ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

print

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *print*, -print-

print ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
print (n.) ตัวพิมพ์
print (n.) สิ่งที่ใช้พิมพ์ Syn. reprint, impression
print (n.) ผ้าพิมพ์ See also: ภาพพิมพ์
print (n.) วิธีการพิมพ์ See also: การพิมพ์
print (n.) รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม See also: รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก
print (vt.) พิมพ์ See also: ประทับ, พิมพ์หนังสือ
print (vt.) เขียนด้วยตัวพิมพ์
print (vi.) เขียนด้วยตัวพิมพ์
print (vt.) ประทับใจ
print in (phrv.) พิมพ์เพิ่ม
print off (phrv.) ทำสำเนา
print out (phrv.) พิมพ์ออกมา Syn. read out
print shop (n.) โรงพิมพ์
printable (adj.) ซึ่งถูกพิมพ์ได้ See also: ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์
printed (adj.) ซึ่งถูกพิมพ์ Syn. imprinted, stamped
printed material (n.) สิ่งตีพิมพ์
printed matter (n.) สิ่งพิมพ์ Syn. print
printer (n.) เครื่องพิมพ์ See also: แท่นพิมพ์ Syn. typesetter
printer (n.) ช่างพิมพ์
printery (n.) โรงพิมพ์ Syn. print shop
printing (n.) รูปแบบของสิ่งพิมพ์ Syn. publication, version
printing press (n.) แท่นพิมพ์ Syn. rotary press, machine
printless (adj.) ซึ่งไม่มีรอยพิมพ์
printmaker (n.) ผู้ทำการพิมพ์
printmaker (n.) ผู้พิมพ์ See also: ช่างพิมพ์
printmaking (n.) เทคนิคการพิมพ์
printout (n.) ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ลงกระดาษ
English-Thai: HOPE Dictionary
print(พรินทฺ) vt. พิมพ์,ฝัง,ประทับ,สลัก,ทำให้เกิดภาพแท้จริง (จากภาพเน็กกาติฟว์) . vi. ทำให้เกิดภาพ,เกิดภาพ,อัดรูป,พิมพ์. n. ภาพพิมพ์,รอยพิมพ์,ตัวพิมพ์,วิธีการพิมพ์,ผ้าพิมพ์,เครื่องพิมพ์,ตราพิมพ์,ลวดลายพิมพ์,ลายดอก. -Phr. (n print ตีพิมพ์แล้ว) -Phr. (out of prin ไม่ตีพิพม์)
print bufferบัฟเฟอร์เครื่องพิมพ์หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ถูกกันไว้ให้มีหน้าที่เก็บผลที่จะพิมพ์ ออกไว้ชั่วคราว ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องพิมพ์ทำงานช้ากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลมารอเก็บไว้ที่นี่ก่อน แล้วเครื่องพิมพ์ก็จะค่อย ๆ ทยอยพิมพ์ออกไป
print queueคิวงานพิมพ์หมายถึง งานพิมพ์ที่ส่งมาเข้าคิวรอการพิมพ์ ในเครือข่าย อาจหมายถึงมีคนสั่งพิมพ์งานหลายคน จากสถานีปลายทาง (terminal) ต่าง ๆ แต่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่เพียงครึ่งเดียว งานอื่นจะต้องเข้าคิวรอ
print screenแป้นพิมพ์จอภาพเป็นแป้น ๆ หนึ่ง ใช้เป็นคำสั่งในระบบดอส ที่สั่งให้พิมพ์ข้อความที่ปรากฏบนจอภาพออกทางเครื่องพิมพ์ โดยการกดแป้นนี้บนแผงแป้นอักขระ ที่มีอักษรย่อว่า PrtSc อยู่บนแป้น แต่ในระบบวินโดว์ การกดแป้นนี้ จะเป็นคำสั่งเก็บภาพที่ปรากฏบนจอภาพไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard)
print-outn. สิ่งตีพิมพ์ที่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
printed mattern. สิ่งตีพิมพ์
printer(พริน'เทอะ) n. ผู้พิมพ์,เจ้าของโรงพิมพ์,ช่างพิมพ์,เครื่องพิมพ์หมายถึง อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น แบบกระทบ (impact printer) ซึ่งจะรวม ถึงแบบจุด (dot matrix) และแบบจาน (daisy wheel) นอกจากนั้น ก็ยังมีแบบไม่กระทบ (non impact printer) ซึ่งแบ่งเป็นแบบฉีดหมึก (ink jet) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ดู chain printer, character printer, daisy wheel printer,dot matrix printer, dot printer, drum printer, electrothermal printer, high speed printer, impact printer, ink jet printer, laser printer, line printer, nonimpact printer, page printer, stylus printer, thermal printer, wire printer, wheel printer ประกอบ
