ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admirably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admirably*, -admirably-

admirably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admirably (adv.) อย่างน่าชื่นชม See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง Syn. perfectly, wonderfully, excellently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The crew as always continues to act admirably despite the rigors of our extended stay here in outer space.ลูกเรืออยู่เสมอยังคงทำหน้าที่ อย่างน่าทึ่งแม้จะมี ความโหดร้ายของการเข้าพัก ต่อเนื่องของเราที่นี่ในพื้นที่รอบนอก
I think you've summed it up admirably, Senator.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณได้สรุปมันขึ้น ชื่นชมวุฒิสมาชิก
I might add, you handled admirably.ที่เธอควรจะรวมมันไว้ด้วยคือ เธอรับมือมันได้อย่างน่าชื่นชม
I need everyone... to continue performing admirably.ผมต้องการให้... ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้ดีต่อไป
Hey! I am restraining from freaking out quite admirably.ผมก็กำลังควบคุมตัวเอง ไม่ให้เสียสติไปเหมือนกันแหละ
I still don't know why we're doing this. We going to behave, admirably.ฉันยังไม่เข้าใจเราจะมากันทำไม

admirably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admirably
Back to top