ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correspond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correspond*, -correspond-

correspond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correspond (vi.) ติดต่อกันทางจดหมาย See also: โต้ตอบจดหมาย
correspond (vi.) เหมือนกัน See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน Syn. equate, resemble
correspond about (phrv.) เขียนจดหมายโต้ตอบกันเกี่ยวกับ
correspond to (phrv.) สัมพันธ์กับ See also: เข้ากันได้กับ Syn. agree with, answer to
correspond with (phrv.) เขียนจดหมายโต้ตอบกับ
correspond with (phrv.) เข้ากันกับ See also: สอดคล้องกับ Syn. correspond to
correspondence (n.) การติดต่อกันทางจดหมาย
correspondence (n.) ความสอดคล้อง See also: ความลงรอยกัน Syn. agreement, conformity
correspondent (n.) นักข่าว Syn. newspaperman, newspaperwoman, newswriter, pressman
correspondent (n.) ผู้ติดต่อจดหมาย Syn. letter writer
correspondent (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. analogous, corresponding
corresponding (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. analogous, correspondent
correspondingly (adv.) อย่างเหมือนกัน See also: อย่างคล้ายๆ กัน
English-Thai: HOPE Dictionary
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
correspondสมนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correspondenceความสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondคล้องจอง [การแพทย์]
Correspondenceการติดต่อกันทางจดหมาย [TU Subject Heading]
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมนัย (v.) correspond Syn. สอดคล้องกับ, สอดคล้องกัน
สอดคล้องกับ (v.) correspond Syn. สอดคล้องกัน
โรงเรียนทางไปรษณีย์ (n.) correspondence school
คนเขียนข่าว (n.) correspondent See also: journalist, reporter, pressman/presswoman Syn. นักข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All points correspond to those locations where we traced back the calls.ทุกๆจุดมีลักษณะแบบเดียวกับที่ๆเราแกะรอยกลับไป
For it to correspond with the ones on the map, it should form a perfect V.ถ้าจะให้ตรงกับสัญลักษณ์ในแผนที่ มันต้องเป็นรูป V.
His jaws do not correspond to the bites on the victim.ขากรรไกรไม่ตรง \ รอยกัดบนเหยื่อ
The dates he chooses probably correspond to an eventวันที่เขาเลือก ต้องเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับ
One circle could correspond to electrons.มองเช่นเดียวกับวิธีที่ อนุภาคพื้นฐานต่างๆโต้ตอบ
The other circles could correspond to the force particles, such as photons or weak-force particles or strong-force particles, the gluons.ในฟิสิกส์แต่ละคนของวงการ เหล่านี้สามารถเชื่อมโยง กับชนิดที่แตกต่างกัน ของอนุภาคมูลฐาน หนึ่งวงกลมสามารถ สอดคล้องกับอิเล็กตรอน
Folk tales don't quite correspond to reality.อย่าไปเชื่อนิทานหลอกเด็กให้มากนักไอ้หนู
I think that they correspond quite well.ใครเชื่อเรื่องนี้ก็ปัญญาอ่อนแล้ว
Practitioners worship orishas, deities that roughly correspond with Catholic saints.ผู้นับถือ บูชาเทวดา เทพ ซึ่ง โดยคร่าวๆแล้วสัมพันธ์ กับนักบุญคาโธลิก
Nope. They don't correspond with Zybax or any PV product.ไม่ พวกมันไม่สอดคล้องกับไซแบกซ์ หรือ อไรก็ตามของพีแอนด์วีโปรดักส์
The murder locations correspond with the final 3 moves of the game.ตำแหน่งการฆาตกรรม เหมือนกับการเดินหมาก 3 ตาสุดท้ายของเกมนั้น
The two striations on Felix's knee are one millimeter apart, and they correspond precisely with the millimeter-sized divot at the end of Jouron's baton.รอยแตกสองเส้น บนเข่าของเฟลิกซ์ ห่าง1มิลลิเมตร และมันก็พอดีกับ

correspond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, 名不符实 / 名不符實] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
函授[hán shòu, ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ, 函授] correspondence course
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, 记者站 / 記者站] correspondent post; correspondent station
通讯院士[tōng xùn yuàn shì, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄩㄢˋ ㄕˋ, 通讯院士 / 通訊院士] corresponding member (of an academy); junior academician
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, 文书 / 文書] document; official correspondence; secretary; secretariat
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 函件] letters; correspondence
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, 一一对应 / 一一對應] one-to-one correspondence
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 中转柜台 / 中轉櫃檯] transfer desk; correspondence desk

