ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

danger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *danger*, -danger-

danger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
danger (n.) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger (n.) อันตราย See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย Syn. peril, hazard, risk safety
dangerous (adj.) ซึ่งเป็นอันตราย See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerous feat (n.) การแสดงโลดโผน See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย
dangerously (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย Syn. perilously, hazardously
English-Thai: HOPE Dictionary
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ้นขีดอันตราย (v.) be on / off the danger list
ปากเหยี่ยวปากกา (n.) danger See also: harm Syn. ภัย, อันตราย
พิษ (n.) danger See also: harmfulness
พิษภัย (n.) danger See also: peril, hazard, risk, harm Syn. อันตราย, ผลร้าย
ภยันตราย (n.) danger See also: risk, peril, harm and danger, hazard
ภัย (n.) danger See also: harm, risk, threat, peril, hazard Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย
ภัยอันตราย (n.) danger See also: hazard, peril, jeopardy Syn. ภยันตราย
อันตราย (n.) danger See also: hazard
อุปัทวันตราย (n.) danger
โอษฐภัย (n.) danger caused by speaking
มรณภัย (n.) danger of death See also: danger, fatal risk, mortal danger, accident/calamity of death
ชีวันตราย (n.) danger to life Syn. อันตรายต่อชีวิต, อันตรายถึงตาย
อันตรายต่อชีวิต (n.) danger to life Syn. อันตรายถึงตาย
อันตรายถึงตาย (n.) danger to life Syn. อันตรายต่อชีวิต
มหาภัย (adj.) dangerous See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous
ขั้นอันตราย (n.) dangerous stage Ops. ขั้นปลอดภัย
ขีดอันตราย (n.) limit of danger Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
คลาดแคล้ว (v.) elude (dangers) See also: head off, escape, turn danger into safety Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด
คุ้มภัย (v.) insure against dangers Syn. ป้องกันภัย, ระวังภัย
จุดอันตราย (n.) limit of danger Syn. พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
I'm no longer a danger to societyฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a danger here.There's a danger here.
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ
Do you think there is danger here?คุณคิดว่ามีอันตรายที่นี่?
If there is danger here and I use up all the fuel in the escape what will happen to the Discovery?หากมีอันตรายที่นี่ และฉันจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งหมดในการหลบหนี สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดิสคัเฟอรี หรือไม่
I didn't know there was danger of invasion.ผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายจากผู้บุกรุกหรอกนะครับ
You are in danger only from our lies.คุณกำลังอยู่ในอันตรายจากการโกหกของเรา
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้
The Crown wants to know if I'm a danger to myself or others.ฏีกาต้องการจะรู้ว่า ฉันเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือคนอื่นรึเปล่า
Then she is a danger to herself.ถ้าอย่างนั้น เธอก็เป็นอันตรายต่อตัวเธอเอง
I'm no longer a danger to society.ฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคม
No danger to society here.ไม่มีอันตรายต่อสังคมที่นี่

danger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 险情 / 險情] peril; dangerous circumstance
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, 凶险 / 兇險] dangerous; ruthless; treacherous
[wēi, ㄨㄟ, 危] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
危途[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, 危途] dangerous road
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, 危险 / 危險] danger; dangerous
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
[kàn, ㄎㄢˋ, 磡] dangerous sea-cliff
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 阽] dangerous
[yán, ㄧㄢˊ, 阽] dangerous
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 陧 / 隉] dangerous
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, 险恶 / 險惡] dangerous; sinister; vicious
艰险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 艰险 / 艱險] difficult and dangerous; hardships and perils
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 濒危物种 / 瀕危物種] endangered species
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 频危物种 / 頻危物種] endangered species
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
危殆[wēi dài, ㄨㄟ ㄉㄞˋ, 危殆] grave danger
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
家累千金,坐不垂堂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, 家累千金,坐不垂堂] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger
[zú, ㄗㄨˊ, 崒] rocky peaks; lofty and dangerous
安危[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ, 安危] safety and danger; safety
不安全[bù ān quán, ㄅㄨˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 不安全] unsafe; dangerous
危迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 危迫] urgent; pressing danger
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.