printer control languageใช้ตัวย่อว่า PCL (อ่านว่า พีซีแอล) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP (อย่างปนคำนี้กับ PDL)
printer portช่องเสียบต่อกับเครื่องพิมพ์หมายถึง ช่องที่มีสายเสียบเพื่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่อกับเครื่องพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นช่องขนาน (pararell port) มักอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง ดู pararel port ประกอบ
printery(พริน'เทอรี) n. โรงพิมพ์,กิจการพิมพ์
printing(พริน'ทิง) n. ศิลปะกระบวนการหรือธุรกิจการพิมพ์,การพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนพิมพ์
printing housen. โรงพิมพ์,สำนักพิมพ์
printing inkn. หมึกพิมพ์
printing machinen. เครื่องพิมพ์
printing pressn. เครื่องพิมพ์
printmakern. ผู้พิมพ์,ช่างพิมพ์,ช่างศิลปะการพิมพ์
printoutหมายถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่สั่งให้พิมพ์ ลงในกระดาษหรือวัสดุอื่น
printer driverโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลความระหว่างระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือโปรแกรมการใช้งาน กับแบบหรือชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์จะสั่งให้พิมพ์ ระบบปฏิบัติการบางระบบจะมีซอฟต์แวร์ส่วนนี้ไว้ให้ในตัว แต่ถ้าเป็นระบบดอส แต่ละโปรแกรมต้องติดตั้ง (install) ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เอง (ขึ้นอยู่กับว่า จะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไร)
English-Thai: Nontri Dictionary
print(n) การพิมพ์,ตัวพิมพ์,รอยจารึก,รอยฝัง,ภาพพิมพ์,ลายพิมพ์
printer(n) ผู้พิมพ์,เครื่องพิมพ์,โรงพิมพ์,ช่างพิมพ์,เจ้าของโรงพิมพ์
printing(n) การพิมพ์,การอัดรูป,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนที่พิมพ์
PRINTING printing press(n) เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
print queueคิวงานพิมพ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
print queueคิวงานพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Print Screen key; PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
printed circuitวงจรพิมพ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
printed matterสิ่งพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
printerเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
printoutสิ่งพิมพ์ออก [มีความหมายเหมือนกับ hard copy; hardcopy ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printer เครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Printer driver โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Printingการพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printing inkหมึกพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing machinery and suppliesเครื่องพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printout สิ่งพิมพ์ออก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิมพ์ (v.) print See also: press
พิมพ์หนังสือ (v.) print See also: publish
ภาพพิมพ์ (n.) print
งานพิมพ์ (n.) printed matter Syn. เอกสาร
สิ่งตีพิมพ์ (n.) printed matter See also: published material
สิ่งตีพิมพ์ (n.) printed matter Syn. สิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์ (n.) printed matter Syn. งานพิมพ์, เอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ (n.) printed matter
ช่างพิมพ์ (n.) printer Syn. ช่างแท่น
ช่างแท่น (n.) printer See also: pressman, machine man
