㄊㄨㄣ, 啍] move slowly
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 嗫 / 囁] move the mouth as in speaking
搬家[bān jiā, ㄅㄢ ㄐㄧㄚ, 搬家] move (house)
移开[yí kāi, ㄧˊ ㄎㄞ, 移开 / 移開] move away
着法[zhāo fǎ, ㄓㄠ ㄈㄚˇ, 着法 / 著法] move in chess; movement in martial arts
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw
打动[dǎ dòng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄥˋ, 打动 / 打動] to move (to pity); arousing (sympathy); touching
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 走向] trend; to move towards; to head for; strike (geol.)
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五卅运动 / 五卅運動] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, 横笔 / 橫筆] bristles lying down (brush movement in painting)
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
[fú, ㄈㄨˊ, 祓] cleanse; remove evil
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 舞姿] dancer's posture and movement
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, 民主墙 / 民主牆] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
迂缓[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, 迂缓 / 迂緩] dilatory; slow in movement; roundabout
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 働] Japanese variant of 動|动, to use; to act; to move; to change
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 扽] to move, to shake
老态[lǎo tài, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ, 老态 / 老態] elderly, as in movement or bearing
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved

move ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P)
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P)
一歩間違うと[いっぽまちがうと, ippomachigauto] (exp) make one wrong move and...; take one wrong step and...
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P)
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1,vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P)
先番[せんばん, senban] (n) precedence; first move (in games)
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P)
勝着[しょうちゃく, shouchaku] (n) winning move (in a go game)
取り箸[とりばし, toribashi] (n) (See 取り皿) chopsticks used to move food from a serving dish to one's own dish
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P)
妙手[みょうしゅ, myoushu] (n) (1) spectacular move (chess, shogi, etc.); brilliant move; (2) expert; virtuoso; master; (P)
巧手[こうしゅ, koushu] (n) skill; expertise; a good move
引き払う;引きはらう;引払う(io)[ひきはらう, hikiharau] (v5u,vt) to vacate; to move out
引っ越し先[ひっこしさき, hikkoshisaki] (n) destination of a move
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors)
得意技[とくいわざ, tokuiwaza] (n) {MA} signature move (assoc. with a martial artist, wrestler, etc.); finishing move
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) vital point (critical place to make a move in the game of Go)
愚行[ぐこう, gukou] (n) folly; foolish move
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
手筋[てすじ, tesuji] (n) lines of the palm; aptitude; handwriting; apt move (in a go or shogi game); standard method
抉る[くじる, kujiru] (v5r,vt) (uk) to stick into and move around; to dig around in; to pick (i.e. one's teeth)
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
泣かす[なかす, nakasu] (v5s) (1) (See 泣かせる) to make someone cry; to move someone to tears; (2) to grieve
泣かせる[なかせる, nakaseru] (v1,vt) (1) (See 泣かす) to make someone cry; to move someone to tears; (2) to let cry; (3) to grieve
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P)
禁じ手;禁手[きんじて, kinjite] (n) forbidden move in sumo
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
絶技[ぜつぎ, zetsugi] (n) (See 離れ業) special move (e.g. in martial arts)
緩手[かんしゅ, kanshu] (n) ineffective or wasted move (in Go or Shoji)
繰り下がる;繰下がる[くりさがる, kurisagaru] (v5r) (1) to move back; to postpone; (2) {math} to borrow
至誠天に通ず[しせいてんにつうず, shiseitennitsuuzu] (exp) (id) Sincerity can move heaven
荒技[あらわざ, arawaza] (n) drastic move (e.g. hold or strike in martial arts); power technique; display of power
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ย้ายบ้าน English: to move

move ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
แดะ[v.] (dae) EN: move from side to side FR:
เด้า[v.] (dao) EN: move the bottom up and down FR:
ดีดตัว[v. exp.] (dīt tūa) EN: move from side to side FR:
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace FR: marcher ; aller à pied ; cheminer ; arpenter ; bouger
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
เดินแต้ม[v.] (doēntaēm) EN: make a move FR:
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly FR: surprendre
ก้าว[v.] (kāo) EN: step ; move ; stride FR: avancer ; avancer à grands pas
ก้าวเดิน[v.] (kāo doēn) EN: step ; take a step ; move FR:
ขายไม่ออก[adj.] (khāi mai øk) EN: unsalable ; unsaleable ; hard to move FR: invendable ; difficile à écouler
ข้ามขา[v. exp.] (khām khā) EN: go out of turn ; move out of turn FR:
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: move towards ; enter ; find one's way to FR:
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
ขยับขา[v. exp.] (khayap khā) EN: move one's leg(s) FR:
ขยับเข้ามา[v. exp.] (khayap khao) EN: edge closer ; move up to FR:
ขยับขยาย[v.] (khayapkhayā) EN: move on the better FR:
ขยับเขยื้อน[v.] (khayapkhaye) EN: move ; stir ; budge FR:
ขยับไปหน่อย[v. exp.] (khayap pai ) EN: move over a bit FR: bouger un peu
ขยับที่[v. exp.] (khayap thī) EN: move FR:
เขยื้อน[v.] (khayeūoen) EN: move ; shift ; budge FR:
เขยิบ[v.] (khayoēp) EN: move over ; move ; shift FR:
เขยิบออก[v. exp.] (khayoēp øk) EN: move far from FR:
เขยิบออกไป[v. exp.] (khayoēp øk ) EN: stand back ; move back FR:
เขยิบฐานะ[v.] (khayoēpthān) EN: advance ; move up ; improve one's position FR:
ขยด[v.] (khayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement

move ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegung {f} | in Bewegungmove | on the move
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Rückwärtsbewegung {f}backward movement; regression
Brownsche Molekularbewegung {f} [phys.]Brownian motion; Brownian movement
Kapitalbilanz {f}net capital movement
Kettenabstreifer {m} [techn.]chain remover
Differenzweg {m}differential movement
Konjunkturabschwächung {f}downward movement
Fleckwasser {n}stain remover
Häufigkeit {f} | Häufigkeit der Bewegungen | relative Häufigkeitfrequency | frequency of movements | relative frequency
Möbeltransportgeschäft {m}furniture removers
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover
Abschminkwatte {f}make-up remover pad
Abschlämmautomat {m}mud remover
Nagellackentferner {m}nail polish remover
Wechselrahmen {m}picture frame (with a removeable back); mat
Positionierzeit {f}arm movement
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer
Reflexbewegung {f}reflex movement
Widerstandsbewegung {f}resistance movement
Truppenbewegung {f}troop movement
ungerührt {adj} | ungerührter | am ungerührtestenunmoved | more unmoved | most unmoved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move
Back to top