ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compromise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compromise*, -compromise-

compromise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compromise (n.) การประนีประนอม Syn. give-and-take, accommodation
compromise (vi.) ประนีประนอม
compromise (vt.) ประนีประนอม
compromise with (phrv.) ประนีประนอมกับ See also: ทำสัญญากับ
English-Thai: HOPE Dictionary
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compromiseการประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compromise (Ethics)การประนีประนอม (จริยธรรม) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลงความ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ระงับข้อพิพาษ
ประนีประนอม (v.) compromise See also: come to terms with, reconcile Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม
ประนีประนอม (v.) compromise See also: conciliate, reconcile Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย
ผ่อนหนักผ่อนเบา (v.) compromise See also: conciliate, reconcile Syn. ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย
ยอมความ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ
รอมชอม (v.) compromise See also: reach a compromise, come to an agreement, settle, reach an agreement, come to terms, make concessions Syn. ลอมชอม, ออมชอม, ประนีประนอม Ops. แตกแยก
ระงับข้อพิพาษ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ตกลงความ
ลอมชอม (v.) compromise See also: come to terms Syn. ประนีประนอม, ออมชอม, รอมชอม
ออมชอม (v.) compromise See also: make a concession Syn. ประนีประนอม, รอมชอม
อะลุ้มอล่วย (v.) compromise See also: give in Syn. ออมชอม, ประนีประนอม
อัชฌา (n.) compromise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้
Now what I would like to do is to come to some compromise over the new--ทีนี้ สิ่งที่ผมอยากทำก็คือ ประนีประนอมเรื่องกฎหมายใหม่
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
I think we're gonna have to talk about how this might compromise our goals.คิดเงินด้วย กรุณาเซ็นชื่อเอกสาร รายการโทรศัพท์ด้วยค่ะ
If such does not compromise you.If such does not compromise you.
Who refused to compromise his integrity.ไม่ยอมลดศักดิ์ศรีตัวเอง
My teacher Katherine Watson, lived by her own definition and would not compromise that.อาจารย์ของฉัน... แคทเธอรีน วัตสัน ใช้ชีวิตที่เธอกำหนดขึ้นเอง... โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร
You don't think I compromise how I act?นี่นึกว่าผมไม่ต้องปรับทีท่าเหรอ
The investigation's at a critical stage right now, and I don't want to do anything or say anything that might compromise it, but I will say this.การสืบสวน อยู่ในขั้นตอนที่สำคัญในตอนนี้ และผมไม่อยากจะพูดอะไร หรือพูดอะไรที่มีผลกระทบต่อรูปคดี แต่ผมขอแจ้งให้ทราบว่า
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราก็จะทำลายการยึดน้ำหนักของกำแพงได้
Did she know anything that could compromise you?ผู้หญิงคนนี้รู้ข้อมูลอะไร ที่จะโยงมาถึงตัวเธอรึเปล่า?

compromise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼎峙[dǐng zhì, ㄉㄧㄥˇ ㄓˋ, 鼎峙] a tripartite balance; compromise between three rivals
妥协[tuǒ xié, ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ, 妥协 / 妥協] compromise
鱼头[yú tóu, ㄩˊ ㄊㄡˊ, 鱼头 / 魚頭] fish head; fig. upright and unwilling to compromise

compromise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
中を取る[なかをとる, nakawotoru] (exp,v5r) to work out a compromise
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise
譲り合う[ゆずりあう, yuzuriau] (v5u,vt) to give and take; to make mutual concessions; to compromise
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
折り合い[おりあい, oriai] (n) mutual relations; compromise; (P)
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P)
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised
歩み寄る[あゆみよる, ayumiyoru] (v5r,vi) to step up; to compromise; to meet halfway; (P)
譲り合い;譲合(io)[ゆずりあい, yuzuriai] (n) compromises
譲歩[じょうほ, jouho] (n,vs,adj-no) concession; conciliation; compromise; (P)

compromise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
การประนีประนอม[n.] (kān pranīpr) EN: compromise FR: compromis [m]
ลอมชอม[v.] (lømchøm) EN: compromise ; come to an agreement FR:
ไม่ยอมความ[v. exp.] (mai yømkhwā) EN: not make a settlement ; not negotiate ; not compromise FR: ne faire aucun compromis
ออมชอม[v.] (ømchøm) EN: compromise FR:
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession ; compromise FR:
ผ่อนหนักผ่อนเบา[v. exp.] (phǿnnakphǿn) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise FR:
ผ่อนสั้นผ่อนยาว[v.] (phǿnsanphǿn) EN: be flexible ; compromise FR:
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile FR: transiger ; composer ; trouver un compromis
ประนีประนอมยอมความ[X] (pranīpranøm) EN: settle a case by compromise FR:
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser
ระงับข้อพิพาท[v. exp.] (ra-ngap khø) EN: compromise ; settle a dispute FR:
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
ทำการประนีประนอม[v. exp.] (tham kān pr) EN: reach a compromise ; reach agreement FR: parvenir à un compromis
ยอมความ[v.] (yømkhwām) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate FR:
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:

compromise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise
Kompromisslösung {f}compromise solution
Kompromissvorschlag {m}compromise proposal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compromise
Back to top