เครื่องพิมพ์ (n.) printer See also: printing machine, print
โรงพิมพ์ (n.) printing house See also: press
สื่อสิ่งพิมพ์ (n.) printing media
ร.พ. (n.) printing office Syn. โรงพิมพ์
สำนักพิมพ์ (n.) printing press
แท่นพิมพ์ (n.) printing press
กระดาษปอนด์ (n.) fine printing paper
กระดาษหนังสือพิมพ์ (n.) newsprint See also: papers, newspaper sheet
ปอนด์ (n.) fine printing paper Syn. กระดาษปอนด์
พระพุทธบาท (n.) Buddha´s footprint See also: footprint of the Buddha Syn. รอยพระบาท, รอยเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน
Yes, you can print that in your paper.ใช่ค่ะ คุณพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ได้
I'll print up show bills. I'll make the place look real pretty, okay?ผมจะพิมพ์ป้ายและจะจัดสถานที่ให้สวยงาม
He won't let us print him well.เขาจะไม่ยอมให้เราพิมพ์เขาดี
One print for two theaters!1 ก็อปปี้สำหรับ 2 โรงเนี่ยนะ !
Oh, that's just print news.โอ้ที่เพียงแค่พิมพ์ข่าว
We'll print millions of copies so that people all over the world can hear your wonderful music Nineteenเราจะผลิตเป็นล้านๆแผ่น คนทั้งโลกจะได้ยินดนตรีของคุณ คุณ 1900
Can you print this for me urgently?คุณช่วยพิมพ์นี่ให้หน่อยได้ไหม ฉันรีบน่ะ
Why would they print such things, Your Majesty?Why would they print such things, Your Majesty?
I'm about to print the picture, and the Torch goes up in flames.ฉันกำลังจะปรินท์รูปพวกนั้นอยู่ดีๆ คบไฟทอร์ชก็ติดไฟขึ้นเองเฉยเลย
If you wanted to print that, it would already be in the paper.ถ้านายต้องการจะเขียนข่าวนั่นจริง ป่านนี้มันก็อยู่ในหน้า นสพ. ไปแล้ว
I will feed you stories. You will print them.ฉันจะเป็นคนให้ข่าว แล้วนายก็ต้องเป็นคนส่งข่าวให้พวกนั้น

print ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列印[liè yìn, ㄌㄧㄝˋ ˋ, 列印] to print; to typeset and print; to print from a webpage
印刷厂[yìn shuā chǎng, ˋ ㄕㄨㄚ ㄔㄤˇ, 印刷厂 / 印刷廠] printing house; print shop
非州[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, 非州] Africa (common misprint for 非洲)
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 刻本] block printed edition
勾画[gōu huà, ㄍㄡ ㄏㄨㄚˋ, 勾画 / 勾畫] blueprinted
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
晒图[shài tú, ㄕㄞˋ ㄊㄨˊ, 晒图 / 曬圖] blueprint; to make a blueprint
蓝图[lán tú, ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ, 蓝图 / 藍圖] blueprint
花布[huā bù, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 花布] printed cloth; calico
[zǐ, ㄗˇ, 梓] Catalpa kaempferi; printing blocks
套印[tào yìn, ㄊㄠˋ ˋ, 套印] color printing using several overlayed images
套色[tào shǎi, ㄊㄠˋ ㄕㄞˇ, 套色] color printing using several overlayed images
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ˋ, 编印 / 編印] compile and print; publish
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
图样[tú yàng, ㄊㄨˊ ㄧㄤˋ, 图样 / 圖樣] diagram; blueprint
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻版] engraved blocks (for printing)
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ, 指纹 / 指紋] fingerprint; finger-print
脚印[jiǎo yìn, ㄐㄧㄠˇ ˋ, 脚印 / 腳印] footprint
足迹[zú jì, ㄗㄨˊ ㄐㄧˋ, 足迹 / 足跡] footprint; track; spoor
[jì, ㄐㄧˋ, 迹 / 跡] footprint; mark; trace; vestige; sign; indication; Taiwan pr. ji1
[zōng, ㄗㄨㄥ, 踪 / 蹤] footprint; trace; tracks
开本[kāi běn, ㄎㄞ ㄅㄣˇ, 开本 / 開本] format (page layout for printing)
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale
