ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concordantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concordantly*, -concordantly-

concordantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concordantly (adv.) อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน See also: อย่างกลมเกลียวกัน Syn. compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously Ops. discordantly, incompatibly, unharmoniously

concordantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concordantly
Back to top