ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

damage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *damage*, -damage-

damage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
damage (n.) การทำร้าย See also: การประทุษร้าย Syn. harm, hurt
damage (n.) ความเสียหาย See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
damage (vi.) ทำความเสียหาย See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ Syn. harm, hurt, ruin
damage (vt.) ทำความเสียหาย See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ Syn. harm, hurt, ruin
damage (sl.) รายจ่าย
damageable (adj.) ซึ่งทำให้เสียหาย See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย Syn. hurtable, harmful, injurious
damaged (adj.) ที่ถูกทำลาย See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย Syn. ruined
damaged (adj.) พิการ See also: เสีย Syn. injured
damages (n.) ค่าเสียหาย See also: ค่าป่วยการ, ค่าชดเชย, เงินชดเชย, ค่าสินไหม, ค่าชดใช้ Syn. compensation
English-Thai: HOPE Dictionary
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
English-Thai: Nontri Dictionary
damage(n) อันตราย,ความเสียหาย,ค่าเสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damageความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
damagesค่าเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damageบุบสลาย [การแพทย์]
Damagesค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสียหาย (n.) damage See also: harm
บุบสลาย (v.) damage See also: break, chip Syn. แตกสลาย
ผลเสียหาย (n.) damage See also: bad results, losses Syn. ผลร้าย, ผลเสีย, ความสูญเสีย Ops. ผลดี
ค่าปรับ (n.) damages See also: loss, fee commission, fine Syn. ค่าเสียหาย
ค่าเสียหาย (n.) damages See also: loss, fee commission, fine Syn. ค่าป่วยการ, ค่าปรับ
เงินทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. ค่าทำขวัญ
เบี้ยทำขวัญ (n.) damages See also: compensation Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ
ยับย่อย (adv.) tally damaged See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้
ยับเยิน (v.) be damaged See also: be wrecked Syn. เยิน, เสียหาย
เยิน (v.) be damaged See also: be broken, be battered Syn. ยับเยิน
เรียกค่าเสียหาย (v.) recover damage Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย Ops. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย
เรียกร้องค่าเสียหาย (v.) recover damage Ops. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย
เสียหาย (v.) be damaged See also: be wrecked Syn. เยิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You out to do some damage tonight?คืนนี้เธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปล่า?
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, John, you've done some damage here, but they don't want any more trouble.ดูสิ จอห์น คุณได้ทำความเสียหายบางอย่างที่นี่ แต่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้ปัญหาใดๆขึ้น
Because God knows what damage he's prepared to do.เพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ความเสียหายที่เขาจะทำได้
Guys as crazy as that could have done a lot of damage to their own before they got to us.คนบ้าเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ อาจจะฆ่าพวกเดียวกันหมด...
We don't know how much damage there is or if we'll be able to bring it back home.เราไม่ทราบความเสียหาย เท่าไหร่ ได้รับการทำหรือถ้าเราจะ สามารถที่จะนำ มันกลับบ้าน ส่วนใหญ่ที่ขึ้นอยู่ กับ แฮล
Well, at least try not to damage the skins!ดีอย่างน้อยพยายามที่จะ ไม่ให้เกิดความเสียหายกิน!
Well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง
It would be a pity to damage yours.มันน่าเสียดายนะที่จะต้องถูกทำลายไป
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'
Ooh, hairball! Well, I can't do any more damage around this popsicle stand.เอาล่ะ ข้าไม่สามารถทำอะไร คนพวกนี้ได้อีกแล้ว ข้าไปดีกว่า
I mean damage to your body. I mean, just look at yourself.แม่หมายถึงสุขภาพของลูก ดูตัวเองสิ
This'll damage the whole campaign.นี้จะเกิดความเสียหายทั้งแคมเปญ
I am entitled to file damage claims for such deaths.ถ้าพวกนายยิงคนตามอารมณ์ ก็เข้าตะราง...