撞击式印表机[zhuàng jī shì yìn biǎo jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, 撞击式印表机 / 撞擊式印表機] impact printer
撞击式打印机[zhuàng jī shì dǎ yìn jī, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧ ㄕˋ ㄉㄚˇ ˋ ㄐㄧ, 撞击式打印机 / 撞擊式打印機] impact printer
印记[yìn jì, ˋ ㄐㄧˋ, 印记 / 印記] imprint
激光打引机[jī guāng dǎ yǐn jī, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˇ ˇ ㄐㄧ, 激光打引机 / 激光打引機] laser printer
镭射印表机[léi shè yìn biǎo jī, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, 镭射印表机 / 鐳射印表機] laser printer
石印[shí yìn, ㄕˊ ˋ, 石印] lithography; lithographic printing
纹理[wén lǐ, ㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, 纹理 / 紋理] vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, 报纸 / 報紙] newspaper; newsprint
白报纸[bái bào zhǐ, ㄅㄞˊ ㄅㄠˋ ㄓˇ, 白报纸 / 白報紙] newsprint
胶印[jiāo yìn, ㄐㄧㄠ ˋ, 胶印 / 膠印] offset printing
印刷[yìn shuā, ˋ ㄕㄨㄚ, 印刷] print
印刷品[yìn shuā pǐn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄆㄧㄣˇ, 印刷品] printed products

print ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュープリント[, nyu-purinto] (n) new print (e.g. film); new edition
ヒョウ柄;豹柄;ひょう柄[ひょうがら(豹柄;ひょう柄);ヒョウがら(ヒョウ柄), hyougara ( hyou gara ; hyou gara ); hyou gara ( hyou gara )] (n) leopard print (design)
プリゴ[, purigo] (n) (abbr) Print Gokko (brandname of small silk-screen printer)
プリントキュー[, purintokyu-] (n) {comp} print queue
プリントスプーラ[, purintosupu-ra] (n) {comp} print spooler
プリントスプール[, purintosupu-ru] (n) {comp} print spooling
プリントプレビュー[, purintopurebyu-] (n) {comp} print preview
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print
ボーダープリント[, bo-da-purinto] (n) border print
ラボプリントサービス[, rabopurintosa-bisu] (n) {comp} photo print service
入稿[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) sending material to press (as in printing); uploading material to print service provider
刷り上げる[すりあげる, suriageru] (v1,vt) to finish printing; to print off
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on
印刷プレビュー[いんさつプレビュー, insatsu purebyu-] (n) {comp} print preview
印刷標準字体[いんさつひょうじゅんじたい, insatsuhyoujunjitai] (n) (See 常用漢字) standard printed form (of kanji); any of 1,022 non-joyo kanji commonly used in print
印字解像度[いんじかいぞうど, injikaizoudo] (n) {comp} print resolution
印画[いんが, inga] (n) (photographic) print
廃版[はいばん, haiban] (n) (See 廃盤) out of print
簡易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print
絶版[ぜっぱん, zeppan] (n,adj-no) out of print
錦絵[にしきえ, nishikie] (n) colour (woodblock) print; color print
頭だし;頭出し[あたまだし, atamadashi] (n) cueing (e.g. a magnetic tape, recording) (cuing); cue; feeding (e.g. paper under a print head); feed; document loading
イオンデポジションプリンタ[, iondepojishonpurinta] (n) {comp} ion-deposition printer
イメージプリンタ[, ime-jipurinta] (n) image printer
インクジェットプリンター;インクジェットプリンタ[, inkujiettopurinta-; inkujiettopurinta] (n) {comp} ink-jet printer
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] (n) {comp} ink jet printer
インパクトプリンタ[, inpakutopurinta] (n) {comp} impact printer
インプリンティング[, inpurinteingu] (n) imprinting
オフセット印刷[オフセットいんさつ, ofusetto insatsu] (n) {comp} offset printing
オプティカルプリンタ[, oputeikarupurinta] (n) {comp} optical printer
オンザフライ印字装置[オンザフライいんじそうち, onzafurai injisouchi] (n) {comp} on-the-fly printer
カラープリンタ[, kara-purinta] (n) {comp} color printer
