ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

differ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *differ*, -differ-

differ ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
differ (vi.) แตกต่าง See also: แปลกไป, ผิดแผกแตกต่าง, ต่างไป Syn. vary, diverge
differ (vi.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่เห็นพ้อง, ขัดแย้ง Syn. disagree, discord, conflict Ops. agree
differ about (phrv.) แตกต่างกันในเรื่อง Syn. differ on
differ from (phrv.) แตกต่างจาก
differ from (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่ลงรอยกับ, ไม่เห็นพ้องกับ Syn. differ with
differ in (phrv.) แตกต่างกันในเรื่องหรือด้าน
differ on (phrv.) แตกต่างกันในเรื่อง Syn. differ about
differ with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่เห็นพ้องกับ Syn. differ from
difference (n.) ข้อโต้แย้ง See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, ความขัดแย้ง Syn. contra diction, disagreement Ops. accord, correspondence
difference (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. adaptability, deviation, dissimilarity Ops. resemblance, similarity, likeness
difference (vt.) ทำให้แตกต่าง See also: แยกความแตกต่าง
different (adj.) ต่างกัน See also: ผิดแปลก, แตกต่างกัน Syn. distinct, separate, dissimilar Ops. alike, like, similar
different (adj.) ไม่ธรรมดา See also: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา Syn. odd, unusual, uncommon Ops. conventional, ordinary, usual, standard, typical
different (adj.) หลากหลาย Syn. various
differential (adj.) เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
differential (adj.) ซึ่งมีความแตกต่างกัน See also: ก่อให้เกิด
differentiate (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลง See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง Syn. discriminate, distinquish
differentiate (vi.) บอกความแตกต่าง See also: แยกความแตกต่าง Syn. discriminate, distinquish
differentiate between (phrv.) แยกแยะระหว่าง Syn. distinguish between
differentiate between (phrv.) ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. discriminate between
differentiate from (phrv.) แยกแยะจาก Syn. discern from, discriminate from
differentiate from (phrv.) แสดงความแตกต่างระหว่าง Syn. tell from
differently (adv.) อย่างแตกต่าง See also: อย่างผิดแปลก Syn. variously, diversely Ops. evenly, invariably
English-Thai: HOPE Dictionary
differ(ดิฟ'เฟอะ) {differed,differing,differs} vi. แตกต่างจาก,ผิดกัน., Syn. contrast
difference(ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง, Syn. distinction
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
differentian. ลักษณะที่แตกต่างกัน,ความแตกต่าง -pl. differentiae
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj.,n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
English-Thai: Nontri Dictionary
differ(vi) แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน,ผิดกัน
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
differenceผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
different parityภาวะต่างกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiableหาอนุพันธ์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentialค่าส่วนต่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiateหาอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differenceความแตกต่าง [การแพทย์]
Different Runต่างชุดการทดลอง [การแพทย์]
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่าง (v.) differ See also: be different, be dissimilar, be diverse, vary Syn. แตกต่าง
ต่างกัน (v.) differ See also: be different, be dissimilar, be diverse, vary Syn. แตกต่าง
ต่างกัน (v.) differ See also: be different, be dissimilar, be diverse, vary Syn. แตกต่าง
ต่าง (adv.) differ (farther or mother)
ข้อแตกต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, distinction, unlikeness Ops. ข้อเหมือน
ความตรงข้ามกัน (n.) difference See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity Syn. ความต่าง Ops. ความเหมือน
ความต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, unlikeness Syn. ความแตกต่าง Ops. ความเหมือน
ความต่างกัน (n.) difference See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง Ops. ความเหมือน
ความห่างไกล (n.) difference See also: separation, dissimilarity Syn. ความแตกต่าง
ความเหลื่อมล้ำ (n.) difference See also: not equality Syn. ความแตกต่าง Ops. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค
ความแตกต่าง (n.) difference See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน Ops. ความเหมือน
ความแปลก (n.) difference See also: variation, strangeness Syn. ความแตกต่าง
ผลต่าง (n.) difference Syn. ผลลบ Ops. ผลบวก
ผลลบ (n.) difference Ops. ผลบวก
เภท (n.) difference See also: variation, strangeness Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก
ต่างกัน (adj.) different See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied Syn. แตกต่าง
ต่างกัน (adj.) different See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied Syn. แตกต่าง
ผิดแผก (adj.) different See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate Syn. แตกต่าง, แปลก
ผิดแผกแตกต่าง (adj.) different See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก
แปลกหูแปลกตา (adj.) different See also: distinct
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are not differentเธอไม่ได้แตกต่างอะไรเลย
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
None of it made any differenceพวกมันไม่ต่างกันเลยสักอัน
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
I might have a different opinionฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
It sounds like you're quite differentฟังดูเหมือนคุณค่อนข้างแตกต่าง
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
So, this is a lot different than your home?งั้นที่นี่ก็แตกต่างอย่างมากกับที่บ้านของคุณสิ?
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
They tell a very different storyพวกเขาเล่าเรื่องราวต่างกันมาก
I wish I could do something differentฉันปรารถนาให้ตนเองทำอะไรบางสิ่งที่แตกต่าง
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
Do you notice anything different about me today?เธอสังเกตเห็นความแตกต่างของฉันในวันนี้บ้างไหม
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
I'll try my best to be differentฉันพยายามอย่างที่สุด ที่จะทำให้มันแตกต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our methods do not differ as much as you pretend.วิธีของเรา ก็ไม่แตกต่างกันมากอย่างที่คุณแกล้งทำ
Rose and I differ somewhat in our definition of fine art.โรสกับผม เห็นแตกต่างกันในเรื่องงานศิลป์
'Cause our manners differ from theirs.เพราะเราปฏิบัติตัวไม่เหมือนพวกเขา
They want to know how the newborns differ from us.พวกเขาอยากรู้ พวกเกิดใหม่ต่างจากเราอย่างไง
Well, apparently, these people and I differ greatly on the definition of "party."เด่นชัดมาก,ระหว่างคนเหล่านี้กับฉัน กับนิยามของคำว่า"ปาร์ตี้"
Clearly, we differ in our views of humanity.เห็นได้ชัดว่าเราแตกต่างกัน ในมุมมองเรื่องความเป็นมนุษย์
But where we differ from other asylums is in the social station of our patients.เราต่างจากที่อื่นตรงที่... ฐานะทางสังคมของคนไข้
But the spectral lines of two stars in the same letter class could differ in subtle ways, minute variations that Cannon learned to recognize from memory.อาจแตกต่างไปในรูปแบบที่ลึกซึ้ง รูปแบบนาทีที่แคนนอนได้เรียนรู้ ในการรับรู้จากหน่วยความจำ
Because the laws of science differ fundamentally from those of other human endeavors.เพราะกฎหมายของวิทยาศาสตร์ พื้นฐานที่แตกต่างกัน จากผู้พยายามของมนุษย์อื่น ๆ
They differ only in wavelength, but over a huge range.พวกเขาต่างกันเพียง แต่ในความยาวคลื่น แต่กว่าที่หลากหลาย
I do. But if there wasn't one, would you live any different?ฉันเชื่อ แต่เลือกได้แค่อย่างเดียว คุณอยากมีหลายชีวิตไหม
Makes no difference who you areทำให้ไม่แตกต่างว่าคุณเป็นใคร

