ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concord

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concord*, -concord-

concord ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concord (n.) ความเป็นมิตรภาพกัน See also: ความกลมเกลียว Syn. friendship
concord (n.) ความสอดคล้องกัน Syn. harmony, accord
concordance (n.) ความสอดคล้องกัน See also: ความกลมเกลียว Syn. agreement, harmony
concordant (adj.) สอดคล้องกัน Syn. agreeing, harmonious, consonant
concordantly (adv.) อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: อย่างกลมเกลียวกัน Syn. compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously Ops. discordantly, incompatibly, unharmoniously
concordat (n.) ข้อตกลง Syn. compact, covenant, formal agreement
English-Thai: HOPE Dictionary
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
English-Thai: Nontri Dictionary
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordความสามัคคี [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, you're Mr. Concord now?ตกลงคุณคือ มิสเตอร์คอนคอร์ด ?
Battles of Lexington and Concord were fought not too far from here.สมรภูมิเล็กซิงตันและคองคอร์ด อยู่ไม่ไกลจากที่นี่
I have come to value the concord I found with my fellow detainees.ฉันต้องนับถือมิตรภาพ ที่มีในหมู่เพื่อนผู้ถูกจองจำ
Concord, license number 2587, please remove your vehicle!เลขทะเบียน 2587 ช่วยเลื่อนรถด้วยค่ะ
Concordantly, while your first question may be the most pertinent you may or may not realize it is also the most irrelevant.อย่างที่คาดหวัง, คำถามแรกของคุณ อาจจะตรงประเด็นที่สุด คุณอาจจะตระหนักหรือไม่ว่ามันตรงประเด็นที่สุด
Two lanterns in the steeple signaled Paul Revere... that British were on their way to Concord.สองโคมไฟในยอดส่งสัญญาณพอลรีเวียร์ ว่าอังกฤษอยู่ในทางของ พวกเขาเพื่อความสามัคคี
Make the next right onto Concord.แล้วขวาข้างหน้าไป คอนคอร์ด
This is the beginning. The battle of concord,นี่มันแค่เบิกโรงมันแค่จุดเริ่มต้น
To our moon, concordia.ไปอยู่ที่ดวงจันทร์คอนคอร์เดีย
Moon, concordia.ดวงจันทร์ของเรา คอนคอร์เดีย
They use on concordia, our moon.ที่ใช้บนคอนคอร์เดีย ดวงจันทร์ของเรา
The concordian moon is aดวงจันทร์คอนคอร์เดียเป็น

concord ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 康科德] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 谐和 / 諧和] concordant; harmonious
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord

concord ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife
コンコーダンス[, konko-dansu] (n) concordance
コンコルダート[, konkoruda-to] (n) concordat (ger
コンコルド[, konkorudo] (n) (1) concord; (2) Concord; (3) Concorde (fre
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P)
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P)
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.)
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union
和声[わせい, wasei] (n,adj-no) harmony; concord; consonance
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance
超音速旅客機[ちょうおんそくりょかくき, chouonsokuryokakuki] (n) supersonic airliner (i.e. the Concorde)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンコルド[こんこるど, konkorudo] Concord
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance

concord ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คองคอร์ด[n. prop.] (Khøngkhøt) EN: Concord FR: Concord
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; harmony ; concord FR:
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน[n. prop.] (Patinyā Sam) EN: Declaration of ASEAN Concord FR:
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
คองคอร์ด[TM] (Khøngkhøt) EN: Concorde FR: Concorde [m]
เครื่องบินคองคอร์ด[n. exp.] (khreūangbin) EN: Concorde FR: Concorde [m]
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkh) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility FR: concordance [f]
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord
ตรง[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with FR: concorder ; coïncider
ตรงกัน[v.] (trongkan) EN: FR: cadrer avec ; se rapporter à ; concorder ; coïncider
ตรงกับ[v.] (trong kap) EN: correspond to ; be the same as ; fall on FR: correspondre à ; être identique à ; coïncider avec ; concorder avec ; tomber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concord
Back to top