キャラクタプリンタ[, kyarakutapurinta] (n) {comp} character printer
キリシタン版[キリシタンばん, kirishitan ban] (n) books printed in Japan by the Jesuits (1590-1612)
グラフィックスプリンタ[, gurafikkusupurinta] (n) {comp} graphics printer
ゲノムインプリンティング;ゲノム・インプリンティング[, genomuinpurinteingu ; genomu . inpurinteingu] (n) genomic imprinting
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper
シルクスクリーン印刷[シルクスクリーンいんさつ, shirukusukuri-n insatsu] (n) silk-screen printing
スクリーン印刷[スクリーンいんさつ, sukuri-n insatsu] (n) screen printing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリントキュー[ぷりんときゅー, purintokyu-] print queue
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through
印刷スケジューラ[いんさつスケジューラ, insatsu sukeju-ra] print scheduler
印字ドラム[いんじどらむ, injidoramu] print drum
印字ホイール[いんじホイール, inji hoi-ru] print wheel
印字欄[いんじらん, injiran] print zone
活字ドラム[かつじどらむ, katsujidoramu] print drum
活字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer
カラープリンタ[からーぷりんた, kara-purinta] color printer
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer
デージーホイールプリンタ[でーじーほいーるぷりんた, de-ji-hoi-rupurinta] daisy-wheel printer
デイジーホイールプリンタ[でいじーほいーるぷりんた, deiji-hoi-rupurinta] daisywheel printer
テレプリンター[てれぷりんたー, terepurinta-] teleprinter
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer
ドットマトリクスプリンタ[どっとまとりくすぷりんた, dottomatorikusupurinta] dot matrix printer
ドット印字装置[どっといんじそうち, dottoinjisouchi] dot (matrix) printer, matrix printer
ドラムプリンタ[どらむぷりんた, doramupurinta] drum printer
ドラム印字装置[どらむいんじそうち, doramuinjisouchi] drum printer
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer
バンドプリンタ[ばんどぷりんた, bandopurinta] band printer
バンド印字装置[バンドいんじそうち, bando injisouchi] band printer
フットプリント[ふっとぷりんと, futtopurinto] footprint
プリンタケーブル[ぷりんたけーぶる, purintake-buru] printer cable
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver
プリンタポート[ぷりんたぽーと, purintapo-to] printer port
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit
プリント基板[プリントきばん, purinto kiban] printed board
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
載る[のる, noru] Thai: ตีพิมพ์ English: to appear (in print)

print ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดรูป[v. exp.] (at rūp) EN: make a print (from a film) ; develop film FR:
เดินทอง[v.] (doēnthøng) EN: print in gold letters FR: écrire en lettres d'or
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: sent to press ; put into print ; put to bed FR:
ลง[v.] (long) EN: publish ; print FR: imprimer
ลงข่าว[v.] (longkhāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news FR: publier ; répandre une nouvelle
ภาพพิมพ์[v.] (phāpphim) EN: print FR:
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
พิมพ์ครั้งที่สอง[n. exp.] (phim khrang) EN: second edition ; second print FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangse) EN: print ; print a book ; publish FR: imprimer ; publier
สื่อสิ่งพิมพ์[n. exp.] (seū singphi) EN: print media FR:
ตีพิมพ์[v.] (tīphim) EN: publish ; print ; be published FR: publier
อาหรับสปริง[n. prop.] (Ārap Saprin) EN: Arab Spring FR: Printemps arabe [m]
แบบฟอร์ม[n.] (baēp føm) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
แบบพิมพ์[n.] (baēpphim) EN: form ; printed form FR: formulaire [m]
แบบพิมพ์เขียว[n. exp.] (baēpphim kh) EN: blueprint FR:
บทวลัญช์[n.] (botthawalan) EN: footprint FR: empreinte de pas [f] ; trace [f]