differ ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, 差] differ from; short of; to lack; poor
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无异 / 無異] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, 微积分 / 微積分] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
冷淡[lěng dàn, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ, 冷淡] cold; indifferent
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ, 径庭 / 徑庭] completely different
截然[jié rán, ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ, 截然] completely; sharply (differing)
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
不可导[bù kě dào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄠˋ, 不可导 / 不可導] not differentiable (function in calculus)
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 不一样 / 不一樣] different; distinctive; unlike
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, 不同] different; distinct; not the same; not alike
互异[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, 互异 / 互異] differing from one another; mutually different
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, 分歧] difference (of opinion, position); bifurcation
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
可导[kě dǎo, ㄎㄜˇ ㄉㄠˇ, 可导 / 可導] differentiable (calculus)
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
差价[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, 差价 / 差價] difference in price
差分[chā fēn, ㄔㄚ ㄈㄣ, 差分] difference; increment
差分方程[chā fēn fāng chéng, ㄔㄚ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 差分方程] difference equation (math.)
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, 差别 / 差別] difference; disparity
差数[chā shù, ㄔㄚ ㄕㄨˋ, 差数 / 差數] difference (the result of subtraction)
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差异 / 差異] difference; discrepancy
差速器[chā sù qì, ㄔㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 差速器] differential (gear)
微分几何[wēi fēn jǐ hé, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 微分几何 / 微分幾何] differential geometry
微分几何学[wēi fēn jǐ hé xué, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 微分几何学 / 微分幾何學] differential geometry

differ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
によって異なる[によってことなる, niyottekotonaru] (exp,v5r) (See に因って) to differ depending on ...; (P)
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind
ディファレンシエーション[, deifarenshie-shon] (n) differentiation
ディファレンシャル;ディファレンシアル[, deifarensharu ; deifarenshiaru] (adj-f) differential
ディファレンシャルギア[, deifarensharugia] (n) differential gear
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding
デフ[, defu] (n) (abbr) differential gear
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but
に劣らず[におとらず, niotorazu] (adv) (uk) just like; the same as; no different than
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different
一味違う(P);ひと味違う[ひとあじちがう, hitoajichigau] (exp,v5u) (col) to be somewhat different (from before, from others, etc.); (P)
三十番神[さんじゅうばんじん, sanjuubanjin] (n) the thirty guardian deities (a different one for each day)
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P)
二元放送[にげんほうそう, nigenhousou] (n) broadcast in which participants speak from different stations
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
何か別[なにかべつ, nanikabetsu] (exp,adj-no) another; different; something else
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes
偏微分方程式[へんびぶんほうていしき, henbibunhouteishiki] (n) partial differential equation
傍観的[ぼうかんてき, boukanteki] (adj-na) hands-off; indifferent; spectatorial
僅少差[きんしょうさ, kinshousa] (n) narrow majority; shade of difference
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P)
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding
[さ, sa] difference
差分法[さぶんほう, sabunhou] difference method
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ

differ ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng k) EN: be contradictory ; differ FR: être en désaccord ; être en opposition
ออกความเห็นแย้ง[v. exp.] (øk khwām he) EN: differ ; contradict ; offer a contrary opinion FR:
ผิดกัน[v. exp.] (phit kan) EN: differ ; be different FR:
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate FR:
แปลกแยก[v. exp.] (plaēk yaēk) EN: be different ; differ from ; be unlike ; be dissimilar FR:
แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: differ ; be different (from) ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary FR: différer ; se différencier ; varier
ต่างกัน[v. exp.] (tāng kan) EN: differ from each other FR: différer ; diverger
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix) FR: autre, différent (préfixe)
อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (andap khøng) EN: order of a differential equation FR: ordre d'une équation différentielle [m]
อนุพันธ์[adj.] (anuphan) EN: derivative ; differential coefficient ; differential FR:
อนุพันธ์โดยปริยาย[n. exp.] (anuphan dōi) EN: implicit differentiation FR:
แบบขอไปที[adv.] (baēp khøpai) EN: half-heartedly ; indifferently ; sloppily FR:
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
ชินชา[adj.] (chinchā) EN: apathetic ; indifferent ; unconcerned FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive FR: passif ; inactif ; indifférent
เชิงอนุพันธ์[adj.] (choēng anup) EN: differential FR: differentiel
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
ดิฟเฟอเรนเชียล = ดิฟเฟอเรนเซียล[adj.] (dipfoērēnch) EN: differential FR:
ด้วยวิธีต่าง ๆ = ด้วยวิธีต่างๆ[X] (dūay withī ) EN: FR: de différentes manières ; de différentes façons
ดูดาย[v.] (dūdāi) EN: be indifferent ; take no heed (to) FR: se fiche de
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
ดูดอมดูดาย[v.] (dūdømdūdāi) EN: be indifferent ; be unconcerned FR:
อื่น[adj.] (eūn) EN: other ; else ; another FR: autre ; différent ; distinct
เฟืองท้าย[n. exp.] (feūang thāi) EN: differential ; final gear ; final drive FR:
หาอนุพันธ์[v. exp.] (hā anuphan) EN: differentiate FR:
หาอนุพันธ์ได้[adj.] (hā anuphan ) EN: differentiable FR:
ห่างชั้น[v. exp.] (hāng chan) EN: outclass ; be outclassed ; be of a different class FR:
จ่าเฉย[n. exp.] (jā choēi) EN: Ja Choey ; Jah Choey ; Sergeant Indifferent FR: faux gendarme [m]
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จิตวิทยาความแตกต่าง[n. exp.] (jittawittha) EN: differential psychology FR:
จุดแตกต่างกัน[n. exp.] (jut taēktān) EN: FR: différence [f]
การหาอนุพันธ์[n. exp.] (kān hā anup) EN: differentiation FR: différentiation [f]
การหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม[n. exp.] (kān hā anup) EN: logarithmic differentiation FR:
การหาอนุพันธ์โดยปริยาย[n. exp.] (kān hā anup) EN: implicit differentiation FR:

differ ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableiten {n}; Differenzieren
Altersunterschied {m}age difference
Andersartigkeit {f}distinction; being different
Klimazone {f} | verschiedene Klimazonenclimate zone | different climates
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Differentialform {f} [math.]differential form
Differentialgleichung {f}differential equation
Differential {n} [math.]differential
Differentialoperator {m} [math.]differential operator
Differentialquotiententen {pl}differentials
Differentialrechnung {f} [math.]differential calculus
Differentiation {f} [math.]differentiation
Differenz {f} | Differenzen
Differenz {f} [math.]difference
Differenzbetrag {m}difference; balance
Differenzdruck {m}differential pressure
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Differenzenquotient {m} [math.]difference quotient
Differenzenschema {f} [math.]difference scheme
Höhenunterschied {m}difference in altitude
Meinungsverschiedenheit {f}difference of opinion
unterschiedlich {adj} | unterschiedlicher | am unterschiedlichstendifferent | more different | most different
verschieden (von) {adj}different (from)
Ausgleichsgetriebe {n}differential gear
Differenzweg {m}differential movement
Messkreuz {n}differential pressure sensor
Schaltdifferenz {f}differential gap
andersdenkend {adj}differently minded
verschieden; abweichend; anders (als) {adv}differently (from)
Einkommensunterschiede {pl}income differentials
abgestumpft; gleichgültig; teilnahmslos {adj} | abgestumpfter | am abgestumpftestenindifferent | more indifferent | most indifferent
Grenzkosten {pl}; Differenzkosten
Preisdifferenz {f}price difference; difference in prices

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า differ
Back to top