ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concurrence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concurrence*, -concurrence-

concurrence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concurrence (n.) การเกิดในเวลาเดียวกัน Syn. coincidence, coexistence, concurrency
concurrence (n.) การเห็นพ้องด้วย Syn. agreement, concurrency
English-Thai: HOPE Dictionary
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

concurrence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倶発[ぐはつ, guhatsu] (n,vs) concurrence
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
合致[がっち, gacchi] (n,vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P)
同感[どうかん, doukan] (n,vs) agreement; same opinion; same feeling; sympathy; concurrence; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence

concurrence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การแข่งขันในตลาด[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: concurrence sur le marché [f]
การแข่งขันสูง[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: concurrence ardue [f]
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie FR: rivaliser avec ; concourir ; être le rival de ; lutter contre ; concurrencer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concurrence
Back to top