ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indulgence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indulgence*, -indulgence-

indulgence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indulgence (n.) การผ่อนผัน See also: การยินยอมทำตามความประสงค์ Syn. acceptance, gratification, yieldingness
indulgence (n.) ความเมตตา See also: ความใจดี Syn. mercy, amnesty Ops. unforgiveness, condemnation
English-Thai: HOPE Dictionary
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
English-Thai: Nontri Dictionary
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว
If I may beg indulgence for not wishing to break family tradition.If I may beg indulgence for not wishing to break family tradition.
I'm afraid hope is an indulgence I don't have time for.ผมเกรงว่าควรเก็บความหวังไว้ก่อน ผมไม่มีเวลาให้
Now, I appreciate you taking an interest in her beyond the needs of the assignment, but that indulgence ends now.และนั่นหลังจากที่คุณบอกว่า, "ไม่,ขอบคุณ" ตอนนี้,ผมชื่นชมในความใส่ใจที่คุณมีกับเธอ นอกเหนือไปจากภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
I must crave your indulgence for appearing in this unseemly fashion.ข้าขอความเมตรา สำหรับการแสดงตัว ในทางที่ไม่เหมาะสม.
People are hurting, unemployment is up, the dollar is weak, and the arts smack of elitism and self-absorption, indulgence and privilege.ผู้คนเจ็บปวด คนว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลล์ก็อ่อนลง และศิลปะเป็นเรื่องของ คนรวยและ เห็นแก่ตัว
I appreciate the senator's generosity and with the chairman's kind indulgence...{\cHFFFFFF}ฉันขอขอบคุณความเอื้ออาทรของสมาชิกวุฒิสภาและ กับการปล่อยตัวชนิดของประธาน ...
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
Allow an old man his indulgences.คุณยอมทำตามใจคนแก่ซักหน่อยได้ไหมล่ะ
I beg your indulgence, Anthony...โปรดอย่าได้ถือสา, คุณแอนโทนี่
Personally, I'd like another ten to 15 minutes of really pathetic self-indulgence, but duty calls.โดยส่วนตัวแล้ว ผมต้องการ 10-15 นาที เพื่อปล่อยตัวให้จมอยู่กับความสมเพช แต่หน้าที่มันเรียกร้อง
There was a huge element of self-indulgence.มันมีส่วนประกอบของ การเอาใจตัวเอง มากเลยล่ะ

indulgence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, 嗜好] fondness; hobby; indulgence

indulgence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation
贖宥[しょくゆう, shokuyuu] (n) (See 免罪符) indulgence (in the Catholic Church)
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence

indulgence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามสุขัลลิกานุโยค[n. exp.] (kāmmasukhal) EN: self-indulgence ; sensual indulgence ; constant attachment to sensual pleasures FR:
การตามใจ[n.] (kān tāmjai) EN: indulgence FR: gâterie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความอ่อนโยน[n.] (khwām ønyōn) EN: gentleness FR: indulgence [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indulgence
Back to top