ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discordant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discordant*, -discordant-

discordant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discordant (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. contradictory, adversative Ops. agreeable, similar
discordantly (adv.) อย่างไม่สอดคล้องกัน See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
English-Thai: Nontri Dictionary
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงแตก (v.) discordant See also: disagreeing
แปร่ง (adj.) discordant See also: out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ
แปร่งๆ (adj.) discordant See also: out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด
แปร่งๆ (adj.) discordant See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งหู (adj.) discordant See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Personally, I find your music discordant and irritating.จริงๆแล้ว ฉันพบว่า เพลงของคุณฟังไม่เข้าหูและน่ารำคาญมาก
(playing discordant notes)(playing discordant notes)
[discordant piano playing][การเล่นเปียนโนอย่างไม่มีความสอดคล้อง]

discordant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note

discordant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火水[ひみず, himizu] (n) (as discordant as) fire and water
波風が立つ[なみかぜがたつ, namikazegatatsu] (exp,v5t) to be discordant; to have discord

discordant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เพราะหู[adj.] (mai phrǿ hū) EN: dissonant ; discordant FR:
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:
ผิดเส้น[adj.] (phit sen) EN: dissident ; discordant FR:
แปร่ง[adj.] (praeng) EN: unnatural ; discordant ; jarring FR: discordant
แปร่ง[adv.] (praeng) EN: with an accent ; out of tune ; discordant FR:
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner

discordant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneinig {adv}discordantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discordant
Back to top