ฉบับพิมพ์[n. exp.] (chabap phim) EN: edition ; reprint FR:
ช่างพิมพ์[n. exp.] (chang phim) EN: printer FR: imprimeur [m]
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers ; printed material ; paperwork FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
ฝังใจไม่รู้ลืม[adj.] (fangjai mai) EN: imprinted on one's memory ; unforgettable FR:
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing ; publishing FR: impression [f] ; tirage [m]
การวิ่งระยะสั้น [n. exp.] (kān wing ra) EN: FR: sprint [m]
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[n. exp.] (khreūangjak) EN: printing machine FR:
เครื่องพิมพ์[n.] (khreūangphi) EN: printer ; computer printer FR: imprimante [f]
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก[n. exp.] (khreūangphi) EN: inkjet printer FR: imprimante à jet d'encre [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphi) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
เครื่องพิมพ์เลเซอร์[n. exp.] (khreūangphi) EN: laser printer FR: imprimante laser [f]
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at r) EN: printing paper ; photographic paper FR: papier photographique [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim) EN: A4 printing paper FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: newsprint FR: papier journal [m]
กระดาษบรู๊ฟ[n. exp.] (kradāt prūf) EN: newsprint ; proof paper FR:
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายนิ้วมือ[n. exp.] (lāi niū meū) EN: fingerprint FR: empreinte digitale [f] ; empreinte [f]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
หมึกพิมพ์[n. exp.] (meuk phim) EN: printer ink FR:

print ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtpause {f}blue print
Kontaktabzug {n}contact print
Kupferstich {m}copperplate print
Doppelvorschubdrucken {n}dual carriage print
Fettdruck {m}heavy print
Hochglanzbild {n}; Hochglanzfotoglossy print
Mutterpause {f}master print
Sonderabdruck {m}separate print
Schutzsterndruck {m}asterisk printing
Kettendrucker {m}belt printer
Blindenschrift {f}embossed printing
Kattundruck {m}calico printing
Kettendrucker {m}chain printer
Zeichendrucker {m} (serieller Drucker)character printer
Farbdrucker {m}color printer
Computerausdruck {m}computer printout
DNS-Fingerabdruckmethode {f}DNA fingerprinting
Filmdruck {m} [textil.]screen printing
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing
Flexodruck {m}flexo printing
Fußstapfen {m} | in jds. Fußstapfen treten [übtr.]footprint | to follow sb.'s footsteps
Funk-Fernschreiber {m}radio teleprinter
Kupferstichkabinett {n}gallery of prints
Rasterdruck {m}halftone printing
Anschlagdrucker {m}impact printer
Impressum {n} (Buchdruck)imprint
Akzidenzdruck {m}job printing
Bedruckbarkeit {f}printability
Terminaldrucker {m}keyboard printer
Etikettendruck {m}label printing
Etikettendrucker {m}label printer
Laserdrucker {m}laser printer
Laserdrucker {m}electrophotographic printer
Lotpastendruck {m}soldering paste printing
Zeitungsdruckpapier {n}newsprint paper
Offsetdruck {m}offset printing
Offsetdruckpapier {n}offset printing paper
Druckerzeugniss {n}piece of printed matter
Druckauflage {f}print run
Druckauftrag {m}print job

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า print
Back to top