ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

innocence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *innocence*, -innocence-

innocence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innocence (n.) ความบริสุทธิ์ (ทางกฎหมาย) Syn. guiltlessness, purity Ops. guilt
innocence (n.) ความไร้เดียงสา See also: ความอ่อนประสบการณ์ Syn. naivety
English-Thai: HOPE Dictionary
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness ###A. guilt
English-Thai: Nontri Dictionary
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่มีเดียงสา (n.) innocence
ความไร้เดียงสา (n.) innocence Syn. ความไม่มีเดียงสา
ทำไก๋ (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น
ทำไม่รู้ไม่ชี้ (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่เห็น
ทำไม่รู้ไม่เห็น (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
Some kind of innocence is measured out in yearsชนิดของความบริสุทธิ์บางส่วน คือวัดที่ออกมาในปีที่ผ่านมา
Why, is innocence so evil?ความไร้เดียงสาชั่วร้ายนักรึ
There was no more innocence anywhere.ไม่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นที่ใดก็ได้
Yakov said that innocence was a delusion.ยาโคฟกล่าวว่าความบริสุทธิ์เป็นความเข้าใจผิด
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
His innocence is good, don't you think?เขาก็ดูไม่มีพิษภัย จริงไหมล่ะ?
They had met many times since the town was built to restore innocence and purity.พวกเค้าเจอกันหลายครั้ง ตั้งแต่เมืองถูกสร้างขึ้นมา เพื่อทำให้ความบริสุทธิ์กลับคืนมาและชำระล้างบาป
Mr. Matsuda, I can prove my innocence on my own.คุณ มัตซึดะ,ผมจะแสดงว่ามบริสุทธิ์ของผมด้วยตัวผมเอง
I will go to the Hutts and convince them of Anakin's innocence as a representative of the Senate, of course.ข้าจะไปหาพวกฮัตต์และเกลี้ยกล่อม ให้เชื่อว่าอนาคินบริสุทธิ์ และแน่นอน ในฐานะที่ข้าเป็นตัวแทนสภาสูง

innocence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノセンス[, inosensu] (n) innocence
何食わぬ顔;なに食わぬ顔[なにくわぬかお, nanikuwanukao] (exp) innocent look; nonchalant look; air of innocence
娘心[むすめごころ, musumegokoro] (n) girlish mind; girlish innocence
推定無罪[すいていむざい, suiteimuzai] (n) presumption of innocence
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P)
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing
空っ惚ける;空っとぼける[そらっとぼける, sorattobokeru] (v1,vi) (See 空惚ける) to play dumb; to feign innocence
身の証を立てる[みのあかしをたてる, minoakashiwotateru] (exp,v1) to vindicate one's innocence
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete
口を拭う[くちをぬぐう, kuchiwonuguu] (exp,v5u) to wipe one's mouth; to feign innocence; to feign ignorance
擦れる;磨れる;摩れる;擂れる[すれる, sureru] (v1,vi) (1) to rub; to chafe; (2) to wear out; to become worn; (3) to lose one's innocence; to become sly
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P)
無邪気[むじゃき, mujaki] (adj-na,n) innocence; simple-mindedness; (P)
白黒[しろくろ, shirokuro] (n,adj-no) (1) black and white; monochrome; (exp,vs) (2) good and evil; right and wrong; guilt and innocence; (P)
童心[どうしん, doushin] (n) child's mind; childlike innocence; naivete; (P)
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive

innocence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[n. exp.] (kān phisūt ) EN: proof of innocence FR: preuve d'innocence [f]
การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์[n. exp.] (kān sannitt) EN: presumption of innocence FR: présomption d'innocence [f]
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: innocence FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; pureté [f]
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børis) EN: sincerity FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know ; look innocent ; feign innocence FR: faire l'innocent

innocence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschuldsbeteuerung {f}assertion of innocence
Unschuld {f} | seine Unschuld beteuern | seine Unschuld beweiseninnocence | to protest one's innocence | to prove one's innocence
Unschuldsvermutung {f}presumption of innocence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า innocence
Back to top