ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

damagingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *damagingly*, -damagingly-

damagingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
damagingly (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ Syn. hurtfully, injuriously Ops. beneficially, healthfully, usefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า damagingly
Back to top