correspond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国訓[こっくん, kokkun] (n) Japanese reading of a kanji (sometimes esp. in ref. to readings that do not correspond to the orig. Chinese meaning of the kanji)
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P)
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P)
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P)
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
コルレス[, koruresu] (n) (abbr) correspondent
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
コレスポンデンス[, koresupondensu] (n) correspondence
コレスポンデント[, koresupondento] (n) correspondent
コレポン[, korepon] (n) (abbr) correspondence
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend
一対一対応[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west)
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south)
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
同位角[どういかく, douikaku] (n) {math} corresponding angles
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east)
外人記者[がいじんきしゃ, gaijinkisha] (n) foreign correspondent
外人記者クラブ[がいじんきしゃクラブ, gaijinkisha kurabu] (n) foreign correspondents' club
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P)
従軍記者[じゅうぐんきしゃ, juugunkisha] (n) war correspondent
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるエンエンティティ, setsuzokukankeiniaru en'enteitei] (n) {comp} correspondent (N)-entities
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions)
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit
朔望[さくぼう, sakubou] (n,adj-no) first and fifteenth days of the lunar month (corresponding to new moon and full moon)
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities

correspond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ากัน[v.] (khao kan) EN: conform ; correspond ; match ; go well together ; get along (with) FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
สมนัย[v.] (somnai) EN: correspond FR:
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องกับ[v. exp.] (søtkhløng k) EN: be in accord with ; be in line with ; correspond ; satisfy FR:
เท่า[v.] (thao) EN: be equal ; be equivalent ; correspond to FR: égaler ; être égal à
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: correspond to ; be the same as FR:
ตรงกับ[v.] (trong kap) EN: correspond to ; be the same as ; fall on FR: correspondre à ; être identique à ; coïncider avec ; concorder avec ; tomber
จดหมาย[n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f] ; missive [f] (litt.)
จดหมายโต้ตอบ[n. exp.] (jotmāi tōtø) EN: correspondence FR: correspondance [f]
การเขียนจดหมาย [n. exp.] (kān khīen j) EN: correspondence FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen j) EN: business letter writing FR: correspondance commerciale [f]
การศึกษาทางไปรษณีย์[n. exp.] (kān seuksā ) EN: correspondence education FR: enseignement par correspondance [m]
การสมนัย[n.] (kān somnai) EN: correspondence FR: correspondance [f]
การสมนัยในตัว[n. exp.] (kān somnai ) EN: self-correspondence FR:
การสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง[n. exp.] (kān somnai ) EN: one-to-one correspondence FR:
มุมที่สมนัยกัน[n. exp.] (mum thī som) EN: corresponding angles FR:
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
งานสารบรรณ[n.] (ngānsāraban) EN: records office ; administrative section ; correspondence and records division FR:
เพื่อนทางจดหมาย [n. exp.] (pheūoen thā) EN: penpal ; penfriend FR: correspondant [m] ; correspondante [f]
เพื่อนทางปากกา[n. exp.] (pheūoen thā) EN: penpal ; penfriend FR: correspondant [m] ; correspondante [f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
เรียนทางไปรษณีย์[v. exp.] (rīen thāng ) EN: take a correspondence course FR: étudier par correspondance
โรงเรียนทางไปรษณีย์[n. exp.] (rōngrīen th) EN: correspondence school FR: école par correspondance [f]
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...[v. exp.] (sadaēng khw) EN: FR: indiquer la relation entre ... et ... ; indiquer la correspondance entre ... et ...
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Ph) EN: Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT) FR:
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence FR: documents [mpl] ; archives [fpl]
สมนัย[adj.] (somnai) EN: corresponding ; in agreement ; correllated FR:
ธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว[n. exp.] (thanākhān p) EN: correspondent bank FR:
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable ; means FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à ; valoir
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident FR: correspondant
วันพระ[n. exp.] (Wan Phra) EN: Buddhist observance day ; Buddhist Sabbath ; Buddhist holy day FR: jour sacré (correspondant à chacune des 4 phases lunaires) [m] ; sabbat bouddhique [m] ; jour du culte bouddhique [m]

correspond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Fernkurs {m}correspondence course
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Korrespondenzanalyse {f}correspondence analysis
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers
Umsteigekarte {f}correspondence ticket
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Gegenwinkel {m}opposite angle; corresponding angle
Sonderberichterstatter {m}special correspondent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correspond
Back to top