danger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メタボゾーン[, metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger
危な気;危気[あぶなげ, abunage] (adj-na,n) possibility of danger
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
死線を越える[しせんをこえる, shisenwokoeru] (exp,v1) (See 峠を越す) to be out of danger
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules)
気違いに刃物;気狂いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit
苦しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank
警戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
デンジャラス[, denjarasu] (adj-na) dangerous
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
凶器(P);兇器[きょうき, kyouki] (n) dangerous weapon; lethal weapon; deadly weapon; (P)
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
危地[きち, kichi] (n) dangerous position; peril
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P)
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress
危険日[きけんび, kikenbi] (n) (See 安全日) dangerous day (one on which conception is likely to occur)
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
悪場[わるば, waruba] (n) dangerous spot
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k,vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger)
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P)
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
火遊び[ひあそび, hiasobi] (n,vs) (1) playing with fire; (2) playing with something dangerous; (3) playing around (love); flirting; having an affair
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P)
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered

danger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
จุดอันตราย[n. exp.] (jut antarāi) EN: limit of danger FR:
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน[n. exp.] (kān køhaiko) EN: causing danger to the public FR:
ขีดอันตราย[n. exp.] (khīt antarā) EN: limit of danger FR:
แคล้วคลาดจากอันตราย[v. exp.] (khlaēokhlāt) EN: escape from danger FR: échapper au danger
คลาดแคล้วอันตราย[v. exp.] (khlāt khlaē) EN: escape from danger FR: échapper au danger
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
ความอันตราย[n.] (khwām antar) EN: danger FR: danger [m]
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: flee from a disaster FR: fuir le danger ; fuir la catastrophe
มหันตภัย[n.] (mahantaphai) EN: calamity ; disaster ; great danger ; catastrophe FR:
มหาภัย[n. exp.] (mahā phai) EN: great danger ; calamity FR:
ไม่มีอันตรายอะไร[X] (mai mī anta) EN: completely save ; no danger whatsoever FR: il n'y a pas le moindre risque
ไม่มีภัย[xp] (mai mī phai) EN: FR: aucun danger ; aucune menace
ไม่เป็นอันตราย[adj.] (mai pen ant) EN: harmless FR: sans danger ; inoffensif
ไม่เป็นอันตรายต่อ...[xp] (mai pen ant) EN: FR: sans danger pour …
ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์[xp] (mai pen ant) EN: FR: sans danger pour l'homme
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ[xp] (mai pen ant) EN: FR: sans danger pour la santé
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger FR: s'exposer ; risquer
นิรภัย[adj.] (niraphai) EN: safety ; safe ; danger-free ; safe from dangers FR: sûr ; sans danger ; de sécurité
โอษฐภัย[n.] (ōtthaphai) EN: danger caused by speaking FR:
เป็นอันตรายต่อ[v. exp.] (pen antarāi) EN: be bad for FR: nuire à ; être dangereux pour ; être nuisible pour ; représenter un danger pour
เผชิญภัย[v. exp.] (phachoēn ph) EN: face danger FR: affronter le danger
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยอันตราย[n. exp.] (phai antarā) EN: danger FR:
ภัยขนาดเล็ก[n. exp.] (phai khanāt) EN: FR: risque mineur [m] ; danger mineur [m]
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thamma) EN: natural disaster ; natural calamity ; natural peril ; danger caused by nature FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m] ; danger naturel [m]
ภัยทางอากาศ[n. exp.] (phai thāng ) EN: danger of flying FR:
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; face danger ; take the risk ; dare ; encounter FR: s'aventurer
ภยันตราย[n.] (phayantarāi) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
พิกัดอันตราย[n. exp.] (phikat anta) EN: limit of danger FR:
พิษภัย[n. exp.] (phit phai) EN: danger FR:
โพยภัย[n. exp.] (phōi phai) EN: danger ; peril FR:
พ้นอันตราย[X] (phon antarā) EN: out of danger FR: hors de danger
พ้นภัย[X] (phon phai) EN: out of danger FR: hors de danger
ปลอดภัย[v.] (pløtphai) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure FR: être en sécurité
ปลอดภัย[adj.] (pløtphai) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
ประสบภัย[v. exp.] (prasop phai) EN: encounter danger FR:
ปรัตยูห์[n.] (prattayū) EN: danger FR:
รอดอันตราย ; รอดจากอันตราย[v. exp.] (røt antarāi) EN: be out of danger ; survive FR: échapper à un danger

danger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Einsturzgefahr {f}danger of collapse
Feuersgefahr {f}danger of fire
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key
Gefahrenklasse {f}danger class
Todesgefahr {f}danger of death
Unfallgefahr {f}danger of accident
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion
Altlast {f}dangerous waste
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า danger
Back to top