ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reconciliation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reconciliation*, -reconciliation-

reconciliation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconciliation (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก See also: การไกล่เกลี่ยให้ Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement
English-Thai: HOPE Dictionary
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
English-Thai: Nontri Dictionary
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reconciliationความสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's going to leave with her. If he does, there'll be no chance of reconciliation with Arthur.เขากำลังจะจากไปพร้อมนาง \ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะประณีประณอมกับอาร์เธอร์อีก
Well, it has been over six weeks since your failed reconciliation attempt with Emily.มันผ่านมา 6 อาทิตย์แล้วตั้งแต่ ลูกล้มเหลวในการพยายาม กลับไปคืนดีกับเอมิลี่
Heh heh. Reconciliation isn't really her thing.การคืนดีมันไม่ใช่แนวของเธอหรอก
Choose the slow reconciliation towards what you can get rather than what you always hoped for.เลือกการทำใจรับอย่างช้าๆ รับสิ่งที่จะหาได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่หวัง
"you considered violence and you considered reconciliation."" โดยคำนึงถึงความรุนแรงที่จะตามมาและการประนีประนอม"
Yes, reconciliation, Jason.ใช่แล้ว สมานฉันท์.. เจสัน
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย
Trampling the President's reconciliation.กระทืบดอกไม้ของประธานาธิบดี
My beloved brother, who banished me here for eternity to look after our father, now seeks reconciliation.พี่ชายสุดที่รักของข้า ผู้เนรเทศข้าลงนรกชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อมาดูแลพ่อ แต่ตอนนี้มองหา ความสมานฉันท์
Usually, you two are the king and queen of reconciliation.จริงๆแล้วพ่อกับเขาก็เหมือนคู่แห่งการปรองดอง
I've been doing some thinking, and it's time for reconciliation.ใช่ ฉันมาคิดๆดูแล้ว มันได้ว่ากลับมาคืนดีกันแล้วล่ะ

reconciliation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.)
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation
融和路線[ゆうわろせん, yuuwarosen] (n) policy of reconciliation
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P)

reconciliation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคืนดี[n.] (kān kheūndī) EN: reconciliation FR: réconciliation [f]
การพิสูจน์ยอด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: reconciliation FR:
การปรองดอง[n.] (kān prøngdø) EN: reconciliation FR:
การสมานฉันท์ [n.] (kān samānch) EN: reconciliation FR: réconciliation [f]
การทำให้ปรองดองกันอีก [n. exp.] (kān thamhai) EN: reconciliation FR: réconciliation [f]
ความปรองดอง[n.] (khwām prøng) EN: harmony ; reconciliation FR: harmonie [f] ; réconciliation [f]
ความปรองดองแห่งชาติ[n. exp.] (khwām prøng) EN: national reconciliation FR: réconciliation nationale [f]
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร[n. exp.] (ngop kratho) EN: bank reconciliation FR:
สมานฉันท์[n.] (samānachan ) EN: reconciliation ; harmony FR:
ติณวัตถารกวินัย [n.] (tinnawatthā) EN: reconciliation of both parties without need for clearing up the rights and wrongs FR:

reconciliation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenausgleich {m}reconciliation of interests

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reconciliation
Back to top