ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

damaging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *damaging*, -damaging-

damaging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
damaging (adj.) ซึ่งทำให้เสียหาย See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย Syn. hurtable, harmful, injurious
damagingly (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ Syn. hurtfully, injuriously Ops. beneficially, healthfully, usefully
English-Thai: HOPE Dictionary
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How could he not be damaging me?แล้วเขาจะไม่ทำร้ายฉันได้ยังไง
The bullets aren't damaging him!กระสุนทำอะไรไม่ได้เลย!
You're damaging my calm, Chuck.นายกำลังทำลายพลังความสงบของฉัน ชัค
He won't lie with me and risk damaging the child he believes I'm carrying.พระองค์ไม่นอนกับข้าแล้ว ไหนจะเรื่องต้องรักษาลูกในท้อง ที่พระองค์ยังเข้าใจว่าข้ามีนั่นอีก?
Nobody's forgotten what she did during the campaign, leaking damaging personal information about your opponent to the press.ไม่มีใครลืม สิ่งที่เธอทำไปตอนท่านกำลังหาเสียง ข้อมูลส่วนตัว ให้รั่วไหลออกไปถึงนักข่าว
Leaking damaging personal informationเธอทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล
Keep her on a leash. She's damaging the magazine.ควบคุมเธอหน่อย เธอกำลังทำลายนิตยสาร
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง?
We risk damaging the good name of the united states.เราก็จะเสี่ยงในการไปทำลาย ความมีชื่อเสียงของ สหรัฐอเมริกา
**[ Pop Ballad] Could you have a word with Azimio and Karofsky about harassing me... without damaging my Gaga outfit?นายช่วยพูดกับพวกนั้น ให้อย่าทำร้าย ชุดกาก้าฉันได้มั้ย?
And it left a very damaging mark.แล้วมันก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ลึกทีเดียว
And other anonymous sites which traffic in damaging rumors and innuendo.แล้วก็เวปอื่นๆที่ไม่มีชื่อ ซึ่งต่อคิวกันทั้งทำลาย ทั้งข่าวลือมั่ว ทั้งประชดประชัน

damaging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有害[yǒu hài, ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ, 有害] destructive; harmful; damaging

damaging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone)

damaging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging FR: nuire ; endommager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า damaging
Back to top