ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contradict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contradict*, -contradict-

contradict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contradict (vt.) ขัดแย้ง Syn. go against
contradict (vt.) โต้แย้ง Syn. disclaim, deny
contradiction (n.) ความแตกต่าง Syn. difference
contradiction in terms (idm.) คำพูดต้องห้าม
contradictory (adj.) ซึ่งตรงกันข้ามกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน Syn. opposite, conflicting
English-Thai: HOPE Dictionary
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
English-Thai: Nontri Dictionary
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีนเกลียว (v.) contradict See also: be inconsistent Syn. ขัดแย้ง Ops. กลมเกลียว
แย้ง (v.) contradict See also: argue Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง Ops. ยอมตาม, ยินยอม
แย้ง (v.) contradict See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง
ข้อแย้ง (n.) contradictory See also: argument, dispute Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง Ops. ข้อยุติ
แย้งกันอยู่ในตัว (v.) be self-contradictory Syn. ขัดแย้ง, ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid I must contradict you.ไม่ต้องลําบากหรอกครับ
One being to contradict king.One being to contradict king.
Then don't contradict me.งั้นก็อย่ามาเถียงฉัน
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า
Do I contradict myself?นี่ฉันขัดแย้งในตัวเองรึป่าว?
Very well then, I contradict myself.มันดีมากอย่างนั้น / ฉันขัดแย้งในตัวเอง
Let Mr Darcy contradict it himself.ปล่อยให้คุณดาร์ซี่แก้ตัวเองดีกว่า
If I say this asshole can leave, would anybody contradict me?ถ้าฉันสั่งให้ปล่อยเจ้านี่ไป ใครจะกล้าขัดมั๊ย
Why do you directly contradict yourself in the testimony you're giving about this scientific question?ทำไมตัวคุณเองถึงได้ขัดแย้งโดยตรง กับที่คุณให้การเกี่ยวกับคำถามทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้
"Do I contradict myself? Very well, then, I contradict myself."ผมขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่า ดีมาก ใช่ ผมขัดแย้งกับตัวผมเอง
It may contradict with previous medical diagnosis, but... you called me here and i'm taking that as an acceptance of my reading.นี่อยู่นอกเหนือการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันใดๆ คุณเรียกฉันให้มาเพราะเหตุนี้ และฉันก็คือนักจิตสัมผัส
All right, well, the overwhelming smell of urine would seem to contradict that, but galahad, let's get you back to the castle.ดูจากกลิ่นฉี่เหม็นหึ่ง ไม่น่าจะใช่ พาไป สน.ดีกว่า

contradict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
牴触[dǐ chù, ㄉㄧˇ ㄔㄨˋ, 牴触 / 牴觸] contradict
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, 矛盾] contradictory; contradiction
顶撞[dǐng zhuàng, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄤˋ, 顶撞 / 頂撞] contradict
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, 舛] mistaken; erroneous; contradictory
逆喻[nì yù, ㄋㄧˋ ㄩˋ, 逆喻] oxymoron (paradoxical or selfcontradictory expression, such as English "deafening silence")
归谬法[guī miù fǎ, ㄍㄨㄟ ㄇㄧㄡˋ ㄈㄚˇ, 归谬法 / 歸謬法] reductio ad absurdum; arguing by contradiction; also called 反證法|反证法
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)

contradict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp,v1) (See 口裏を合わせる) to arrange not to contradict each other
二律背反[にりつはいはん, niritsuhaihan] (n) antinomy; self-contradiction
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
否定的[ひていてき, hiteiteki] (adj-na) negative; contradictory
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.)
打ち消す(P);打消す(P)[うちけす, uchikesu] (v5s,vt) (1) to deny; to contradict; (2) to negate (esp. a sound); to drown out; (P)
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
撞着[どうちゃく, douchaku] (n,vs) contradiction
撞着矛盾[どうちゃくむじゅん, douchakumujun] (n,vs) self-contradiction
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory
相矛盾[あいむじゅん, aimujun] (n,vs) mutually contradictory
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic)
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n,vs) self-contradiction
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency
自己矛盾[じこむじゅん, jikomujun] (n,vs,adj-no) self-contradiction; paradox; antinomy
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.)
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance

contradict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict FR: contredire ; s'opposer
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
กล่าวแย้ง[v. exp.] (klāo yaēng) EN: contradict FR:
ออกความเห็นแย้ง[v. exp.] (øk khwām he) EN: differ ; contradict ; offer a contrary opinion FR:
ปีนเกลียว[v.] (pīnklīo) EN: contradict ; have a conflict with ; clash FR:
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōy) EN: without contradiction FR:
การหักล้าง[n.] (kān haklāng) EN: contradiction FR:
การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof by contradiction FR:
ขัดกัน[adj.] (khat kan) EN: contrary FR: contraire ; contradictoire
ขัดแย้ง[adj.] (khatyaēng) EN: contradictory ; conflicting ; adverse FR: contradictoire
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng k) EN: be contradictory ; differ FR: être en désaccord ; être en opposition
ขัดแย้งกัน[adj.] (khatyaēng k) EN: conflicting ; contradictory FR: contradictoire
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อขัดแย้งในตัว[n. exp.] (khø khatyaē) EN: self-contradiction FR:
ข้อความขัดแย้ง[n. exp.] (khøkhwām kh) EN: contradictory statements FR:
คอนทราดิคชัน[n.] (khønthrādik) EN: contradiction FR: contradiction [f]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
ความขัดแย้งในตัวเอง[n. exp.] (khwām khaty) EN: self-contradiction FR:
เป้าหมายขัดแย้งกัน[n. exp.] (paomāi khat) EN: conflicting goals FR: objectifs contradictoires [mpl]
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: be contradictory ; oppose FR:
แย้งกัน[adj.] (yaēng kan) EN: conflicting ; in conflict FR: contradictoire
แย้งกันอยู่ในตัว[v. exp.] (yaēng kan y) EN: be self-contradictory FR:

contradict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
widersprüchlich; widerspruchsvoll {adj} | widersprüchlicher; widerspruchsvoller | am widersprüchlichsten; am widerspruchsvollstencontradictory | more contradictory | most contradictory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contradict
Back to top