damage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner
伤耗[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, 伤耗 / 傷耗] damage (e.g. to goods in transit)
[xù, ㄒㄩˋ, 殈] damage egg so it does not hatch
霜冻[shuāng dòng, ㄕㄨㄤ ㄉㄨㄥˋ, 霜冻 / 霜凍] frost; frost damage (to crop)
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, 霜害] frostbite; frost damage (to crop)
霜灾[shuāng zāi, ㄕㄨㄤ ㄗㄞ, 霜灾 / 霜災] frost damage (to crop)
病虫危害[bìng chóng wēi hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, 病虫危害 / 病蟲危害] insect or disease damage to crop
虫害[chóng hài, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, 虫害 / 蟲害] insect pest; insect-borne blight; damage from locusts
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, 折耗] loss of goods; damage to goods; shrinkage
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西弗] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, 残缺 / 殘缺] badly damaged; shattered
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
碰损[pèng sǔn, ㄆㄥˋ ㄙㄨㄣˇ, 碰损 / 碰損] bruising (damage to soft fruit etc)
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, 索赔 / 索賠] compensation; (be awarded) damages
受损[shòu sǔn, ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 受损 / 受損] damaged
害处[hài chu, ㄏㄞˋ ㄔㄨ˙, 害处 / 害處] damage; harm
损毁[sǔn huǐ, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄨㄟˇ, 损毁 / 損毀] damage
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, 毁坏 / 毀壞] damage; destruction; to devastate; to vandalize
虫蛀[chóng zhù, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ, 虫蛀 / 蟲蛀] damaged by moths or worms
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 灾害 / 災害] disastrous damage; scourge
震灾[zhèn zāi, ㄓㄣˋ ㄗㄞ, 震灾 / 震災] earthquake damage
水害[shuǐ hài, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˋ, 水害] flood damage
水灾[shuǐ zāi, ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ, 水灾 / 水災] flood; flood damage
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
健康受损[jiàn kāng shòu sǔn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 健康受损 / 健康受損] health damage
毁损[huǐ sǔn, ㄏㄨㄟˇ ㄙㄨㄣˇ, 毁损 / 毀損] impair, damage
[péi, ㄆㄟˊ, 赔 / 賠] lose in trade; pay damage
失语[shī yǔ, ㄕ ㄩˇ, 失语 / 失語] loss of speech (e.g. as a result of brain damage); aphasia
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, 伤疤 / 傷疤] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck
刮伤[guā shāng, ㄍㄨㄚ ㄕㄤ, 刮伤 / 刮傷] scratch (wound); scratch (damage to an object)
破敝[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破敝] shabby; damaged

damage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei
原子力損害賠償法[げんしりょくそんがいばいしょうほう, genshiryokusongaibaishouhou] (n) Atomic Energy Damage Compensation Law (1961)
土砂災害[どしゃさいがい, doshasaigai] (n) landslide disaster; landslide disasters; damage caused by sand and gravel avalanches; sediment disaster; sediment disasters; sediment-related disaster; sediment-related hazard
塩害[えんがい;しおがい, engai ; shiogai] (n) salt-air damage
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
失声症[しっせいしょう, shisseishou] (n) (See 失語症) aphonia (loss of speech, due to damage to the larynx, etc.)
当て逃げ[あてにげ, atenige] (n,vs) hit-and-run accident causing property damage
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight
自虐[じぎゃく, jigyaku] (n) masochism; inflicting damage to oneself
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise
傷む[いたむ, itamu] (v5m,vi) to be damaged; to go bad; (P)
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P)
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P)
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P)
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
屑繭[くずまゆ, kuzumayu] (n) waste cocoon (silk); bad cocoon; damaged cocoon
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure
惨害[さんがい, sangai] (n) heavy damage; havoc; ravages
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement
戦禍[せんか, senka] (n) war damages; ravages of war; (P)
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P)
損害賠償[そんがいばいしょう, songaibaishou] (n,vs) restitution; damages
損害賠償訴訟[そんがいばいしょうそしょう, songaibaishousoshou] (n) damages suit
損害額[そんがいがく, songaigaku] (n) amount of damages or loss
本多髷[ほんだまげ, hondamage] (n) type of male haircut (Edo period)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
欠損[けっそん, kesson] (n,vs,adj-no) deficit; shortage; loss; damage; (P)
求償[きゅうしょう, kyuushou] (n,vs) claim for damages
海損[かいそん, kaison] (n) sea damage; average loss
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P)
美白[びはく, bihaku] (n) (1) prevention of sun-related skin damage; (2) skin whitening
Japanese-English: COMDICT Dictionary
損傷ログ記録[そんしょうろぐきろく, sonshourogukiroku] log-damage record
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction

damage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังวาย[v.] (bangwāi) EN: ruin ; damage FR:
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
เด็กพิการทางสมอง[n. exp.] (dek phikān ) EN: child with brain damage FR:
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn) EN: appraisal of damage ; assessment of damage FR:
การทำลายสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān thamlāi) EN: environment damage FR:
ความเสียหาย[n.] (khwām sīahā) EN: damage ; injury FR: dégâts [mpl] ; dommage [m] ; perte [f]
ความเสียหาย[n.] (khwām sīahā) EN: damage ; detriment FR: détriment [m] (vx)
ความเสียหายจากน้ำท่วม[n. exp.] (khwām sīahā) EN: flood damage FR: dégâts des inondations [mpl]
ความเสียหายจากรังสี[n. exp.] (khwām sīahā) EN: radiation damage FR:
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน[n. exp.] (khwām sīahā) EN: damage to property FR:
ไม่เป็นอะไร[v. exp.] (mai pen ara) EN: no damage or injury ; it's okay FR:
ปากหอยปากปู[n.] (pākhøipākpū) EN: backbiting ; someone who gossips and causes damage to others FR:
เป็นอะไรไหม[v. exp.] (pen arai ma) EN: any damage or injury? FR:
ผลเสียหาย[n. exp.] (phon sīahāi) EN: damage ; loss FR:
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage FR: détruire ; endommager ; abîmer
รับความเสียหาย[v. exp.] (rap khwāmsī) EN: suffer a loss ; suffer damage FR:
เรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (rīek khāsīa) EN: recover damage ; claim damages FR: réclamer des dommages
สร้างความเสียหาย[v. exp.] (sāng khwām ) EN: damage FR: infliger des dégâts ; provoquer des dégâts ; occasionner des dégâts ; causer des dégâts
เสื่อมเสีย[v.] (seūamsīa) EN: spoil one's reputation ; damage one's name FR: se détériorer ; s'abîmer
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:
ทำให้เกิดความเสียหาย[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause damage FR: causer des dégâts ; provoquer des dégâts ; engendrer des dégâts
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: damage ; do damage to ; cause injury ; injure ; mar FR: abîmer ; endommager ; détruire
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ทำลายภาพพจน์ประเทศไทย[v. exp.] (thamlāi phā) EN: damage Thailand's image FR:
ทำลายพืชไร่[v. exp.] (thamlāi phe) EN: damage crops ; be harmful to crops FR:
ตีค่าเสียหาย[v. exp.] (tī khāsīahā) EN: assess the damage FR:
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บุบสลาย[adj.] (bupsalāi) EN: damaged ; broken FR: endommagé
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
เชียร[adj.] (chīen) EN: damaged ; spoiled FR:
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai kh) EN: compensate for damages ; pay damages FR:
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek k) EN: bring an action for damages ; sue for damages FR:
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot ) EN: adjustment of damages FR:
การเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (kān rīekrøn) EN: claim for damages FR:
คำฟ้องเรียกค่าเสียหาย[n. exp.] (khamføng rī) EN: action for damages FR:
ค่าเสียหาย[n.] (khāsīahāi) EN: damages FR: dommages [mpl]
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhw) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends FR: compensation [f] ; indemnisation [f]

damage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}answerable for damage
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
Schadenfeststellung {f}assessment of damage
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Bruch {m} durch Anprallconcussion damage
Stoßverletzung {f}concussion damage
Sachschaden {m}damage to property; property damage
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Brandschaden {m}fire damage
Montagedefekt {m}fitting damage
Frostschaden {m}frost damage
Nebenschaden {m}incidental damage
Montageverletzung {f}lever damage
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage
Strahlungsschaden {m}radiation damage
Sachbeschädigung {f}willful damage to property
Überlastbarkeit {f}safe overrange; overrange without damage
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation
Lackschaden {m}damage to the paintwork
Millionenschaden {m}damage running into millions
Schadenspotential {n}damage potential
Schadensakkumulation {f}damage accumulation
Schadensbericht {m}damage report
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}liable for damages; liable to pay damages; held for damages
Spätschaden {m}long-term damage; late side-effect
Schadensregulierung {f}settlement of damages

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า damage
Back to top