ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discord

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discord*, -discord-

discord ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discord (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้ง Syn. conflict, friction Ops. agreement, feud
discord (vi.) ไม่ลงรอยกัน See also: ขัดแย้งกัน Syn. disagree, differ Ops. agree
discord from (phrv.) ไม่สอดคล้องกับ See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discord with (phrv.) ไม่สอดคล้องกับ See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discordance (n.) ความบาดหมาง See also: ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะวิวาท Syn. disagreement, dispute
discordant (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. contradictory, adversative Ops. agreeable, similar
discordantly (adv.) อย่างไม่สอดคล้องกัน See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discordance(ดิสคอร์'เดินซฺ) n. ภาวะที่ไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประสานกัน, Syn. conflict
discordancy(-คอร์'เดินซี) n. ดูdiscordance
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
English-Thai: Nontri Dictionary
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discordanat drainageทางน้ำไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordance๑. การแทรกซอนไม่ร่วมแนว๒. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความระหองระแหง (n.) discord See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง Ops. ความปรองดอง, ความสามัคคี
เสียงแตก (v.) discordant See also: disagreeing
แปร่ง (adj.) discordant See also: out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ
แปร่งๆ (adj.) discordant See also: out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด
แปร่งๆ (adj.) discordant See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งหู (adj.) discordant See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They said Yoon died due to internal discord in the North.พวกเขาบอกว่ายุนเสียชีวิตเนื่องจากการไม่ลงรอยกันภายในในภาคเหนือ
And others like you, to infiltrate the monarchies, and plant the seeds of discord from within.และคนอื่นที่เหมือนคุณ เพื่อเข้าแทรกซึมกลุ่มโมนาคี ไปเป็นหนอนบ่อนไส้
But, according to witness testimony, there was quite a bit of discord between you and Lee Tae Chul.แต่ว่า จากการให้ปากคำของพยาน คุณค่อนข้างจะขัดแย้งกับลีแทชอล
Rather, it's more convenient to consider discord with unions as inevitable.มันน่าจะดีกว่าหากเราจะถือว่า การขัดแย้งกับสหภาพเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
You've brought discord into our camp.นั่นก็จะเป็นการเริ่มต้น
So vast was the discord between them that it was said only a great hero or a terrible villain might bring them together.ดังนั้นใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างพวกเขา ซึ่งกล่าวไว้ว่าเพียงวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หรือคนร้ายอาจจะน่ากลัว นำพวกเขาเข้าด้วยกัน
A nation must have no discord.ในประเทศที่ห้ามมีผู้เห็นแย้ง
So please... we don't have time for discord. The concert's tomorrow.เราไม่มีเวลาจะโต้เถียงแล้ว ตอนเสิร์ตมีวันพรุ่งนี้
"No time for discord"?"ไม่มีเวลาจะมาโต้เถียง"
Discord, not good counsel.นำไปสู่ความไม่ลงรอยกัน แทนที่จะเป็นสภาที่ดี
Personally, I find your music discordant and irritating.จริงๆแล้ว ฉันพบว่า เพลงของคุณฟังไม่เข้าหูและน่ารำคาญมาก
(playing discordant notes)(playing discordant notes)

discord ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people
不调和[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, 不调和 / 不調和] discord
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord

discord ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
内訌[ないこう, naikou] (n,vs) internal or domestic discord
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord
波風が立つ[なみかぜがたつ, namikazegatatsu] (exp,v5t) to be discordant; to have discord
波風を立てる[なみかぜをたてる, namikazewotateru] (exp,v1) to make trouble; to make waves; to cause discord
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation
骨肉相食[こつにくそうしょく, kotsunikusoushoku] (n) blood feud; domestic discord
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance
不協和音[ふきょうわおん, fukyouwaon] (n,adj-no) discord; dissonance; (P)
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch
不調和[ふちょうわ, fuchouwa] (adj-na,n) discord; incongruity
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
仲違い[なかたがい, nakatagai] (n,vs) discord; breaking up (e.g. friendship)
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension
火水[ひみず, himizu] (n) (as discordant as) fire and water
確執[かくしつ, kakushitsu] (n,vs) discord; antagonism; (P)
葛藤[かっとう, kattou] (n,vs) conflict; complication; troubles; discord; (P)
軋み[きしみ, kishimi] (n) (1) creak; squeak; creaking; squeaking; (2) discord; strife; friction

discord ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อความเกลียดชัง[v. exp.] (kø khwām kl) EN: sow the seeds of discord FR: semer les graines de la discorde
ส่อเสียด[v.] (sōsīet) EN: instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord FR:
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
ไม่เพราะหู[adj.] (mai phrǿ hū) EN: dissonant ; discordant FR:
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
ผิดเส้น[adj.] (phit sen) EN: dissident ; discordant FR:
แปร่ง[adj.] (praeng) EN: unnatural ; discordant ; jarring FR: discordant
แปร่ง[adv.] (praeng) EN: with an accent ; out of tune ; discordant FR:
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner

discord ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneinig {adv}discordantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discord
Back to top